Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2009

Ἐπιστολή πρός Ἀρχιεπίσκοπον περί Διαλόγου εἰς Κύπρο

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  25ῃ Σεπτεμβρίου 2009
Ἀριθ.  Πρωτ. 96
Ἐξ. ΕΠΕΙΓΟΝ


Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ. κ. Ἱερώνυμον
Πρόεδρον Ἱερᾶς Συνόδου
Εἰς Ἀθήνας

             Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,
             Ἐξ ἐγκύρου πηγῆς ἐπληροφορήθην, ὅτι εἰς τὴν συνάντησιν τῶν Ἐπιτροπῶν «Διαλόγου» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθῇ εἰς Κύπρον τὸν προσεχῆ μῆνα Ὀκτώβριον, πρόκειται νὰ συζητηθῇ τὸ θέμα τοῦ πρωτείου καὶ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ πάπα.
            Εἰδικώτερον ὡς πρὸς τὸ πρωτεῖον, ἐπίμονοι φῆμαι λέγουν ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι πρόκειται νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ πρωτεῖον ὡς «πρωτεῖον τιμῆς» τοῦ πάπα, ὅπως καὶ ἦτο πράγματι, προτοῦ οἱ παπικοὶ ἀποσχισθοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. Ἐν τούτοις, ὅμως, ὁ πάπας θὰ συνεχίζῃ νὰ τὸ θεωρῇ ὡς «πρωτεῖον ἐξουσίας». Ὁπότε τὶ πρόκειται νὰ συμβῇ ; Θὰ ὑπάρξῃ, μήπως, κάποιος ἀπαράδεκτος συμβιβασμός ; Προσωπικῶς ἀδυνατῶ παντελῶς νὰ παραδεχθῶ τοιοῦτόν τι.
            Καὶ μὲ τὸ περιβόητον «ἀλάθητον» τὶ θὰ γίνῃ ;
            Φρονῶ, ὅθεν, Μακαριώτατε ὅπως : α) Γνωστοποιήσητε εἰς τὴν σεπτὴν Ἱεραρχίαν τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα θὰ συγκροτοῦν τὴν Ὀρθόδοξον Ἐπιτροπὴν «Διαλόγου», ὥστε νὰ μὴ πάθωμεν τυχὸν νέον ἐξευτελισμόν, ὡς ἐκεῖνον τὸν ὁποῖον ὑπέστημεν πρό τινων ἐτῶν εἰς τὸ Μπάλαμεντ.  β) Γνωστοποιήσητε ἐὰν ἐδόθη εἰς τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἡ ὀρθή - ὀρθόδοξος κατευθυντήριος γραμμή, εἰς ἥν δέον νὰ παραμείνουν ἀμετακίνητα.
            Ἡ ἐνημέρωσις πρέπει νὰ γίνῃ ἀνυπερθέτως εἰς τὴν σεπτὴν Ἱεραρχίαν τὸ συντομώτερον δυνατὸν καὶ δὴ ἅμα τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Ἱεροῦ Σώματος.

            Τὰ γεγονότα τρέχουν. Ἡ ἀγωνία Κλήρου καὶ Λαοῦ ὁσημέραι αὐξάνεται. Σᾶς θερμοπαρακαλῶ, μὴ ἀδρανήσωμεν. «Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί». Ἔχομεν μεγάλην εὐθύνην ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας.

            Ἐπὶ δὲ τούτοις,  Διατελῶ

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς
  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2009

Ἐγκύκλιος 134η:" «Ἀπ’ ἀγκάθι βγαίνει ῥόδο» (Ἅγ. Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης)


Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2009
Ἀριθ.  Πρωτ.  83

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  134η

ΘΕΜΑ: «Ἀπ’ ἀγκάθι βγαίνει ρόδο»
       

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Εἶναι γνωστὴ ἡ παροιμία, ὅτι «ἀπ’ ἀγκάθι βγαίνει ρόδο». Καὶ χωρὶς κανεὶς νὰ πέφτῃ ἔξω, θὰ ἔλεγε ὅτι ταιριάζει κατ’ ἐξοχὴν στὸν Νεομάρτυρα Ἅγιο Ἰωάννη τὸν ἐκ Κονίτσης, ποὺ ἡ μνήμη του τελεῖται στὶς 23 Σεπτεμβρίου.
            Γιατὶ, ὅπως ὅλοι ξεύρουμε ὁ Ἰωάννης ἦταν, ἀρχικά, Τοῦρκος τὸ γένος καὶ μουσουλμάνος τὸ θρήσκευμα. «Ἐκ ρίζης δυσώδους προελθών», λέει ἕνα τροπάριο τῆς ἀκολουθίας του. «Δυσώδης», βρώμικη δηλαδή, ἡ καταγωγὴ καὶ ἡ πίστη του. Γιατὶ οἱ Ἕλληνες, ποὺ ἦσαν «ραγιάδες», δοῦλοι καὶ σκλάβοι στοὺς Τούρκους καὶ εἶχαν τραβήξει τὰ πάνδεινα τετρακόσια καὶ πλέον χρόνια, ἦταν φυσικὸ νὰ θεωροῦν τοὺς φοβεροὺς δυνάστες τους «ρίζα δυσώδη». Φόροι ἀβάσταχτοι, πιέσεις ἀνυπόφορες γιὰ ἐξισλαμισμούς, ἐκτελέσεις συνεχεῖς, φυλακίσεις καὶ μαρτύρια ἀνήκουστα, συνέθεταν τὰ βάσανα τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων. Καὶ ὄχι 10 καὶ 30 καὶ 50, ἀλλὰ 400 ὁλόκληρα χρόνια...
-Β-
            Ἀλλὰ μέσα σ’ αὐτὴ τὴν φοβερὴ καὶ ἄσχημη ἀτμόσφαιρα, στὰ τέλη τοῦ 18ου αἰῶνα, γεννήθηκε στὴν Κόνιτσα ἕνα τουρκόπουλο, ὁ Χασάν, γιὸς τοῦ Σέχη (ἀρχηγοῦ τῶν Δερβίσηδων) τῆς περιοχῆς.
            Γεννήθηκε «ἐκ ρίζης δυσώδους», κατ’ ἄνθρωπον βέβαια. Γιατὶ ὁ Θεὸς εἶχε τὸ δικό του σχέδιο γι’ αὐτὸ τὸ παιδί, ποὺ ὅταν ἔγινε ἔφηβος βρέθηκε, γιὰ ἄγνωστους λόγους στὸ Βραχώρι (σημερινὸ Ἀγρίνιο). Κι’ ἐκεῖ, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο φώτισε τὴν καρδιά του, ὥστε ν’ ἀκούσῃ τὴν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Καλοῦ Ποιμένος, ὁ Ὁποῖος τοῦ ἔλεγε «ἀκολούθει μοι». Καὶ τὴν ἄκουσε τὴν πρόσκληση καὶ τὴν ἀποδέχθηκε. Χωρὶς ἀναβολή, πῆγε στὴν Ἰθάκη, ὅπου κατηχήθηκε  καὶ  βαπτίσθηκε ,  παίρνοντας  τὸ  ὄνομα Ἰωάννης.  Ἔτσι , ἐπέστρεψε στὸ Ἀγρίνιο, χριστιανὸς πιά. Ἐδημιούργησε χριστιανικὴ οἰκογένεια κι’ ἐργαζόταν ταπεινὰ σὰν «δραγάτης» (ἀγροφύλακας) στὸ χωριὸ «Μαχαλᾶς» (σημερινὸ ὄνομα Φυτεῖες) λίγο ἔξω ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο, ζῶντας μὲ συνέπεια τὴν χριστιανικὴ ζωή.
-Γ-
            Ὅμως, τώρα, ὁ Χριστὸς τοῦ κάνει νέα πρόσκληση : «Γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς» (Ἀποκ, β΄ 10). Γιατὶ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸ μαρτύριο, ποὺ τοῦ ἑτοίμαζε ὁ ἴδιος ὁ πατέρας του. Στὰ παρακάλια καὶ στὶς πατρικὲς ὑποσχέσεις, ὁ Ἰωάννης μένει ἀταλάντευτος, ὅπως ἀκλόνητος ὑπομένει καὶ τὰ μαρτύρια ποὺ ἀκολούθησαν, Ἔτσι, ἀναπόφευκτα ἦλθε τὸ τέλος. Ἡ ἀπόφαση ἦταν νὰ ἀποκεφαλισθῇ. Καὶ ἀποκεφαλίσθηκε στὶς 23 Σεπτεμβρίου 1814, ἐκεῖ ποὺ σήμερα ὑψώνεται μεγαλοπρεπὴς ὁ Ναὸς τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, στὸ Ἀγρίνιο. Στὴν χορεία τῶν Νεομαρτύρων, ποὺ ἀνέρχονται σὲ 2.500.000 (κατὰ τὰ χρόνια τῆς τουρκοκρατίας), προστέθηκε καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, ποὺ ἐνῷ προῆλθε «ἐκ ρίζης δυσώδους», ἀναδείχθηκε, μὲ τὴν χάρη τοῦ Χριστοῦ, μυρίπνοο ἄνθος τοῦ Παραδείσου.
-Δ-
            Αὐτὸν τὸν Ἅγιο γιορτάζει ἡ ἀκριτικὴ Κόνιτσα, ποὺ τὸν θεωρεῖ, καὶ δικαιολογημένα, δικό της Ἅγιο, συμπολίτη της. Οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις θὰ διεξαχθοῦν κατὰ τὸ ἀκόλουθο Πρόγραμμα :
 α) Τὴν Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στὶς 7 μ.μ., θὰ ψαλῇ Μέγας πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, στὸν ὁποῖο φυλάσσεται καὶ μέρος τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου.
 β) Τὴν Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, θὰ τελεσθῇ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Οἱ καταβασίες (ἡ «β΄ καμπάνα») θὰ ἀρχίσουν στὶς 8 τὸ πρωΐ.

            Ὅλοι πρέπει νὰ συναντηθοῦμε στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ γιὰ νὰ γιορτάσουμε μὲ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου μας.

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ