Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

Χριστουγεννιάτικη Ἐγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς & Κονίτσης κ.κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

Ἐν τῷ Ἱερῷ Ἐπισκοπείῳ, Νύκτα  Χριστουγέννων 2012
Ἀριθ.  Πρωτ. 95


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   161ῃ

ΘΕΜΑ: «Ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον ·  Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α΄ Τιμ. γ΄ 16).

            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Αὐτὸν τὸν καιρό, ὅλοι μας, ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ζοῦμε ἕνα μεγάλο μυστήριο. Ἕνα μυστήριο, ποὺ ἡ περιωρισμένη διάνοιά μας καὶ ἡ σκέψη μας δὲν μπορεῖ νὰ τὸ καταλάβῃ καὶ νὰ τὸ ἐννοήσῃ. Ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος. Ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος θὰ διερωτηθῇ : «Ὁ ἀχώρητος παντὶ πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί ;» Δηλαδή, αὐτὸς ποὺ δὲν τὸν χωρᾶνε τὰ σύμπαντα, πῶς χώρεσε στὴν γαστέρα τῆς Θεοτόκου ; Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ στέκεται κατάπληκτος μπροστὰ στὴν ἐνανθρώπιση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, θὰ γράψῃ στὸν νεαρὸ Τιμόθεο : «Ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α΄ Τιμ. γ΄16). Πράγματι, κατὰ τὴν ὁμολογία ὅλων τῶν πιστῶν, μέγα εἶναι τὸ μυστήριο τῆς ἀληθινῆς θρησκείας, ποὺ ἀποκαλύφθηκε καὶ σὰν θησαυρὸς αἰώνιος παραδόθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ στὴν Ἐκκλησία. Δηλαδή, ὁ Θεὸς φανερώθηκε καὶ ὡς ἄνθρωπος ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους.
-Β-
            Τὸ εἶχε ἤδη πῆ στὴν Παρθένο Μαρία ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, ὅτι θὰ γίνῃ ἡ Μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἆρά γε, ὅμως, τὶ κατάλαβε ἡ Μαριὰμ ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Ἀγγέλου ; Τὸ μόνο βέβαιο εἶναι, ὅτι βρισκόταν μπροστὰ σ' ἕνα μυστήριο. Γι' αὐτὸ σκύβει τὸ κεφάλι, ὑποτάσσεται στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ λέει ταπεινά: «ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου · γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου» (Λουκᾶ α΄ 38). Δὲν τὸ καταλαβαίνω καὶ δὲν τὸ χωράει τὸ μυαλό μου αὐτὸ ποὺ μοῦ ἀνήγγειλες. Εἶναι τὸ μυστηριῶδες σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Ὅμως, νά, εἶμαι ἡ δούλη τοῦ Κυρίου, ἡ πρόθυμη νὰ ὑπηρετήσω τὸ θέλημά Του. Εἴθε νὰ γίνῃ σὲ μένα σύμφωνα  μ' αὐτὸ ποὺ εἶπες.
-Γ-
            Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ μυστήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀσύγκριτα μεγάλη εὐλογία τοῦ Οὐρανοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ποὺ περιπλανιόταν στὰ ἄγρια καὶ ἀπόκρημνα μονοπάτια τῆς εἰδωλολατρείας  καὶ τῶν ποικίλων παθῶν τῆς «εὐπερίστατης» ἁμαρτίας. Στὴν περίφημη ὡδή της ἡ Θεοτόκος θὰ τὸ διαλαλήσῃ : «Τὸ ἔλεος αὐτοῦ (τοῦ Θεοῦ)  εἰς γενεὰς γενεῶν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν · καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν ...» ) Λουκᾶ α΄ 50-53). Ὁ ἑρμηνευτὴς θὰ σημειώσῃ χαρακτηριστικά, ὅτι ὁ Θεὸς ἔδωσε ἄφθονες τὶς πνευματικὲς δωρεὲς τῆς σωτηρίας σὲ ὅσους τὶς ἐπόθησαν πολύ.
-Δ-
            Ἔτσι, οἱ ἄγγελοι τὴν μοναδικὴ ἐκείνη νύχτα τῆς Γεννήσεως, δικαιολογημένα δοξολογοῦσαν τὸν Θεὸ καὶ ἔλεγαν : «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνῃ, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκᾶ β΄14). Στὴν γῆ ὁλόκληρη, ποὺ εἶναι ταραγμένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὰ βίαια πάθη της, ἄς βασιλεύσῃ ἡ θεϊκὴ εἰρήνη · διότι ὁ Θεὸς ἐξεδήλωσε τώρα λαμπρὰ τὴν εὔνοια καὶ τὴν εὐαρέσκειά του στοὺς ἀνθρώπους μὲ τὴν ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ Του. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ ἄγγελος ἔφερε στοὺς ἄδολους ποιμένες τὸ μήνυμα τῆς μεγάλης χαρᾶς, ἡ ὁποία θὰ ἦταν καὶ ὁλόκληρου τοῦ λαοῦ χαρά, γιατὶ γεννήθηκε σήμερα ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου. «Ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ» (Λουκᾶ β΄ 10-11).
-Ε-
            Ναὶ, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί !  Μυστήριο εἶναι ἡ Γέννηση τοῦ Σωτῆρος. Μυστήριο, πού, ὅπως εἴπαμε, δὲν μποροῦμε νὰ τὸ κατανοήσουμε. Ὅμως, ἐμεῖς ἄς κάνουμε τὴν καρδιά μας φάτνη. Φάτνη καθαρὴ μὲ τὴν μετάνοια καὶ τὴν ἐξομολόγηση. Φάτνη ζεστὴ ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπό μας καὶ ἀπὸ τὴν πίστη μας πρὸς τὸν Χριστό, ὁ Ὁποῖος - καὶ μόνον Αὐτὸς - μπορεῖ νὰ μᾶς βγάλῃ ἀπὸ τὰ σημερινὰ ἀδιέξοδα. Χαιρετίζω, πατρικῶς καὶ ἀδελφικῶς τοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ τοὺς Κυπρίους ἀδελφούς. Καὶ εὔχομαι σὲ ὅλους πλούσια τὴν χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Γεννηθέντος Κυρίου καὶ γιὰ τὸ ἐπὶ θύραις Νέον Ἔτος καὶ γιὰ πάντα.
             
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν  εὐχέτης

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 +  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α ΣΔευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012

Δελτίον Τύπου περί τῶν ἀλλαγῶν στὴν Συνταξιοδότηση τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀπὸ τὸν ΟΓΑ

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 3ῃ Δεκεμβρίου 2012
Ἀριθ. Πρωτ.  97


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

            «Διερωτήθηκα ἀρκετὲς φορὲς μήπως αὐτοὶ ποὺ ἑκάστοτε μᾶς κυβερνοῦν ἔχουν παραφρονήσει. Γιατὶ μόνον ἔτσι μπορεῖ νὰ ἐξηγηθῇ ἡ ἀπόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία γιὰ νὰ πάρῃ σύνταξη ἕνας Βορειοηπειρώτης πρέπει νὰ διαμένῃ μονίμως στὴν Ἑλλάδα  τοὐλάχιστον ἀπὸ εἰκοσαετίας !
            Ἡ ἀπόφαση αὐτὴν εἶναι ὄχι μόνο ἐξωφρενική, ἀλλὰ αὐτόχρημα ἀντεθνική. Διότι ὑποχρεώνονται οἱ γέροντες Βορειοηπειρῶτες, ποὺ ἐπέμεναν καὶ ἐπιμένουν νὰ ζοῦν στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους - ἀκόμη κι’ ὅταν ἐβίωναν τοὺς ἀπάνθρωπους διωγμοὺς τοῦ καθεστῶτος τοῦ ἀλήστου μνήμης κομμουνιστῆ δικτάτορα Ἐνβὲρ Χότζα - νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ σπίτια τους καὶ τοὺς τάφους τῶν πατέρων τους, καὶ νὰ ἔλθουν νὰ κατοικήσουν ... μόνιμα στὴν Ἑλλάδα. Κι’ αὐτό, πότε ; Ὅταν πλήθη Ἀλβανῶν κατακλύζουν τὰ χωριὰ τῆς Ἑλληνικῆς Βορειοηπειρωτικῆς Κοινότητος, καιροφυλακτῶντας πότε θὰ ἀποκτήσουν τὰ σπίτια καὶ τὰ κτήματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ὅταν θὰ φύγουν ἀπὸ τὰ πάτρια ἐδάφη μὲ τὴν προτροπὴ καὶ τὶς ... εὐλογίες τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος !
            Τὸ εἶπα καὶ ἄλλοτε. Τὸ ξαναλέω καὶ τώρα. Τὴν ἀπαράδεκτη αὐτὴ ἀπόφαση τῆς Ἑλλάδος μόνο ἡ λέξη ντροπὴ μπορεῖ νὰ τὴν χαρακτηρίσῃ. Εἶναι μιὰ ἀπόφαση - δολοφόνος  σὲ βάρος τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας. Ἐπὶ τέλους, ἄν ἡ Ἑλλάδα γιὰ λόγους περιστολῆς τῶν δαπανῶν φοβᾶται πὼς κάποιοι Βορειοηπειρῶτες δὲν δικαιοῦνται νὰ παίρνουν σύνταξη, ἔχει τὸν τρόπο καὶ τοὺς μηχανισμοὺς νὰ τὸ ἐξακριβώσῃ. Τὸ νὰ περικόπτῃ, ὅμως τὶς συντάξεις ὅλων τῶν Βορειοηπειρωτῶν μὲ τὸ πρόσχημα τῆς οἰκονομίας εἶναι ἀπαράδεκτο, εἶναι ἐξωφρενικό !
            Κύριοι, προσέξτε !  Μὲ τὴν πλαδαρότητα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἀπὸ τὶς κατὰ καιροὺς κυβερνήσεις, ἡ Ἑλλάδα ἔχασε τὴν μισὴ Κύπρο καὶ κινδυνεύει νὰ χάσῃ καὶ τὴν Ἑλληνικότατη Θράκη. Τώρα, μὲ τὴν τακτικὴ γιὰ τὶς συντάξεις κινδυνεύει νὰ χαθῇ ἡ Βόρειος Ἤπειρος καὶ νὰ δικαιωθῇ, δυστυχῶς, ὁ Σαλὶ Μπερίσα, ὁ ὁποῖος τὴν θεωρεῖ, μαζὶ καὶ μὲ ἄλλες περιοχὲς μέχρι καὶ τὴν Πρέβεζα, ὡς τμῆμα τῆς ... «Μεγάλης Ἀλβανίας»... Ἀναθεωρῆστε, λοιπόν, αὐτὴ τὴν ἀπαράδεκτη ἀπόφαση τὸ συντομώτερο δυνατόν. Γιατὶ οἱ καιροὶ τρέχουν καὶ οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος καραδοκοῦν».
 (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

Δελτίον Τύπου Ι.Μ.Δ.Π.Κ. ἐξ ἀφορμῆς πρόσφατων δηλώσεων τοῦ Ἀλβανοῦ ΠρωθυπουργοῦἘν Δελβινακίῳ τῇ 29ῃ Νοεμβρίου 2012
Ἀριθ. Πρωτ.  96


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

            « Ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Σαλὶ Μπερίσα μὲ τὰ ὅσα εἶπε ἐπ’  εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως ἑκατὸ (100) ἐτῶν ἀπὸ τὴν «ἀνεξαρτησία» τῆς Χώρας του, ἀποκάλυψε τοὺς κρυφοὺς πόθους καὶ τὰ ἀνόσια σχέδια τῆς Ἀλβανίας σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος. Εἶπε, δηλαδή, ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ ἔχουν πάντοτε στὸν νοῦ καὶ στὰ σχέδιά τους τὴν «Μεγάλη Ἀλβανία», ποὺ θὰ περιλαμβάνῃ τὸ Κόσσοβο, μέρος τῆς FYROM, τὴν Φλώρινα, τὴν Καστοριά, τὰ Ἰωάννινα, τὴν Ἄρτα καὶ τὴν Πρέβεζα !
            Βέβαια, αὐτὲς εἶναι πάγιες ἀπόψεις τῶν Ἀλβανῶν ποὺ κάθε τόσο τὶς προβάλλουν, ὅπως προβάλλουν καὶ τὸ ζήτημα τῶν διαβοήτων «Τσάμηδων». Στὴν προκειμένη περίπτωση, ὅμως, δείχνονται καὶ ἀχάριστοι πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὴν ὁποία «χόρτασαν ψωμί», κατὰ τὰ τελευταῖα εἴκοσι χρόνια. Ὁ Προκάτοχός μου, ἀοίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυρὸς  ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ  ἔλεγε συχνὰ καὶ μὲ ἔμφαση, ὅτι «οἱ Ἀλβανοὶ δὲν ἔχουν μπέσα». Καὶ τὸ ἔλεγε μετὰ λόγου γνώσεως ...
            Γι’ αὐτὸ δοκίμασα μεγάλη ἱκανοποίηση ὅταν πληροφορήθηκα ὅτι ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν κ. Δημ. Ἀβραμόπουλο ματαίωσε - ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου - τὸ ταξίδι του στὴν Ἀλβανία.
            Ἦταν καιρός !  Γιατὶ μέχρι τώρα ἡ πολιτικὴ τῶν ἠπίων τόνων δὲν ἀπέδωσε καρποὺς καὶ μάλιστα, ὡς πρὸς τὸ φλέγον πάντοτε θέμα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν ἀδελφῶν μας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Συγχαίροντας τὸν κ. Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, δηλώνω ὅτι παρακολουθῶ ἀγρύπνως τὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου, καθὼς καὶ ὅλα ὅσα ἀφοροῦν στὸ Ἔθνος μας ».


(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

Ἔπος 1940-1941- Αἰώνιο Σύμβολο. Παγκόσμια Δόξα.
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 15ῃ Ὀκτωβρίου 2012
Ἀριθ.  Πρωτ. 93

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  160ή

ΘΕΜΑ: Ἔπος 1940-1941- Αἰώνιο Σύμβολο. Παγκόσμια Δόξα.


            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Τώρα, ποὺ ζοῦμε μέσα σ' αὐτὴ τὴν πρωτοφανῆ οἰκονομικὴ κρίση. Τώρα, ποὺ οἱ ἔννοιες Ἐκκλησία καὶ Ἔθνος καὶ παραδόσεις γενναιότητος καὶ λεβεντιᾶς ἔχουν κάπως ξεθωριάσει στὴν συνείδηση καὶ στὴν σκέψη τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων. Τώρα, ποὺ ἡ νέα γενιὰ ἔχει οὐσιαστικὰ ξεκοπῆ ἀπὸ τὶς ὑψηλὲς ἰδέες καὶ ἀπὸ τὰ αὐθεντικὰ σύμβολα τῆς ἀνεπανάληπτης ἐποχῆς τοῦ Ἔπους τοῦ 1940-1941. Τώρα ἀκριβῶς, χρειάζεται νὰ γυρίσουμε πίσω, στὰ χρόνια τοῦ πολέμου ἐκείνου, ποὺ δόξασε τὴν μικρή μας Πατρίδα, ποὺ ἔδωσε στοὺς κατατρομαγμένους λαοὺς τῆς Εὐρώπης τὴν πρώτη ἐλπίδα τῆς τελικῆς νίκης τῆς Ἐλευθερίας πάνω στὶς δυνάμεις τοῦ «Ἄξονα», δηλαδὴ τῆς συμμαχίας τοῦ Ἰταλικοῦ Φασισμοῦ καὶ τοῦ Γερμανικοῦ Ναζισμοῦ.
-Β-
            Ὅταν τὸ πρωΐ τῆς Δευτέρας, 28 Ὀκτωβρίου 1940, οἱ σειρῆνες ἔφερναν παντοῦ τὸ μήνυμα, ὅτι ἡ φασιστικὴ Ἰταλία τοῦ Μουσολίνι, ἐπιτέθηκε ἀναίτια κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ὁ Λαὸς σύσσωμος, σὰν ἕνας ἄνθρωπος, ἐπανέλαβε τὴν ἀπάντηση τοῦ Ἐθνικοῦ Κυβερνήτη πρὸς τὸν πρεσβευτὴ τῆς Ἰταλίας Ἐμμανουέλε Γκράτσι : ΟΧΙ. Ἡ Ἀθήνα καὶ ὅλες οἱ πόλεις καὶ τὰ χωριὰ πλημμύρισαν ἀπὸ Σημαῖες Ἑλληνικὲς κι' ἀπὸ ἀμέτρητα πλήθη λαοῦ, ποὺ ἔμοιαζε σὰν νὰ εἶχε βγῇ σὲ πανηγύρι. Οἱ Ἕλληνες παραληροῦσαν ἀπὸ ἐνθουσιασμό. Κι' ὅταν οἱ σειρῆνες εἰδοποιοῦσαν ὅτι οἱ κάτοικοι ἔπρεπε νὰ κατεβοῦν στὰ καταφύγια, ἐπειδὴ στὸν οὐρανὸ εἶχαν φανῆ ἐχθρικὰ ἀεροπλάνα, κανείς, μὰ κανεὶς δὲν ἔτρεχε νὰ κρυφτῇ. Εἶχε δὲ τότε σημειωθῆ συνωστισμὸς στὰ στρατολογικὰ Γραφεῖα ἀπὸ ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἡλικιῶν ποὺ ζητοῦσαν ὄχι νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν στράτευση, ἀλλά, ἀντίθετα, νὰ καταταγοῦν στὸν Στρατό μας γιὰ νὰ πολεμήσουν τὸν δόλιο ἐπιδρομέα.
-Γ-
            Ἦταν πραγματικά, ἕνα θαῦμα. Κι' ἀκόμη, θαῦμα ἦταν καὶ τὸ ὅτι τὴν ὥρα ἐκείνη εἶχαν σβήσει οἱ κομματικὲς ἀντιπαραθέσεις καὶ ὁ παλαιὸς ἐθνικὸς διχασμός. Κανένας δὲν σκέφθηκε ὅτι τότε ὑπῆρχε δικτατορία. Ἀλλὰ οἱ Ἕλληνες, πάνω ἀπ' ὅλα ἔβαζαν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, ποὺ τὴν εἶχαν βεβηλώσει οἱ Ἰταλοὶ μὲ τὸν τορπιλλισμὸ τοῦ πολεμικοῦ μας πλοίου «ΕΛΛΗ» στὸ λιμάνι τῆς Τήνου, στὴν γιορτὴ τῆς Παναγίας, στὶς 15 Αὐγούστου 1940.
            Ναί !  Ἦταν ἕνα θαῦμα. Ἕνα θαῦμα, ποὺ ὅμως δὲν ἔγινε τυχαῖα. Ἔγινε, γιατί, τότε, ἡ Ἑλλάδα εὐτύχησε νὰ ἔχῃ Ἡγεσία ἀξία τῶν περιστάσεων : Ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Ἔθνους ὁ Βασιλεὺς Γεώργιος ὁ Β΄. Πρωθυπουργὸς ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς. Ἀρχιστράτηγος ὁ Ἀλέξανδρος Παπάγος. Καὶ Ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Χρύσανθος ὁ ἀπὸ Τραπεζοῦντος.
-Δ-
            Αὐτὴ ἡ Ἡγεσία εἶχε ἐμπνεύσει στὸν Λαό μας τὴν βαθειὰ πίστη στὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀπέραντη ἀγάπη πρὸς τὴν Πατρίδα. Ἡ Ἰταλικὴ ἐπίθεση τὴν βρῆκε στὶς ἐπάλξεις τοῦ χρέους. Δὲν ἐπερίμενε νὰ ἔλθουν τὰ γεγονότα καὶ μετὰ νὰ σπεύσῃ, ὅπως - ὅπως,  νὰ ἑτοιμασθῇ. Ἀλλὰ γνωρίζοντας τὸ βάρος τῆς εὐθύνης, τὸ ἐπωμίσθηκε μὲ θάρρος καὶ εὐψυχία. Γι' αὐτὸ καὶ οἱ φαντάροι μας ἔφευγαν γιὰ τὸ μέτωπο «μὲ τὸ χαμόγελο στὰ χείλη», καὶ οἱ ναῦτες καὶ οἱ ἀεροπόροι μας ἔδιναν σκληρὰ μαθήματα στὸν ἐχθρὸ στὴν θάλασσα καὶ στὸν ἀέρα. Ἀναφέρουμε πρόχειρα, τὸ θρυλικὸ ὑποβρύχιο «Παπανικολῆς», τοὺς ἥρωες ἀεροπόρους Μητραλέξη καὶ Σακελλαρίου, ποὺ κατέπληξαν τὸν κόσμο μὲ τὰ θαυμαστὰ κατορθώματά τους. Καί, βέβαια, δὲν παραλείπουμε τοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ τοὺς στρατιῶτες μας, ποὺ ἀψηφῶντας τὸ χιόνι, τὶς καταιγίδες καὶ τὶς χιονοθύελλες, σκαρφάλωναν στὶς ἀετοφωλιὲς τῶν βουνῶν καὶ μὲ τὴν ἰαχὴ «ἀέρα» ἀπωθοῦσαν τοὺς εἰσβολεῖς. Ἀκόμη, δὲν λησμονοῦμε τὶς ἡρωΐδες γυναῖκες τῆς Πίνδου, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπομονετικὰ μουλάρια, ποὺ πρόσφεραν ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στὸν Τιτάνιο ἐκεῖνο ἀγῶνα. Τέλος, δίκαιο εἶναι νὰ μνημονεύσουμε καὶ τοὺς λεοντόκαρδους Κρητικοὺς ἀγωνιστές, ποὺ οἱ περισσότεροι μὲ στυλιάρια καὶ ἀξῖνες ἔπληξαν καίρια τοὺς Γερμανοὺς ἀλεξιπτωτιστὲς στὴν ἱστορικὴ «Μάχη τῆς Κρήτης». Ἦταν τόση ἡ φθορά τους, ὥστε ὁ Χίτλερ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ μὴ ξαναχρησιμοποιηθοῦν ἀλεξιπτωτιστὲς σὲ μεγάλες ἐπιχειρήσεις.
-Ε-
            Τώρα, λοιπόν, ποὺ ἀντιμετωπίζουμε τόσες δυσκολίες, καὶ κινδυνεύουμε νὰ χάσουμε τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς ἀπὸ ὅσα συμβαίνουν γύρω μας, τώρα νὰ στρέψουμε τὸ βλέμμα στὸ Ἔπος τοῦ 1940 - 1941. Γιατὶ αὐτὸ τὸ Ἔπος θὰ μᾶς ἐμπνεύσῃ θάρρος γιὰ ὅλες τὶς ἀντιξοότητες. Ἰδιαίτερα τὰ νειᾶτα τῆς Πατρίδος μας, τὰ μαθητικά, τὰ φοιτητικά, τὰ ἐργαζόμενα καὶ τὰ στρατευμένα νειᾶτα, νὰ πάρουν διδάγματα γιὰ τὴν ζωή τους. Παιδιά μου, νέοι μου, εἶστε ἀπόγονοι τῶν Ἡρώων τοῦ Ἔπους 1940-1941. Μὴ σᾶς ἐπηρεάζῃ ἡ μιζέρια τῶν καιρῶν. Ψηλὰ οἱ καρδιές. Κρατᾶτε στὰ ρωμαλέα νεανικά σας χέρια δυὸ σημαῖες. Στὸ ἕνα χέρι τὴν σημαία, ποὺ θὰ γράφῃ ΧΡΙΣΤΟΣ. Καὶ στὸ ἄλλο χέρι τὴν σημαία, ποὺ θὰ γράφῃ ΕΛΛΑΔΑ. Ἀγωνίζεσθε τὸν ἀγῶνα τὸν καλό, τὸν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ὁλόψυχα τὸν εὐλογεῖ. Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νὰ σᾶς προστατεύῃ μὲ τὴν ἀγία Σκέπη Της.
            Σὲ ὅλους τοὺς χριστιανούς μας, στοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ στοὺς Κυπρίους ἀδελφούς, στέλνω τὸν ἐγκάρδιο χαιρετισμὸ καὶ τὴν ἀγάπη μου. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἡ Ἑλλάδα μας θὰ ζήσῃ καὶ θὰ μεγαλουργήση.  
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 159η: "Ὁ Νεομάρτυρας ἐξ Ἀγαρηνῶν Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης"

                                                             Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2012
 Ἀριθ.  Πρωτ.  73

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  159η


            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Στὰ δίσεκτα χρόνια τῆς τουρκικῆς τυραννίας, ποὺ κράτησε τετρακόσια (400) ὁλόκληρα χρόνια γιὰ τὴν νότιο Ἑλλάδα, καὶ πεντακόσια (500) γιὰ τὴν ὑπόλοιπη Χώρα, ἔχουμε τὴν στρατιὰ τῶν Νεομαρτύρων, ποὺ λάμπρυναν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Οἱ Νεομάρτυρες, νέοι κυρίως στὴν ἡλικία, διακρίνονται σὲ τρεῖς κατηγορίες : Ἡ πρώτη περιελάμβανε ὅσους δὲν ἤθελαν μὲ κανένα τρόπο νὰ ἀρνηθοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, προτιμῶντας νὰ μαρτυρήσουν γιὰ τὸν Χριστό. Ἡ δεύτερη περιελάμβανε κάποιους χριστιανοὺς ποὺ γιὰ διαφόρους λόγους εἶχαν ἀλλαξοπιστήσει, εἶχαν γίνει, δηλαδή, μουσουλμάνοι. Σὲ κάποια στιγμή, ὅμως, μετάνοιωσαν καὶ ξαναγύρισαν στὴν Ἐκκλησία, πληρώνοντας, ἔτσι, μὲ τὴν ζωή τους τὴν ἡρωϊκή τους αὐτὴ ἀπόφαση. Καί, τέλος, στὴν τρίτη κατηγορία ἀνῆκαν ὅσοι γεννήθηκαν Τοῦρκοι καὶ μουσουλμάνοι, ἀλλὰ ὅταν γνώρισαν τὸν Χριστὸ ἀπαρνήθηκαν τὸν Μωάμεθ καὶ τὴν ψεύτικη θρησκεία του. Ἡ πρώτη κατηγορία εἶχε τοὺς περισσότερους Νεομάρτυρες · ἡ δεύτερη πιὸ λίγους, ἐνῷ ἡ τρίτη εἶχε μικρὸ ἀριθμό. Κι' αὐτό, γιατὶ τὸ ν' ἀπαρνηθῇ κανεὶς τὸν μωαμεθανισμό, αὐτὸ ἐσήμαινε θάνατο χωρὶς διαδικασίες. Σ' αὐτὴν τὴν κατηγορία ἀνήκει καὶ ὁ δικός μας Ἅγιος, ὁ Νεομάρτυρας Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης.
-Β-
            Εἶναι γνωστὸς ὁ βίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου μας. Ἀπὸ τὴν Κόνιτσα καταγόταν, Χασὰν ἦταν τὸ ὄνομά του. Γιατὶ ὁ Ἰωάννης ἦταν μωαμεθανός, ἀπὸ γονεῖς μωαμεθανούς, γι' αὐτὸ καὶ εἶχε πάρει τὸ ὄνομα Χασάν. Μάλιστα ὁ πατέρας του ἦταν ἀρχηγὸς τῶν σέχηδων στὴν Κόνιτσα. Ἔτσι, ἀνθρωπίνως, δὲν ὑπῆρχε περίπτωση ν' ἀρνηθῇ ὁ Χασὰν τὸν μωαμεθανισμὸ καὶ ν' ἀσπασθῇ τὸν χριστιανισμό.
            Ὅμως, "Θεὸς ὅπου βούλεται νικᾶται φύσεως τάξις".  Ὅταν, δηλαδή, ὁ Θεὸς ἀποφασίσῃ γιὰ κάτι, οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι δὲν ἔχουν καμμιὰ δύναμη. Ὁ Θεὸς θὰ κάνῃ αὐτὸ ποὺ ἔχει ἀποφασίσει. Κι' ἔτσι ἔγινε μὲ τὸν νεαρὸ Χασάν. Σὲ ἡλικίας εἴκοσι (20) περίπου ἐτῶν βρέθηκε στὸ Βραχώρι (σημερινὸ Ἀγρίνιο), χωρὶς νὰ γνωρίζουμε τὸ γιατὶ καὶ τὸ πῶς. Κι' ἐκεῖ ἔγινε μέσα του ἡ μεγάλη στροφὴ πρὸς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Χωρὶς τυμπανοκρουσίες πῆγε στὴν Ἰθάκη καὶ βαπτίσθηκε, παίρνοντας τὸ ὄνομα Ἰωάννης. Ἐπιστρέφοντας στὸ Ἀγρίνιο, χριστιανὸς πλέον, ἐνυμφεύθη μὲ μιὰ εὐσεβῆ νέα καὶ στὸ ἑξῆς ἐργαζόταν ὡς ἀγροφύλακας στὸ χωριὸ Μαχαλᾶς, σημερινὲς Φυτεῖες, ζῶντας μὲ σωφροσύνη καὶ ἀρετή.
-Γ-
            Ὅμως, ὁ πατέρας του ποὺ τὸν ἀναζητοῦσε, τελικὰ τὸν βρῆκε. Καὶ παρὰ τὶς παρακλήσεις καὶ τὶς ἀπειλές του, ὁ Ἰωάννης παρέμεινε σταθερὸς στὴν χριστιανική του πίστη. Ἔτσι δὲν ἄργησε νὰ ῤθῇ τὸ τέλος. Ὁ Ἅγιος ὡδηγήθηκε στὸ δικαστήριο ὅπου καὶ καταδικάσθηκε σὲ θάνατο. Ἀποκεφαλίστηκε στὶς 23 Σεπτεμβρίου 1814, ἐνῷ τὸ 1819 τὰ λείψανά του μεταφέρθηκαν στὴν Ἱ. Μονὴ Προυσσοῦ, ὅπου καὶ ἀνεκαλύφθησαν τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1974. Μικρὸ τεμάχιο ἀπὸ τὸ ἱερὸ λείψανό του βρίσκεται στὸν ἐν Κονίτσῃ Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1978. Ἀπὸ τότε τιμᾶται, κάθε χρόνο, ἡ μνήμη του μὲ λαμπρὲς ἐκδηλώσεις.
-Δ-
            Ἔτσι καὶ φέτος ὁ ἑορτασμὸς θὰ γίνῃ σύμφωνα μὲ τὸ ἀκόλουθο
Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α
            1) Τὸ Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, στὶς 7 μ.μ. θὰ ψαλῇ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μὲ ἀρτοκλασία, στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κοσμᾶ.
            2) Τὴν Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, θὰ τελεσθῆ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κοσμᾶ, ἐν μονοεκκλησίᾳ.

            Ἐπιθυμία μου, νὰ δώσουμε ὅλοι τὸ παρών, τιμῶντας τὸν συμπολίτη μας Νεομάρτυρα Ἅγιο Ἰωάννη τὸν ἐκ Κονίτσης. Ὁ Χριστός, ὁ Ἀρχηγὸς τῶν Μαρτύρων καὶ τῶν Νεομαρτύρων, νὰ σᾶς σκέπῃ καὶ νὰ σᾶς εὐλογῇ.
Διάπυρος πρὸς Κύριον εὐχέτης
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012

18ο Γενικὸ Ἱερατικὸ Συνέδριο Ι.Μ.Δ.Π.Κ.
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2012
Ἀριθ. Πρωτ. 75


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


            Μέσα στὴν πολύπλευρη κρίση, πού, ἐδῶ καὶ καιρό, μαστίζει τὴν Ἑλληνική μας Πατρίδα, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ἔδωσε κι’ ἐφέτος τὴν καλὴ μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὸ 18ο Γενικὸ Ἱερατικὸ Συνέδριό της, 3 καὶ 4 Σεπτεμβρίου τ.ἔ. Καὶ τὴν ἔδωσε τὴν μαρτυρία αὐτὴ ὄχι μόνο στὸ πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνικὸ Λαό, ποὺ βιώνει μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ δεινὲς οἰκονομικὲς δυσκολίες στὴν σύγχρονη πορεία του.
            Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ταξιαρχῶν («Γκούρας»), ὅπου διεξήχθησαν οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. ΑΝΔΡΕΟΥ, οἱ Ἱερεῖς τῆς ἀκριτικῆς Μητροπόλεώς μας, μέσα σὲ παλαιοχριστιανικὴ ἀτμόσφαιρα ἀγάπης, εἶχαν τὴν εὐκαιρία ν’ ἀνανεώσουν τὴν λειτουργική τους ἐμπειρία μέσα ἀπὸ ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις. Στὴν Θεία Λειτουργία, τὸ πρωΐ τῆς 4ης Σεπτεμβρίου, τελέσθηκε καὶ ἱερὸ μνημόσυνο τῶν προαπελθόντων πατέρων καὶ ἀδελφῶν, ἐνῷ μετὰ τὸ γεῦμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ἀναγνώσθηκε καὶ ἐγκρίθηκε ὁμόφωνα τὸ ἀκόλουθο
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
         « 1) Στέλνουμε στὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ μήνυμα πίστεως πρὸς τὸν Ἀρχηγὸ τῆς Ἐκκλησίας, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, μὲ τὴν δύναμη καὶ τὴν Χάρη τοῦ Ὁποίου ἡ Χώρα μας θὰ βγῇ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ καὶ κυρίως τὴν πνευματικὴ κρίση.
            2) Ἡ Ἐκκλησία συμμετέχει ὁλόψυχα στὴν δοκιμασία τοῦ Λαοῦ μας. Πληρώνει βαρύτατους φόρους, χωρὶς νὰ ὑπολογίζεται τὸ τεράστιο ἔργο τῆς Φιλανθρωπίας ποὺ ἀσκεῖ καὶ μὲ τὸ ὁποῖο ἀνακουφίζεται πλῆθος συνανθρώπων μας.
            3) Καταδικάζουμε κατηγορηματικὰ τὰ κακόβουλα καὶ ἀσύστολα ψεύδη, ὅτι τάχα ἡ Ἐκκλησία κατέχει ἀμύθητη περιουσία. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία, σήμερα, κατέχει μόνο τὸ 4% τῆς ἄλλοτε, πράγματι μεγάλης περιουσίας της. Κι’ αὐτό, γιατὶ ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία ἀπαλλοτρίωσε, κατὰ καιρούς, κτήματα  καὶ ἄλλες μεγάλες ἐκτάσεις, προκειμένου νὰ δοθοῦν αὐτὲς σὲ ἀκτήμονες. Ἐπὶ πλέον, ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία ἐπρόσφερε μεγάλα οἰκόπεδα - κυρίως στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Θεσσαλονίκη - ὅπου ἔχουν ἀνεγερθῆ νοσοκομεῖα, ἐκπαιδευτήρια κ.ἄ. εὐαγῆ Ἱδρύματα.
            4) Ἐκφράζουμε τὴν χαρά μας γιὰ τὴν διαβεβαίωση τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ πρὸς τὸν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν Συνοδικὴ Ἀντιπροσωπεία, ὅτι δὲν θὰ περικοποῦν ἀκόμη περισσότερο, οἱ λίαν, ἄλλωστε, μικρὲς μηνιαῖες ἀπολαβὲς τῶν Ἐφημερίων, οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων τυγχάνει νὰ εἶναι πολύτεκνοι.  Τέλος,
            5) Στέλνουμε ἐγκάρδιο χαιρετισμὸ στοὺς ἐμπεριστάτους ἀδελφοὺς τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τῆς Κύπρου, τοὺς ὁποίους συνοδεύουν οἱ θερμὲς προσευχές μας.»

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).


Φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν έπίσκεψη τῶν Συνέδρων στὴν Ἱ. Μονὴ Μολυβδοσκεπάστης, ἔνθα καὶ ὁ τάφος τοῦ μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ.Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

Στο Τελωνείο των Δρυμάδων η αναλγησία προς τους Βορειοηπειρώτες συνεχίζεται...
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2012

Ἀριθ. Πρωτ.  74

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

            « Ἡ ψυχή μου γεμίζει μὲ πόνο καὶ ὀδύνη, γιὰ τὴν ταλαιπωρία τῶν Ἑλλήνων ἀδελφῶν μας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Καὶ δὲν ἐννοῶ τὴν ἀλβανικὴ κακοπιστία, ποὺ βρίσκει μύριους ὅσους τρόπους νὰ ταλαιπωρῇ τοὺς Βορειοηπειρῶτες, ἀφοῦ καὶ οἱ σήμερον κυβερνῶντες τὴν Ἀλβανία εἶναι ... ἄξια τέκνα τοῦ διδύμου τῆς συμφορᾶς Χότζα - Ἀλία !  Ἐννοῶ τὴν ἀδιαφορία τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας στὴν ἐπίλυση στοιχειωδῶν καὶ αὐτονόητων προβλημάτων τῶν ὁμογενῶν μας τῆς Βορειοηπειρωτικῆς γῆς. Συγκεκριμένα, πρόκειται γιὰ τὸ Τελωνεῖο τῶν Δρυμάδων, τὸ ὁποῖο, οὐσιαστικά, οὐδέποτε ἔχει λειτουργήσει, ὅπως θὰ ἔπρεπε καὶ ὅπως ἐπιβάλλει ἡ ἐθνική μας εὐαισθησία.
            Γιατὶ τὸ ἐν λόγῳ Τελωνεῖο, ἐνῷ, θεωρητικά, ἐξυπηρετεῖ πολλὲς καὶ ἀξιόλογες πόλεις καὶ κωμοπόλεις, ἐκεῖθεν τῶν συνόρων, ἐν τούτοις, οὐσιαστικὰ δὲν λειτουργεῖ. Τὸ ἀποτέλεσμα ; Οἱ Βορειοηπειρῶτες τῆς περιοχῆς νὰ ὑποχρεώνωνται νὰ διανύουν μεγάλες ἀποστάσεις, προκειμένου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν ἀπὸ ἄλλα Τελωνεῖα.
            Διαμαρτύρομαι ἐντόνως γιὰ τὴν ἀναλγησία τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος ἀπέναντι στοὺς ἀδελφοὺς Βορειοηπειρῶτες. Ἀπὸ τὴν ἐσχατιὰ τῆς ἀκριτικῆς μου Ἐπαρχίας καλῶ καὶ ἀπαιτῶ ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση καὶ ἀπὸ τὴν Ἀντιπολίτευση (μείζονα καὶ ἐλάσσονα) νὰ κινηθοῦν ἀποφασιστικά, προκειμένου νὰ λειτουργήσῃ, καὶ μάλιστα λίαν συντόμως, τὸ Τελωνεῖο τῶν Δρυμάδων. Γιατί, διαφορετικά, θὰ χάσουμε τὴν Βόρειο Ἤπειρο, ἐκτὸς τοῦ ὅτι κινδυνεύει μὲ ἀφανισμὸ καὶ ἡ ἀκριτική μας Ἑλλάδα, μὲ τὰ παράλογα μέτρα τῆς Πολιτείας, ποὺ κλείνει τὴν μιὰ Ὑπηρεσία κατόπιν τῆς ἄλλης ...
            Κύριοι, μὴ τὰ θυσιάζετε ὅλα στὸν βωμὸ τοῦ μαμωνᾶ. Γρηγορεῖτε. Οἱ καιροὶ εἶναι κρίσιμοι. Κάνετε ὅ,τι εἶναι δυνατὸν γιὰ νὰ μὴ χαθῇ ἡ Βόρειος Ἤπειρος καὶ ὁ περιφρονημένος καὶ πονεμένος Ἑλληνισμός της ».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

Δευτέρα 20 Αυγούστου 2012

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς πάντοτε ἐπίκαιρος                                                            Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 16ῃ Αὐγούστου 2012

Ἀριθ.  Πρωτ.  55

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  158ηΘΕΜΑ: Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς πάντοτε ἐπίκαιρος

            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

-Α-

            Τοὺς τελευταίους καιρούς, ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ ἀγαπημένη μας Πατρίδα, ἐδοκίμασε μεγάλους κλυδωνισμούς. Τὰ ὑπέρογκα χρέη, τὰ ὁποῖα ἐδημιούργησαν τὰ ἀλλεπάλληλα δάνεια, ἡ σπατάλη τοῦ δημοσίου χρήματος, ὁ ὑπέρμετρος πλουτισμὸς ἀρκετῶν ἐπιτηδείων, τὸ ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οἱ περιβόητες "μίζες" καὶ ἄλλα παρόμοια ἀνομήματα, ὡδήγησαν τὴν Χώρα στὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου καὶ τῆς καταστροφῆς. Ἔπειτα οἱ περικοπές - ἀνελέητες, κατὰ κανόνα - μισθῶν καὶ συντάξεων καὶ ἐπιδομάτων, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ἀπὸ τοὺς ἡρωϊκοὺς πολυτέκνους, ἀλλὰ καὶ ἡ φορομπηχτικὴ μανία τῶν κυβερνώντων, ἐπροκάλεσαν τὴν ἀπόγνωση σὲ μεγάλο μέρος τοῦ λαοῦ μας, ὥστε κάποιοι συμπατριῶτες μας νὰ παρασυρθοῦν στὴν αὐτοκτονία ...

-Β-

            Πέρα, ὅμως, ἀπὸ αὐτά, σοβαρὸ πρόβλημα ὑπῆρξε καὶ ἡ λαθρομετανάστευση. Ἰδιαίτερα μεγάλος καί, πρὸ παντός, ἀνεξέλεγκτος ἀριθμὸς ἀνθρώπων ἀπὸ ξένες χῶρες, μάλιστα δὲ μουσουλμανικές, ἔχουν κατακλύσει τὴν Ἀθήνα καὶ ἀρκετὲς μεγάλες πόλεις, ὅπου ζοῦν σὲ ἄθλιες συνθῆκες. Συνακόλουθο αὐτῆς τῆς καταστάσεως εἶναι τὸ ἔγκλημα σὲ ποικίλες μορφές, οἱ κλοπές, οἱ διαρρήξεις σπιτιῶν, τραπεζῶν καὶ καταστημάτων, ἐνῷ κάποιοι ἀπὸ τοὺς λαθρομετανάστες ἀφαιροῦν καὶ τὴν ζωὴ ἡλικιωμένων ἰδίως ἀνθρώπων, προκειμένου νὰ τοὺς ληστέψουν. Τελευταῖα, παρατηρήθηκε ἔξαρση τῶν ἀνθρωποκτονιῶν καὶ τῶν ληστρικῶν ἐπιδρομῶν, ἀκόμη καὶ μέρα μεσημέρι, ὥστε οἱ ἁρμόδιοι ν' ἀνησυχήσουν σοβαρά. Ἀτυχῶς, ὅμως, καὶ οἱ τυχὸν καλὲς ἀποφάσεις καὶ φροντίδες παρασύρθηκαν στὴν δίνη τῆς παρατεταμένης προεκλογικῆς περιόδου καὶ τῶν ἀλλεπαλλήλων ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων. Ἀποτέλεσμα ; Ἡ Χώρα οὐσιαστικὰ νὰ μένῃ γιὰ πολὺ καιρὸ ἀκυβέρνητη.

-Γ-

            Ἀλλά, δόξα τῷ Θεῷ !  Μᾶς στέλνει γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸν Ἅγιο τοῦ Γένους, τὸν Ἱερομάρτυρα Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, ποὺ μὲ τὶς περίφημες Διδαχές του εἶναι ἐπίκαιρος περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά : "Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζεται", μᾶς λέει. Καὶ μᾶς παροτρύνει νὰ μὴ χάσουμε τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα μας στὸν Χριστό, ἐπαναλαμβάνοντας τὰλόγια τοῦ ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ : "Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν" (Ψαλμ. ξε΄ 12). Μᾶς προτρέπει "νὰ βάλωμεν τὴν Δέσποινά μας τὴν Θεοτόκον μεσίτρια , νὰ μεσιτεύσῃ εἰς τὸν Χριστόν ἐπειδὴ καὶ ὁ Υἱός της εἶναι ὠργισμένος κατὰ πάνου μας ἀπὸ τὶς πολλές μας ἁμαρτίες καὶ θέλει νὰ μᾶς καταποντίσῃ. Τὶ καρτεροῦμε, ἀδελφοί μου ; Σήμερον αὔριον τὸ τέλος τοῦ κόσμου · διὰ τοῦτο φροντίζετε νὰ διορθωθῆτε" (Διδαχὴ Ζ΄). Προτείνει δὲ τὸ μοναδικὸ φάρμακο διορθώσεως τῶν κακῶν : Τὴν μετάνοια. Καὶ τονίζει μὲ γλῶσσα προφητική : Πότε θὰ μετανοήσωμεν ; Ὄχι αὔριον καὶ μεθαύριον, ἀλλὰ σήμερον, διότι ἕως αὔριον δὲν ἠξεύρομεν τὶ θὰ πάθωμεν" (Διδαχή Α΄). "Ὅθεν πρέπει καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοί μου, νὰ στοχασθῶμεν τὶ εἴμεθα, δίκαιοι ἤ ἁμαρτωλοί ; Καὶ ἀνίσως εἴμεθα δίκαιοι, καλότυχοι καὶ τρισμακάριοι. Ἀνίσως δὲ καὶ εἴμεθα ἁμαρτωλοί, πρέπει τώρα ὅπου ἔχομεν καιρὸν νὰ μετανοήσωμεν ἀπὸ τὰ κακὰ καὶ νὰ πράξωμεν τὰ καλά" (Διδαχή Δ΄).

-Δ-

            Αὐτὴν τὴν μετάνοια ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι ἄν θέλουμε νὰ ὀρθοποδήσουμε. Καὶ ἐδῶ καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο εἶναι μεγάλη ἡ ἀνάγκη τῆς μετανοίας. Γι' αὐτὸ ἡ Μητρόπολή μας γιορτάζει καὶ φέτος τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, κηρύσσοντας κήρυγμα μετανοίας. Θὰ συμπροσευχηθοῦν μαζὶ μας καὶ ἄλλοι  Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχες. Τὴν παραμονή, 23 Αὐγούστου, ἡμέρα Πέμπτη, στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα θὰ ψαλῆ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός. Στὴν συνέχεια θὰ πραγματοποιηθῆ ἡ καθιερωμένη σύντομη λιτάνευση τῆς εἰκόνος καὶ τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου μέχρι τὴν κεντρικὴ Πλατεῖα, ὅπου καὶ θὰ ψαλῇ Δέηση καί, κατόπιν, ἐπιστροφὴ στὸν Ναό. Τὴν ἑπομένη, 24 Αὐγούστου, Παρασκευή, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, στὶς 7.30 τὸ πρωΐ, θὰ ἀρχίσουν οἱ "καταβασίες" (δεύτερη καμπάνα), κι' ἀφοῦ ὁλοκληρωθῇ ὁ Ὄρθρος θὰ ἐπακολουθήσῃ ἡ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Στὸ τέλος οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς θὰ μεταβοῦν στὴν Ἱ. Μονὴν Μολυβδοσκεπάστου γιὰ νὰ τελέσουν τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ἐνῷ στὸ Δημαρχεῖο θὰ προσφερθῇ ὁ καθιερωμένος καφὲς γιὰ ὅσους τὸ ἐπιθυμοῦν.

            Καλὴ συνάντηση στὸν Ναό μας. Ὁ Κύριος, διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ νὰ σᾶς χαριτώνῃ καὶ εὐλογῇ. Ἰδιαίτερα νὰ εὐλογῇ τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὴν Βόρειο Ἤπειρο.  Διάπυρος πρὸς Χριστὸς εὐχέτης

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ