Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 159η: "Ὁ Νεομάρτυρας ἐξ Ἀγαρηνῶν Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης"

                                                             Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2012
 Ἀριθ.  Πρωτ.  73

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  159η


            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Στὰ δίσεκτα χρόνια τῆς τουρκικῆς τυραννίας, ποὺ κράτησε τετρακόσια (400) ὁλόκληρα χρόνια γιὰ τὴν νότιο Ἑλλάδα, καὶ πεντακόσια (500) γιὰ τὴν ὑπόλοιπη Χώρα, ἔχουμε τὴν στρατιὰ τῶν Νεομαρτύρων, ποὺ λάμπρυναν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Οἱ Νεομάρτυρες, νέοι κυρίως στὴν ἡλικία, διακρίνονται σὲ τρεῖς κατηγορίες : Ἡ πρώτη περιελάμβανε ὅσους δὲν ἤθελαν μὲ κανένα τρόπο νὰ ἀρνηθοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, προτιμῶντας νὰ μαρτυρήσουν γιὰ τὸν Χριστό. Ἡ δεύτερη περιελάμβανε κάποιους χριστιανοὺς ποὺ γιὰ διαφόρους λόγους εἶχαν ἀλλαξοπιστήσει, εἶχαν γίνει, δηλαδή, μουσουλμάνοι. Σὲ κάποια στιγμή, ὅμως, μετάνοιωσαν καὶ ξαναγύρισαν στὴν Ἐκκλησία, πληρώνοντας, ἔτσι, μὲ τὴν ζωή τους τὴν ἡρωϊκή τους αὐτὴ ἀπόφαση. Καί, τέλος, στὴν τρίτη κατηγορία ἀνῆκαν ὅσοι γεννήθηκαν Τοῦρκοι καὶ μουσουλμάνοι, ἀλλὰ ὅταν γνώρισαν τὸν Χριστὸ ἀπαρνήθηκαν τὸν Μωάμεθ καὶ τὴν ψεύτικη θρησκεία του. Ἡ πρώτη κατηγορία εἶχε τοὺς περισσότερους Νεομάρτυρες · ἡ δεύτερη πιὸ λίγους, ἐνῷ ἡ τρίτη εἶχε μικρὸ ἀριθμό. Κι' αὐτό, γιατὶ τὸ ν' ἀπαρνηθῇ κανεὶς τὸν μωαμεθανισμό, αὐτὸ ἐσήμαινε θάνατο χωρὶς διαδικασίες. Σ' αὐτὴν τὴν κατηγορία ἀνήκει καὶ ὁ δικός μας Ἅγιος, ὁ Νεομάρτυρας Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης.
-Β-
            Εἶναι γνωστὸς ὁ βίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου μας. Ἀπὸ τὴν Κόνιτσα καταγόταν, Χασὰν ἦταν τὸ ὄνομά του. Γιατὶ ὁ Ἰωάννης ἦταν μωαμεθανός, ἀπὸ γονεῖς μωαμεθανούς, γι' αὐτὸ καὶ εἶχε πάρει τὸ ὄνομα Χασάν. Μάλιστα ὁ πατέρας του ἦταν ἀρχηγὸς τῶν σέχηδων στὴν Κόνιτσα. Ἔτσι, ἀνθρωπίνως, δὲν ὑπῆρχε περίπτωση ν' ἀρνηθῇ ὁ Χασὰν τὸν μωαμεθανισμὸ καὶ ν' ἀσπασθῇ τὸν χριστιανισμό.
            Ὅμως, "Θεὸς ὅπου βούλεται νικᾶται φύσεως τάξις".  Ὅταν, δηλαδή, ὁ Θεὸς ἀποφασίσῃ γιὰ κάτι, οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι δὲν ἔχουν καμμιὰ δύναμη. Ὁ Θεὸς θὰ κάνῃ αὐτὸ ποὺ ἔχει ἀποφασίσει. Κι' ἔτσι ἔγινε μὲ τὸν νεαρὸ Χασάν. Σὲ ἡλικίας εἴκοσι (20) περίπου ἐτῶν βρέθηκε στὸ Βραχώρι (σημερινὸ Ἀγρίνιο), χωρὶς νὰ γνωρίζουμε τὸ γιατὶ καὶ τὸ πῶς. Κι' ἐκεῖ ἔγινε μέσα του ἡ μεγάλη στροφὴ πρὸς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Χωρὶς τυμπανοκρουσίες πῆγε στὴν Ἰθάκη καὶ βαπτίσθηκε, παίρνοντας τὸ ὄνομα Ἰωάννης. Ἐπιστρέφοντας στὸ Ἀγρίνιο, χριστιανὸς πλέον, ἐνυμφεύθη μὲ μιὰ εὐσεβῆ νέα καὶ στὸ ἑξῆς ἐργαζόταν ὡς ἀγροφύλακας στὸ χωριὸ Μαχαλᾶς, σημερινὲς Φυτεῖες, ζῶντας μὲ σωφροσύνη καὶ ἀρετή.
-Γ-
            Ὅμως, ὁ πατέρας του ποὺ τὸν ἀναζητοῦσε, τελικὰ τὸν βρῆκε. Καὶ παρὰ τὶς παρακλήσεις καὶ τὶς ἀπειλές του, ὁ Ἰωάννης παρέμεινε σταθερὸς στὴν χριστιανική του πίστη. Ἔτσι δὲν ἄργησε νὰ ῤθῇ τὸ τέλος. Ὁ Ἅγιος ὡδηγήθηκε στὸ δικαστήριο ὅπου καὶ καταδικάσθηκε σὲ θάνατο. Ἀποκεφαλίστηκε στὶς 23 Σεπτεμβρίου 1814, ἐνῷ τὸ 1819 τὰ λείψανά του μεταφέρθηκαν στὴν Ἱ. Μονὴ Προυσσοῦ, ὅπου καὶ ἀνεκαλύφθησαν τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1974. Μικρὸ τεμάχιο ἀπὸ τὸ ἱερὸ λείψανό του βρίσκεται στὸν ἐν Κονίτσῃ Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1978. Ἀπὸ τότε τιμᾶται, κάθε χρόνο, ἡ μνήμη του μὲ λαμπρὲς ἐκδηλώσεις.
-Δ-
            Ἔτσι καὶ φέτος ὁ ἑορτασμὸς θὰ γίνῃ σύμφωνα μὲ τὸ ἀκόλουθο
Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α
            1) Τὸ Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, στὶς 7 μ.μ. θὰ ψαλῇ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μὲ ἀρτοκλασία, στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κοσμᾶ.
            2) Τὴν Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, θὰ τελεσθῆ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κοσμᾶ, ἐν μονοεκκλησίᾳ.

            Ἐπιθυμία μου, νὰ δώσουμε ὅλοι τὸ παρών, τιμῶντας τὸν συμπολίτη μας Νεομάρτυρα Ἅγιο Ἰωάννη τὸν ἐκ Κονίτσης. Ὁ Χριστός, ὁ Ἀρχηγὸς τῶν Μαρτύρων καὶ τῶν Νεομαρτύρων, νὰ σᾶς σκέπῃ καὶ νὰ σᾶς εὐλογῇ.
Διάπυρος πρὸς Κύριον εὐχέτης
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012

18ο Γενικὸ Ἱερατικὸ Συνέδριο Ι.Μ.Δ.Π.Κ.
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2012
Ἀριθ. Πρωτ. 75


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


            Μέσα στὴν πολύπλευρη κρίση, πού, ἐδῶ καὶ καιρό, μαστίζει τὴν Ἑλληνική μας Πατρίδα, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ἔδωσε κι’ ἐφέτος τὴν καλὴ μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὸ 18ο Γενικὸ Ἱερατικὸ Συνέδριό της, 3 καὶ 4 Σεπτεμβρίου τ.ἔ. Καὶ τὴν ἔδωσε τὴν μαρτυρία αὐτὴ ὄχι μόνο στὸ πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνικὸ Λαό, ποὺ βιώνει μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ δεινὲς οἰκονομικὲς δυσκολίες στὴν σύγχρονη πορεία του.
            Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ταξιαρχῶν («Γκούρας»), ὅπου διεξήχθησαν οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. ΑΝΔΡΕΟΥ, οἱ Ἱερεῖς τῆς ἀκριτικῆς Μητροπόλεώς μας, μέσα σὲ παλαιοχριστιανικὴ ἀτμόσφαιρα ἀγάπης, εἶχαν τὴν εὐκαιρία ν’ ἀνανεώσουν τὴν λειτουργική τους ἐμπειρία μέσα ἀπὸ ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις. Στὴν Θεία Λειτουργία, τὸ πρωΐ τῆς 4ης Σεπτεμβρίου, τελέσθηκε καὶ ἱερὸ μνημόσυνο τῶν προαπελθόντων πατέρων καὶ ἀδελφῶν, ἐνῷ μετὰ τὸ γεῦμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ἀναγνώσθηκε καὶ ἐγκρίθηκε ὁμόφωνα τὸ ἀκόλουθο
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
         « 1) Στέλνουμε στὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ μήνυμα πίστεως πρὸς τὸν Ἀρχηγὸ τῆς Ἐκκλησίας, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, μὲ τὴν δύναμη καὶ τὴν Χάρη τοῦ Ὁποίου ἡ Χώρα μας θὰ βγῇ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ καὶ κυρίως τὴν πνευματικὴ κρίση.
            2) Ἡ Ἐκκλησία συμμετέχει ὁλόψυχα στὴν δοκιμασία τοῦ Λαοῦ μας. Πληρώνει βαρύτατους φόρους, χωρὶς νὰ ὑπολογίζεται τὸ τεράστιο ἔργο τῆς Φιλανθρωπίας ποὺ ἀσκεῖ καὶ μὲ τὸ ὁποῖο ἀνακουφίζεται πλῆθος συνανθρώπων μας.
            3) Καταδικάζουμε κατηγορηματικὰ τὰ κακόβουλα καὶ ἀσύστολα ψεύδη, ὅτι τάχα ἡ Ἐκκλησία κατέχει ἀμύθητη περιουσία. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία, σήμερα, κατέχει μόνο τὸ 4% τῆς ἄλλοτε, πράγματι μεγάλης περιουσίας της. Κι’ αὐτό, γιατὶ ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία ἀπαλλοτρίωσε, κατὰ καιρούς, κτήματα  καὶ ἄλλες μεγάλες ἐκτάσεις, προκειμένου νὰ δοθοῦν αὐτὲς σὲ ἀκτήμονες. Ἐπὶ πλέον, ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία ἐπρόσφερε μεγάλα οἰκόπεδα - κυρίως στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Θεσσαλονίκη - ὅπου ἔχουν ἀνεγερθῆ νοσοκομεῖα, ἐκπαιδευτήρια κ.ἄ. εὐαγῆ Ἱδρύματα.
            4) Ἐκφράζουμε τὴν χαρά μας γιὰ τὴν διαβεβαίωση τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ πρὸς τὸν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν Συνοδικὴ Ἀντιπροσωπεία, ὅτι δὲν θὰ περικοποῦν ἀκόμη περισσότερο, οἱ λίαν, ἄλλωστε, μικρὲς μηνιαῖες ἀπολαβὲς τῶν Ἐφημερίων, οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων τυγχάνει νὰ εἶναι πολύτεκνοι.  Τέλος,
            5) Στέλνουμε ἐγκάρδιο χαιρετισμὸ στοὺς ἐμπεριστάτους ἀδελφοὺς τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τῆς Κύπρου, τοὺς ὁποίους συνοδεύουν οἱ θερμὲς προσευχές μας.»

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).


Φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν έπίσκεψη τῶν Συνέδρων στὴν Ἱ. Μονὴ Μολυβδοσκεπάστης, ἔνθα καὶ ὁ τάφος τοῦ μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ.Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

Στο Τελωνείο των Δρυμάδων η αναλγησία προς τους Βορειοηπειρώτες συνεχίζεται...
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2012

Ἀριθ. Πρωτ.  74

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

            « Ἡ ψυχή μου γεμίζει μὲ πόνο καὶ ὀδύνη, γιὰ τὴν ταλαιπωρία τῶν Ἑλλήνων ἀδελφῶν μας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Καὶ δὲν ἐννοῶ τὴν ἀλβανικὴ κακοπιστία, ποὺ βρίσκει μύριους ὅσους τρόπους νὰ ταλαιπωρῇ τοὺς Βορειοηπειρῶτες, ἀφοῦ καὶ οἱ σήμερον κυβερνῶντες τὴν Ἀλβανία εἶναι ... ἄξια τέκνα τοῦ διδύμου τῆς συμφορᾶς Χότζα - Ἀλία !  Ἐννοῶ τὴν ἀδιαφορία τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας στὴν ἐπίλυση στοιχειωδῶν καὶ αὐτονόητων προβλημάτων τῶν ὁμογενῶν μας τῆς Βορειοηπειρωτικῆς γῆς. Συγκεκριμένα, πρόκειται γιὰ τὸ Τελωνεῖο τῶν Δρυμάδων, τὸ ὁποῖο, οὐσιαστικά, οὐδέποτε ἔχει λειτουργήσει, ὅπως θὰ ἔπρεπε καὶ ὅπως ἐπιβάλλει ἡ ἐθνική μας εὐαισθησία.
            Γιατὶ τὸ ἐν λόγῳ Τελωνεῖο, ἐνῷ, θεωρητικά, ἐξυπηρετεῖ πολλὲς καὶ ἀξιόλογες πόλεις καὶ κωμοπόλεις, ἐκεῖθεν τῶν συνόρων, ἐν τούτοις, οὐσιαστικὰ δὲν λειτουργεῖ. Τὸ ἀποτέλεσμα ; Οἱ Βορειοηπειρῶτες τῆς περιοχῆς νὰ ὑποχρεώνωνται νὰ διανύουν μεγάλες ἀποστάσεις, προκειμένου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν ἀπὸ ἄλλα Τελωνεῖα.
            Διαμαρτύρομαι ἐντόνως γιὰ τὴν ἀναλγησία τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος ἀπέναντι στοὺς ἀδελφοὺς Βορειοηπειρῶτες. Ἀπὸ τὴν ἐσχατιὰ τῆς ἀκριτικῆς μου Ἐπαρχίας καλῶ καὶ ἀπαιτῶ ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση καὶ ἀπὸ τὴν Ἀντιπολίτευση (μείζονα καὶ ἐλάσσονα) νὰ κινηθοῦν ἀποφασιστικά, προκειμένου νὰ λειτουργήσῃ, καὶ μάλιστα λίαν συντόμως, τὸ Τελωνεῖο τῶν Δρυμάδων. Γιατί, διαφορετικά, θὰ χάσουμε τὴν Βόρειο Ἤπειρο, ἐκτὸς τοῦ ὅτι κινδυνεύει μὲ ἀφανισμὸ καὶ ἡ ἀκριτική μας Ἑλλάδα, μὲ τὰ παράλογα μέτρα τῆς Πολιτείας, ποὺ κλείνει τὴν μιὰ Ὑπηρεσία κατόπιν τῆς ἄλλης ...
            Κύριοι, μὴ τὰ θυσιάζετε ὅλα στὸν βωμὸ τοῦ μαμωνᾶ. Γρηγορεῖτε. Οἱ καιροὶ εἶναι κρίσιμοι. Κάνετε ὅ,τι εἶναι δυνατὸν γιὰ νὰ μὴ χαθῇ ἡ Βόρειος Ἤπειρος καὶ ὁ περιφρονημένος καὶ πονεμένος Ἑλληνισμός της ».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).