Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016

Δελτίον Τύπου: Ἡ Ἀλβανία, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, προκαλεῖ μὲ τοὺς «Τσάμηδες» τὴν Ἑλλάδα.

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  21ῃ Φεβρουαρίου 2016
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :


            « Ἡ Ἀλβανία, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, προκαλεῖ μὲ τοὺς «Τσάμηδες» τὴν Ἑλλάδα. Καὶ δὲν φανερώνει ἀπροκάλυπτα πλέον τὴν ἀχαριστία της πρὸς τὴν Χώρα μας, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐχόρτασε τὸ ψωμί, μετὰ τὴν πτώση τοῦ Χοτζικοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος καὶ γιὰ μακρὰ σειρὰ ἐτῶν · δείχνει καὶ τὴν περιφρόνησή της πρὸς τὴν ἀπόφαση τοῦ Στρατοδικείου Ἰωαννίνων, ποὺ καταδίκασε ἐρήμην τοὺς περιβόητους «Τσάμηδες», ἀμέσως μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, γιὰ τὰ ἀνήκουστα ἐγκλήματά τους στὴν περιοχὴ τῆς Θεσπρωτίας, κατὰ τὴν διάρκεια πρῶτα τῆς Ἰταλικῆς καὶ στὴν συνέχεια τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς. Τὸ πιὸ φοβερὸ ἔγκλημά τους ἦταν ἡ ἐκτέλεση ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς (μὲ «τσάμικη» παρότρυνση καὶ ὑπόδειξη) τῶν 49 (σαράντα καὶ ἐννέα) Προκρίτων τῆς Παραμυθιᾶς, στὶς 29 Σεπτεμβρίου 1943.
            Ἤδη οἱ «Τσάμηδες», μὲ παρακίνηση ἀσφαλῶς τῆς Κυβερνήσεως τῶν Τιράνων, ἔκαναν προσφυγὴ στὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο τῆς Χάγης ἐναντίον τῆς Χώρας μας. Καὶ διεκδικοῦν ἀποζημιώσεις πολλῶν δισεκατομμυρίων, καθὼς καὶ ἐδάφη τῆς Ἠπείρου σὲ περιοχές, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ Ἡγουμενίτσα καὶ ἡ Πάργα !
            Τὴν προσφυγὴ χαιρέτισαν μὲ ἐνθουσιώδεις ἀνακοινώσεις ὀργανώσεις τῶν «Τσάμηδων» στὴν Ἀλβανία καὶ στὶς Η.Π.Α. Στὴν παράδοση τοῦ φακέλλου παρέστησαν ἐκπρόσωποί τους, οἱ ὁποῖοι μάλιστα ἐδήλωσαν ἀπροκάλυπτα, ὅτι στὴν κίνησή τους αὐτὴ ἔχουν τὴν ὑποστήριξη τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς καὶ χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ! Δὲν ξεύρω ἄν ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτὸς ἀληθεύει. Ὅμως, τὸ μόνο βέβαιο εἶναι ὅτι στὸ πλευρὸ τῶν «Τσάμηδων» ἔχουν ταχθῆ οἱ ἀκραῖες ἐθνικιστικὲς Ὀργανώσεις τῶν Ἀλβανῶν τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Τὸ περιεχόμενο τοῦ Φακέλλου εἶναι σὲ τρεῖς γλῶσσες : ἀγγλικά, γαλλικὰ καὶ γερμανικά. Στὸ πλαίσιο τῆς κινήσεως αὐτῆς τῶν «Τσάμηδων», συγκροτήθηκε στὴν Ὁλλανδία, περὶ τὰ τέλη Σεπτεμβρίου τοῦ περασμένου χρόνου, τὸ «Ἐθνικὸ Συμβούλιο γιὰ τὴν Τσαμουριά»...
            Ἀλλ’ ἐνῷ οἱ ἐγκληματίες «Τσάμηδες» κινοῦν πάντα λίθον γιὰ νὰ πάρουν ὅ,τι δὲν τοὺς ἀνήκουν, οἱ ἐν Ἑλλάδι κυβερνῶντες κάνουν ταξιδάκια ἀναψυχῆς δεξιὰ κι’ ἀριστερὰ καὶ μιλᾶνε ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ. Μόνο γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο δὲν μιλᾶνε, ἐνῷ δὲν φαίνεται νὰ παρακολουθοῦν καὶ τὶς κινήσεις τῶν «Τσάμηδων», οἱ ὁποῖοι, τελικά, «μᾶς πιάσανε στὸν ὕπνο» !
            Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, κρούω, ὄχι τὸν κώδωνα, ἀλλὰ τὴν καμπάνα τοῦ ἐθνικοῦ κινδύνου. Καὶ ζητῶ νὰ σταματήσῃ ἡ νωχέλεια καὶ ἡ ἀδιαφορία μας. Γιὰ νὰ διεκδικήσουμε ὅσα μᾶς ἀνήκουν. Καὶ ὅσα μᾶς κάνουν ἐθνικὰ ὑπερήφανους σὰν Ἕλληνες. Ἀλλοιώτικα, καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος καὶ ἡ ἐθνικὴ ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος θὰ κινδυνεύσουν τὰ ἔσχατα. Ἡ εὐθύνη ὅλων μας εἶναι τεράστια. Γι’ αὐτό, ἄς πράξουμε ὅλοι τὸ καθῆκον μας, προτοῦ νὰ εἶναι - τραγικὰ καὶ ἀνεπανόρθωτα - ἀργά  ».


(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016

Δελτίο Τύπου: Οἱ μάσκες τῆς ἀλβανικῆς ἡγεσίας ἔπεσαν.


Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  17ῃ Φεβρουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :


          
«Χρὸνια τώρα, ἀκούω τὴν ὑπεύθυνη πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Χώρας μας νὰ διατυμπανίζῃ τὶς δῆθεν ἄριστες σχέσεις μὲ τοὺς Ἀλβανούς ! Ἀλλ’ ἐπίσης, χρόνια τώρα φωνάζω καὶ διαμαρτύρομαι, ὅτι τὰ πράγματα γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ τοὺς Βορειοηπειρῶτες δὲν πᾶνε καθόλου καλά. Ἀτυχῶς, τὶς διαμαρτυρίες μου οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες τὶς προσπερνᾶνε μὲ παγερὴ ἀδιαφορία...

            Ἤδη, ὅμως, οἱ μάσκες τῆς ἀλβανικῆς ἡγεσίας ἔπεσαν. Γιατί, ὅπως ἔγραψε πρωτοσέλιδα ἡμερήσια ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα «τὰ Τίρανα διαγράφουν τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀπὸ τοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους». Καὶ ἐννοεῖ ἡ ἐφημερίδα, ὅτι ἀπεργάζονται νομοθετικὴ ρύθμιση ποὺ θὰ ἀποκλείει τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἐφ’ ὅσον διαμένουν μόνιμα στὸ ἐξωτερικό !  (βλ. «ΕΣΤΙΑ», 15.2.2016).
            Ἀλλὰ ἐνῶ ὅλα τὰ πολιτισμένα κράτη καθιερώνουν διαδικασίες, ὥστε νὰ ψηφίζουν οἱ πολῖτες τους ποὺ προσωρινὰ ἤ μόνιμα διαμένουν στὸ ἐξωτερικό, ἡ Ἀλβανία κινεῖται ἀντίθετα ἀπ’ αὐτὴ τὴν πρακτική. Τὸ γιατί, εἶναι φανερό : Εἶναι τὸ ἄσπονδο μῖσος ποὺ τρέφει γιὰ τοὺς Βορειοηπειρῶτες, τοὺς ὁποίους ἐπιδιώκει νὰ τοὺς ὑποχρεώσῃ νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν γῆ τῶν πατέρων τους. Καὶ βλέπει κανείς, ὅτι παρὰ τὸ γεγονὸς πὼς ἔχουν συμπληρωθῆ ἑκατὸν δύο (102) χρόνια ἀπὸ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα καὶ τὸ «Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας», τὸ 1914, ἡ Ἀλβανία προκαλεῖ ἰταμώτατα τὴν Ἑλλάδα.
            Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, διαμαρτύρομαι ἐντόνως, κυρίως γιὰ τὴν ἀδιαφορία τῆς Ἑλλάδος ἀπέναντι στὶς ἀλβανικὲς μεθοδεύσεις. Κύριοι τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ἀφῆστε τὰ μικροκομματικὰ καμώματά σας καὶ σπεύσατε νὰ βοηθήσετε τὴν Βόρειο Ἤπειρο, ποὺ βαδίζει, ἀκόμη μιὰ φορά, μόνη της τὸν Γολγοθᾶ της. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση θὰ ἔχετε τεράστια εὐθύνη ἄν, ὅ μὴ γένοιτο, μπῆ ταφόπλακα στὸ Βορειοηπειρωτικό. Ξυπνεῖστε, τρέξτε, βοηθεῖστε ὅλοι μαζὶ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἐσχάτη ὥρα ἐστί ».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).
 

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016

Δελτίον Τύπου περὶ τῶν ἐκφοβισμῶν τῶν Βορειοηπειρωτῶν


                               


  


   

  Ἐν Κονίτσῃ τῇ  5ῃ Φεβρουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :


            « Ὀδυνηρὴ κατάπληξη ἐδοκίμασα ἀπὸ τὴν πληροφορία, ὅτι ἡ Ἀλβανία πρόκειται νὰ δεχθῇ ἑκατὸν πενῆντα χιλιάδες (150.000) πρόσφυγες, γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ χρηματοδοτῆται ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση !
            Ἡ παραπάνω πληροφορία προέρχεται ἀπὸ λίαν ἀξιόπιστη πηγή. Πρὸς ἐπιβεβαίωση δὲ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, προστίθεται καὶ τὸ ὅτι ἐξέχον μέλος τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ συνελήφθη γιὰ δῆθεν κατάχρηση δημοσίου χρήματος καὶ ἤδη βρίσκεται στὴν φυλακή.
            Ἀλλὰ ἡ σύλληψη καὶ φυλάκιση τοῦ ἐν λόγῳ Βορειοηπειρώτη ἔχει σὰν αἰτία κυρίως τὸν ἐκφοβισμὸ τῶν Ἑλλήνων καί, στὴν συνέχεια, τὴν ἐκδίωξή τους ἀπὸ τὴν πατρογονική τους γῆ, προκειμένου νὰ ἐγκαταστήσῃ ἐκεῖ, τὸ ἀλβανικὸ καθεστώς, τοὺς πρόσφυγες...
            ν, μως, συμβ ατό, Βόρειος πειρος θ κινδυνεύσ τ σχατα. Γιατ τόσο ο πιέσεις τς λβανικς Κυβερνήσεως, σο κα ο λλότριες συνήθειες κα τ διαφορετικ θη τν ἐπήλυδων μουσουλμάνων προσφύγων, θὰ ἀναγκάσουν - ἐκ τῶν πραγμάτων - τοὺς Βορειοηπειρῶτες «νὰ πάρουν τὰ μάτια τους» καὶ νὰ ἐκπατρισθοῦν. Ὁπότε, τὸ ζήτημα τῆς Βορείου Ἠπείρου θὰ ἔχῃ τελειώσει, πρὸς μεγάλη χαρὰ τῶν Ἀλβανῶν μισελλήνων καὶ σωβινιστῶν.
            Διαμαρτύρομαι ἐντόνως γιὰ τὰ καμώματα αὐτὰ τῆς ἀλβανικῆς ἡγεσίας. Καὶ ζητῶ ἐπιτακτικὰ τὴν ἀπόλυση ἀπὸ τὶς φυλακὲς τοῦ διακεκριμένου Βορειοηπειρώτη, χωρὶς χρονοτριβή.
            Παράλληλα, ἀπευθύνομαι στὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση καί, γενικά, σὲ ὅλο τὸν πολιτικὸ κόσμο, νὰ ἀναλάβουν ὅλοι τὶς εὐθύνες τους. Γιατί, ἄν ἡ Ἑλλάδα συνεχίζῃ νὰ ἐπιδιώκῃ τὴν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνῷ θὰ ἐξακολουθῇ νὰ ἀδιαφορῇ γιὰ τὴν τύχη τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, σίγουρα θὰ μπῇ - ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα - ταφόπλακα στὸ Βορειοηπειρωτικό, κάτω ἀπὸ τὶς κατάρες καὶ τὰ ἀναθέματα ἑνὸς πονεμένου καὶ ἀδικημένου λαοῦ.
            Κύριοι τῆς Ἐξουσίας, ξυπνῆστε, τρέξτε, ἀγωνισθῆτε καὶ κάνετε ὅ,τι εἶναι ἐθνικῶς πρέπον, ὥστε νὰ μὴ ζήσῃ τὸ Ἔθνος μιὰν ἀκόμη καταστροφή, σὰν ἐκείνη τοῦ Πόντου, καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
            Προσεύχομαι ταπεινά, νὰ μᾶς «ἐξαγάγῃ ὁ Θεὸς εἰς ἀναψυχήν» ».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).