Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

Χριστουγεννιάτικη Ἐγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς & Κονίτσης κ.κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

Ἐν τῷ Ἱερῷ Ἐπισκοπείῳ, Νύκτα  Χριστουγέννων 2012
Ἀριθ.  Πρωτ. 95


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   161ῃ

ΘΕΜΑ: «Ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον ·  Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α΄ Τιμ. γ΄ 16).

            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Αὐτὸν τὸν καιρό, ὅλοι μας, ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ζοῦμε ἕνα μεγάλο μυστήριο. Ἕνα μυστήριο, ποὺ ἡ περιωρισμένη διάνοιά μας καὶ ἡ σκέψη μας δὲν μπορεῖ νὰ τὸ καταλάβῃ καὶ νὰ τὸ ἐννοήσῃ. Ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος. Ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος θὰ διερωτηθῇ : «Ὁ ἀχώρητος παντὶ πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί ;» Δηλαδή, αὐτὸς ποὺ δὲν τὸν χωρᾶνε τὰ σύμπαντα, πῶς χώρεσε στὴν γαστέρα τῆς Θεοτόκου ; Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ στέκεται κατάπληκτος μπροστὰ στὴν ἐνανθρώπιση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, θὰ γράψῃ στὸν νεαρὸ Τιμόθεο : «Ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α΄ Τιμ. γ΄16). Πράγματι, κατὰ τὴν ὁμολογία ὅλων τῶν πιστῶν, μέγα εἶναι τὸ μυστήριο τῆς ἀληθινῆς θρησκείας, ποὺ ἀποκαλύφθηκε καὶ σὰν θησαυρὸς αἰώνιος παραδόθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ στὴν Ἐκκλησία. Δηλαδή, ὁ Θεὸς φανερώθηκε καὶ ὡς ἄνθρωπος ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους.
-Β-
            Τὸ εἶχε ἤδη πῆ στὴν Παρθένο Μαρία ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, ὅτι θὰ γίνῃ ἡ Μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἆρά γε, ὅμως, τὶ κατάλαβε ἡ Μαριὰμ ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Ἀγγέλου ; Τὸ μόνο βέβαιο εἶναι, ὅτι βρισκόταν μπροστὰ σ' ἕνα μυστήριο. Γι' αὐτὸ σκύβει τὸ κεφάλι, ὑποτάσσεται στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ λέει ταπεινά: «ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου · γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου» (Λουκᾶ α΄ 38). Δὲν τὸ καταλαβαίνω καὶ δὲν τὸ χωράει τὸ μυαλό μου αὐτὸ ποὺ μοῦ ἀνήγγειλες. Εἶναι τὸ μυστηριῶδες σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Ὅμως, νά, εἶμαι ἡ δούλη τοῦ Κυρίου, ἡ πρόθυμη νὰ ὑπηρετήσω τὸ θέλημά Του. Εἴθε νὰ γίνῃ σὲ μένα σύμφωνα  μ' αὐτὸ ποὺ εἶπες.
-Γ-
            Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ μυστήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀσύγκριτα μεγάλη εὐλογία τοῦ Οὐρανοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ποὺ περιπλανιόταν στὰ ἄγρια καὶ ἀπόκρημνα μονοπάτια τῆς εἰδωλολατρείας  καὶ τῶν ποικίλων παθῶν τῆς «εὐπερίστατης» ἁμαρτίας. Στὴν περίφημη ὡδή της ἡ Θεοτόκος θὰ τὸ διαλαλήσῃ : «Τὸ ἔλεος αὐτοῦ (τοῦ Θεοῦ)  εἰς γενεὰς γενεῶν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν · καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν ...» ) Λουκᾶ α΄ 50-53). Ὁ ἑρμηνευτὴς θὰ σημειώσῃ χαρακτηριστικά, ὅτι ὁ Θεὸς ἔδωσε ἄφθονες τὶς πνευματικὲς δωρεὲς τῆς σωτηρίας σὲ ὅσους τὶς ἐπόθησαν πολύ.
-Δ-
            Ἔτσι, οἱ ἄγγελοι τὴν μοναδικὴ ἐκείνη νύχτα τῆς Γεννήσεως, δικαιολογημένα δοξολογοῦσαν τὸν Θεὸ καὶ ἔλεγαν : «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνῃ, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκᾶ β΄14). Στὴν γῆ ὁλόκληρη, ποὺ εἶναι ταραγμένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὰ βίαια πάθη της, ἄς βασιλεύσῃ ἡ θεϊκὴ εἰρήνη · διότι ὁ Θεὸς ἐξεδήλωσε τώρα λαμπρὰ τὴν εὔνοια καὶ τὴν εὐαρέσκειά του στοὺς ἀνθρώπους μὲ τὴν ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ Του. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ ἄγγελος ἔφερε στοὺς ἄδολους ποιμένες τὸ μήνυμα τῆς μεγάλης χαρᾶς, ἡ ὁποία θὰ ἦταν καὶ ὁλόκληρου τοῦ λαοῦ χαρά, γιατὶ γεννήθηκε σήμερα ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου. «Ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ» (Λουκᾶ β΄ 10-11).
-Ε-
            Ναὶ, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί !  Μυστήριο εἶναι ἡ Γέννηση τοῦ Σωτῆρος. Μυστήριο, πού, ὅπως εἴπαμε, δὲν μποροῦμε νὰ τὸ κατανοήσουμε. Ὅμως, ἐμεῖς ἄς κάνουμε τὴν καρδιά μας φάτνη. Φάτνη καθαρὴ μὲ τὴν μετάνοια καὶ τὴν ἐξομολόγηση. Φάτνη ζεστὴ ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπό μας καὶ ἀπὸ τὴν πίστη μας πρὸς τὸν Χριστό, ὁ Ὁποῖος - καὶ μόνον Αὐτὸς - μπορεῖ νὰ μᾶς βγάλῃ ἀπὸ τὰ σημερινὰ ἀδιέξοδα. Χαιρετίζω, πατρικῶς καὶ ἀδελφικῶς τοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ τοὺς Κυπρίους ἀδελφούς. Καὶ εὔχομαι σὲ ὅλους πλούσια τὴν χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Γεννηθέντος Κυρίου καὶ γιὰ τὸ ἐπὶ θύραις Νέον Ἔτος καὶ γιὰ πάντα.
             
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν  εὐχέτης

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 +  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α ΣΔευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012

Δελτίον Τύπου περί τῶν ἀλλαγῶν στὴν Συνταξιοδότηση τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀπὸ τὸν ΟΓΑ

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 3ῃ Δεκεμβρίου 2012
Ἀριθ. Πρωτ.  97


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

            «Διερωτήθηκα ἀρκετὲς φορὲς μήπως αὐτοὶ ποὺ ἑκάστοτε μᾶς κυβερνοῦν ἔχουν παραφρονήσει. Γιατὶ μόνον ἔτσι μπορεῖ νὰ ἐξηγηθῇ ἡ ἀπόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία γιὰ νὰ πάρῃ σύνταξη ἕνας Βορειοηπειρώτης πρέπει νὰ διαμένῃ μονίμως στὴν Ἑλλάδα  τοὐλάχιστον ἀπὸ εἰκοσαετίας !
            Ἡ ἀπόφαση αὐτὴν εἶναι ὄχι μόνο ἐξωφρενική, ἀλλὰ αὐτόχρημα ἀντεθνική. Διότι ὑποχρεώνονται οἱ γέροντες Βορειοηπειρῶτες, ποὺ ἐπέμεναν καὶ ἐπιμένουν νὰ ζοῦν στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους - ἀκόμη κι’ ὅταν ἐβίωναν τοὺς ἀπάνθρωπους διωγμοὺς τοῦ καθεστῶτος τοῦ ἀλήστου μνήμης κομμουνιστῆ δικτάτορα Ἐνβὲρ Χότζα - νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ σπίτια τους καὶ τοὺς τάφους τῶν πατέρων τους, καὶ νὰ ἔλθουν νὰ κατοικήσουν ... μόνιμα στὴν Ἑλλάδα. Κι’ αὐτό, πότε ; Ὅταν πλήθη Ἀλβανῶν κατακλύζουν τὰ χωριὰ τῆς Ἑλληνικῆς Βορειοηπειρωτικῆς Κοινότητος, καιροφυλακτῶντας πότε θὰ ἀποκτήσουν τὰ σπίτια καὶ τὰ κτήματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ὅταν θὰ φύγουν ἀπὸ τὰ πάτρια ἐδάφη μὲ τὴν προτροπὴ καὶ τὶς ... εὐλογίες τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος !
            Τὸ εἶπα καὶ ἄλλοτε. Τὸ ξαναλέω καὶ τώρα. Τὴν ἀπαράδεκτη αὐτὴ ἀπόφαση τῆς Ἑλλάδος μόνο ἡ λέξη ντροπὴ μπορεῖ νὰ τὴν χαρακτηρίσῃ. Εἶναι μιὰ ἀπόφαση - δολοφόνος  σὲ βάρος τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας. Ἐπὶ τέλους, ἄν ἡ Ἑλλάδα γιὰ λόγους περιστολῆς τῶν δαπανῶν φοβᾶται πὼς κάποιοι Βορειοηπειρῶτες δὲν δικαιοῦνται νὰ παίρνουν σύνταξη, ἔχει τὸν τρόπο καὶ τοὺς μηχανισμοὺς νὰ τὸ ἐξακριβώσῃ. Τὸ νὰ περικόπτῃ, ὅμως τὶς συντάξεις ὅλων τῶν Βορειοηπειρωτῶν μὲ τὸ πρόσχημα τῆς οἰκονομίας εἶναι ἀπαράδεκτο, εἶναι ἐξωφρενικό !
            Κύριοι, προσέξτε !  Μὲ τὴν πλαδαρότητα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἀπὸ τὶς κατὰ καιροὺς κυβερνήσεις, ἡ Ἑλλάδα ἔχασε τὴν μισὴ Κύπρο καὶ κινδυνεύει νὰ χάσῃ καὶ τὴν Ἑλληνικότατη Θράκη. Τώρα, μὲ τὴν τακτικὴ γιὰ τὶς συντάξεις κινδυνεύει νὰ χαθῇ ἡ Βόρειος Ἤπειρος καὶ νὰ δικαιωθῇ, δυστυχῶς, ὁ Σαλὶ Μπερίσα, ὁ ὁποῖος τὴν θεωρεῖ, μαζὶ καὶ μὲ ἄλλες περιοχὲς μέχρι καὶ τὴν Πρέβεζα, ὡς τμῆμα τῆς ... «Μεγάλης Ἀλβανίας»... Ἀναθεωρῆστε, λοιπόν, αὐτὴ τὴν ἀπαράδεκτη ἀπόφαση τὸ συντομώτερο δυνατόν. Γιατὶ οἱ καιροὶ τρέχουν καὶ οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος καραδοκοῦν».
 (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).