Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Δ.Π. & ΚΟΝΙΤΣΗΣ κ.κ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

                      
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 28η Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:

«Ἤδη ἡ ἀνομία καί ἡ διαστροφή ἔγινε, ἀτυχῶς νόμος τοῦ Κράτους. Αὐτό, πού ἄλλοτε οἱ ἄνθρωποι προσπαθοῦσαν νά τό κρύψουν καί, φυσικά, δέν τό διεφήμιζαν, ἦλθαν τώρα 194 Βουλευτές νά τό ἐπισημοποιήσουν πανηγυρικά καί νά ποῦν στόν Ἑλληνικό Λαό, «χωρίς περίσκεψη, χωρίς αἰδῶ», ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία δέν εἶναι ἁμάρτημα· καί ὅτι στό ἐξῆς θά μποροῦν καί νά «παντρεύωνται» τά ὁμόφυλα «ζευγάρια». Ἀλλ’ αὐτή ἡ πρακτική, τοῦ νά ἐπιβραβεύωνται ἐπίσημα τά «πάθη τῆς ἀνομίας», κατά τόν χαρακτηρισμό τοῦ ἀποστόλου Παύλου (Ρωμ. α΄26), προκαλεῖ ἀφόρητη ντροπή στούς φυσιολογικούς ἀνθρώπους.
Εἶναι αὐτόχρημα ΑΙΣΧΟΣ.
Καί μή μᾶς ποῦν οἱ πολιτικοί μας, ὅτι ἀκολουθοῦν τήν πρακτική τῆς Εὐρώπης. Διότι, ἐνῷ σέ ἄλλα, ἐλάσσονος σημασίας, θέματα, ἀντιτάσσουν στούς ἑταίρους μας ἐπίμονη ἄρνηση, σ’ αὐτό τό ζήτημα, πού μεταβάλλει τήν κοινωνία σέ Σόδομα καί Γόμορρα, γιατί σπεύδουν ἀγαλλομένῳ ποδί, νά συμμορφωθοῦνϗ Δέν γνωρίζουν ὅτι οἱ περισσότεροι Εὐρωπαϊκοί λαοί ἔχουν ἀπολακτίσει τόν χριστιανισμό, πού εἶναι ἀλήθεια καί φῶς, καί, ἑπομένως, μποροῦν νά παραβαίνουν ἀδιάντροπα τόν Θεῖο Νόμο τοῦ Εὐαγγελίουϗ Γιατί δέν μποροῦν νά ποῦν ἕνα ΟΧΙ στήν ἀνήκουστη αὐτή ἀνηθικότητα, πού θέλει, μέ τά παφλάζοντα κύματά της, νά πνίξῃ τήν Εὐρώπη καί τόν κόσμο ὁλόκληροϗ Ἀτυχῶς, «χορεύουν», ὅπως τραγουδοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι, διότι ὅπως συμπληρώνει πάλι ὁ ἀπόστολος Παῦλος,
«μολονότι ἐγνώρισαν καλά ἐκεῖνο, πού ὁ Θεός πρόσταξε ὡς δίκαιο, ὅτι δηλαδή ὅσοι πράττουν τέτοια ἔργα εἶναι ἀξιοκατάκριτοι, ὄχι μόνο πράττουν αὐτά, ἀλλά καί ἐπιδοκιμάζουν ἐκείνους πού τά πράττουν. Καί ἔτσι ἀποδεικνύουν, ὅτι ὄχι ἀπό ἀδυναμία, ἀλλά ἀπό βαθειά τῆς ψυχῆς τους διαφθορά ἐνεργοῦν κατ’ αὐτόν τόν τρόπο» (Ρωμ. α΄ 32).
Προσωπικῶς, δοκιμάζω πόνο καί ἀγανάκτηση. Γι’ αὐτό καί δηλώνω κατηγορηματικά, ὅτι ὅσοι βουλευτές ἐψήφισαν αὐτόν τόν κατάπτυστο νόμο δέν θά γίνωνται δεκτοί στήν ἀκριτική Μητρόπολή μου. Τελεία καί παῦλα. Εἴθε ὁ Κύριος νά μᾶς λυπηθῇ καί νά μᾶς δώσῃ μετάνοια. Κι’ ἄς μή ξεχνᾶμε, ὅτι «φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος» (Ἑβρ. ι΄ 31).


                                                                                                  

 (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)  

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

Χριστουγεννιάτικη Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτης κ.κ. Ἀνδρέου
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2015
Ἀριθ.  Πρωτ. 101
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  187η

ΘΕΜΑ: «Ὁ λίθος ὁ πατάξας τὴν εἰκόνα ἐγενήθη ὄρος μέγα καὶ ἐπλήρωσε πᾶσαν τὴν γῆν»   
                (Δανιὴλ β΄ 35).            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
           
            Ὅταν μελετᾶμε τὸ ἱερὸ καὶ θεόπνευστο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, καὶ μάλιστα τὰ κείμενα τῶν Προφητῶν, βλέπουμε ὅτι τὸ κέντρο ὅλων σχεδὸν τῶν προφητειῶν εἶναι τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ὑπῆρξε "ὁ Μέγας Ἀναμενόμενος". Στὸ βιβλίο τοῦ προφήτη Δανιήλ, συγκεκριμένα, ἀναφέρεται τὸ ὄνειρο τοῦ βασιληᾶ Ναβουχοδονόσορος. Ἦταν ἡ ἐποχὴ (6ος αἰ.πΧ.), ποὺ κρατοῦσε στὴν Βαβυλῶνα, τὴν πρωτεύουσα τοῦ βασιλείου του πολλοὺς Ἰουδαίους αἰχμαλώτους, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους ἦταν καὶ ὁ ἐκλεκτός - νέος στὴν ἡλικία - προφήτης Δανιήλ.
-Β-
            Τὸ ὄνειρο τοῦ βασιληᾶ ἦταν πολὺ συγκλονιστικό. Ὅταν, ὅμως, ξύπνησε δὲν μποροῦσε πιὰ νὰ τὸ θυμηθῇ. Γι' αὐτό, προσκάλεσε τοὺς σοφοὺς τῆς Βαβυλῶνας καὶ τοὺς ζήτησε νὰ βροῦν ποιὸ ἦταν τὸ μυστηριῶδες ὄνειρο καὶ νὰ τὸ ἐξηγήσουν. Τοὺς ἐδήλωσε δέ, ὅτι ἄν δὲν τὸ κατορθώσουν, θὰ τοὺς ἐθανάτωνε ὅλους. Ὅμως, παρὰ τὶς πιέσεις καὶ τὶς ἀπειλὲς τοῦ Ναβουχοδονόσορος, κανένας δὲν μπόρεσε νὰ βοηθήσῃ τὸν βασιληᾶ νὰ τὸ θυμηθῆ, ἀλλὰ οὔτε καὶ κανένας μπόρεσε νὰ τὸ μαντεύσῃ καί, φυσικά, νὰ τὸ ἐξηγήσῃ.
-Γ-
            Ὅμως, ὁ Θεὸς ἀποκάλυψε στὸν Δανιὴλ ποιὸ ἦταν τὸ ὄνειρο. Ἔτσι, χωρὶς νὰ χάσῃ καιρό, ἐμφανίστηκε μπροστὰ στὸν βασιληᾶ καὶ ἄρχισε νὰ τοῦ τὸ διηγῆται καὶ νὰ τὸ ἐξηγῇ. - Ἐσύ, βασιληᾶ, εἶπε στὸν Ναβουχοδονόσορα, εἶδες ὅτι εἶχες σταθῆ μπροστὰ σὲ μία μεγάλη εἰκόνα, ποὺ ἡ ὄψη της προκαλοῦσε φόβο. Τὸ κεφάλι τῆς εἰκόνας ἦταν ἀπὸ καθαρὸ χρυσάφι. Τὰ χέρια, τὸ στῆθος καὶ τὰ μπράτσα ἦταν ἀσημένια. Ἡ κοιλιὰ καὶ οἱ μηροὶ χάλκινοι, ἐνῷ οἱ κνῆμες σιδερένιες. Τὰ πόδια τῆς εἰκόνας ἦταν ἀπὸ μεῖγμα σίδερου καὶ χώματος.
            Ἀλλά, ἐνῷ ἔβλεπες τὴν εἰκόνα, ξαφνικά, καὶ χωρὶς νὰ ἐνεργήσουν ἀνθρώπινα χέρια, μιὰ μικρὴ πέτρα ξεκόπηκε ἀπὸ κάποιο βουνὸ καί, πέφτοντας χτύπησε τὰ πόδια τῆς εἰκόνας. Ὁπότε ὅλα τὰ ὑλικά της ἔγιναν σκόνη, ποὺ τὴν σκόρπισε ὁ ἄνεμος καὶ δὲν βρέθηκε πουθενά. "Καὶ ὁ λίθος ὁ πατάξας τὴν εἰκόνα ἐγενήθη ὄρος μέγα καὶ ἐπλήρωσε πᾶσαν τὴν γῆν". Δηλαδή, ὁ λίθος, ἡ μικρὴ ἐκείνη πέτρα ἔγινε ἕνα τεράστιο βουνό, ποὺ κάλυψε ὅλη τὴν γῆ.
-Δ-
            Ἆρα γε, ὅμως, τὶ ἤθελε νὰ φανερώσῃ ὁ Θεὸς μὲ τὴν εἰκόνα ἐκείνη ; Ὁ Δανιήλ, μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐξήγησε στὸν Ναβουχοδονόσορα τὸ βαθύτερο νόημα τοῦ ὀνείρου του. Τοῦ εἶπε, λοιπόν, ὅτι τὸ χρυσὸ κεφάλι τῆς εἰκόνας ἦταν ἡ βασιλεία τοῦ Ναβουχοδονόσορα. Τὰ ὑπόλοιπα μέρη σήμαιναν τὰ διάφορα βασίλεια, ποὺ θὰ διαδέχονταν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, τὸ τελευταῖο ἦταν ἡ αὐτοκρατορία τῆς Ρώμης. Ἀκόμη, ἡ ἐπιβλητικότητα ἐκείνης τῆς εἰκόνας ἦταν φαινομενική, ἐνῷ ὁ μικρὸς λίθος, ποὺ δὲν ἀποκόπηκε ἀπὸ χέρια ἀνθρώπων, ἐξεικόνιζε τὸν Σωτῆρα Χριστό, ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαριὰμ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. Καὶ τὸ ἅπλωμα τοῦ λίθου σ' ὅλη τὴν γῆ, ἐξεικόνιζε  τὴν παγκόσμια καὶ αἰώνια βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησία.
-Ε-
            Ναί, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί !  Τὸ παιδίον Ἰησοῦς, ποὺ γεννήθηκε μέσα στὸν σκοτεινὸ καὶ βρώμικο σταῦλο τῆς Βηθλεέμ, ἐνίκησε τὶς ψεύτικες εἰδωλολατρικὲς θρησκεῖες, καὶ τὶς συνέτριψε. Μικρὴ καὶ ἀδύναμη φάνηκε στὴν ἀρχὴ ἡ Ἐκκλησία, ποὺ πολεμήθηκε ἀπὸ ἑβραίους καὶ εἰδωλολάτρες ὅσο ἄλλος κανείς, ἀλλὰ ἰσχυροποιεῖτο μέρα μὲ τὴν ἡμέρα καὶ κατακτοῦσε ἀναρίθμητες ἀνθρώπινες καρδιές. Καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι ἡ πνευματικὴ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, "οὐκ ἔσται τέλος". Ἄς μὴ φοβώμαστε, λοιπόν, ὅσους πολεμᾶνε τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του. Ἄς ζήσουμε τὰ φετεινὰ Χριστούγεννα μὲ χαρά, μὲ προσευχὴ καὶ μὲ ἀγάπη γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, μάλιστα δὲ γιὰ ἐκείνους ποὺ ἔρχονται σὰν πρόσφυγες στὴν Πατρίδα μας καὶ θαλασσοδέρνονται καὶ κάποιοι πνίγονται στὰ κύματα τοῦ Αἰγαίου.
            Θάρρος, ἀδελφοί μου. Ὁ Χριστὸς "ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ" (Ἀποκ. στ΄ 2). Ἄς ζήσουμε ὅλοι τὴν μεγάλη γιορτή μας μὲ πίστη καὶ φλόγα καὶ χαρὰ χριστιανική. Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους, ἅγια, εὐλογημένα.  ΑΜΗΝ.   
Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Γεννηθέντι
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

Ψήφισμα Ἐφημερείων ΙΜΔΠΚ γιὰ τὸ «σύμφωνο συμβιώσεως»Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

            Οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἐπαρχιῶν Πωγωνίου καὶ Κονίτσης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, στὴν μηνιαία Σύναξή μας (14 καὶ 16 Νοεμβρίου), καὶ ἀφοῦ ἐνημερωθήκαμε σχετικῶς ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κύριο ΑΝΔΡΕΑ, γιὰ τὸ «σύμφωνο συμβιώσεως», ἔπειτα δὲ ἀπὸ ἐκτενῆ συζήτηση καὶ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων μεταξὺ τῶν συνέδρων, ἀποφασίσαμε ὁμοφώνως τὰ παρακάτω :
            1) Οἱ σημερινοὶ καιροὶ εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολοι καὶ ἀπὸ οἰκονομικῆς ἀπόψεως. Γι’ αὐτὸ ἡ Κυβέρνηση, πρὶν ἀπὸ ὅλα πρέπει νὰ τακτοποιήσῃ τὸ ζήτημα τῆς οἰκονομίας , ποὺ ἰδιαίτερα ἀπασχολεῖ τὸν λαό μας. Δὲν προσφέρεται, ἑπομένως, ἡ σημερινὴ συγκυρία γιὰ τὴν προώθηση νομοσχεδίων, ποὺ ἀναστατώνουν τοὺς πολῖτες καὶ φυγαδεύουν τὴν ἑνότητα καὶ τὴν ὁμοψυχία.
            2) Νομοσχέδιο ὅπως τὸ «σύμφωνο συμβιώσεως» εἶναι ἐντελῶς ἀπαράδεκτο. Διότι οὐσιαστικὰ διαλύει τὸν εὐλογημένο ἱερὸ θεσμὸ τοῦ γάμου καὶ τὴν οἰκογένεια. Τὸ «σύμφωνο συμβιώσεως» δὲν εἶναι γάμος καί, βέβαια, δὲν δημιουργεῖ χριστιανικὴ οἰκογένεια, ὅπως μέχρι τώρα τὴν ἔχει γνωρίσει ἡ Ἑλλάδα μας.
            3) Ἐὰν τὸ «σύμφωνο συμβιώσεως» εἶναι ἀπαράδεκτο γιὰ τὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια, ἀπείρως περισσότερο εἶναι ἀπαράδεκτο γιὰ τὰ ὁμόφυλα «ζευγάρια». Δηλαδή, τὶ ἐπιδιώκει ἡ Πολιτεία μὲ αὐτὲς τὶς μεθοδεύσεις; Νὰ μεταβάλῃ τὴν  Πατρίδα μας , ποὺ εἶναι Χώρα ἁγίων καὶ ἡρώων, σὲ Σόδομα καὶ Γόμμορα, καὶ νὰ παρουσιάζεται ἡ ἀνωμαλία σὰν φυσικὸς τρὸπος ζωῆς;
            4) Ἐμεῖς, ποὺ στὴν ἀκριτικὴ Μητρόπολή μας φυλᾶμε Θερμοπύλες καὶ μὲ τὴν χάρη τοῦ Χριστοῦ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλλάδα, διαμαρτυρόμαστε ἐντόνως γιὰ τὰ ὅσα μεθοδεύει ἡ Πολιτεία, ἀφοῦ μὲ τέτοιους  ἀντιχριστιανικοὺς νόμους δημιουργεῖται ἀναστάτωση στὴν κοινωνία καὶ δίδεται χείριστο παράδειγμα στὴν νέα γενιά. Τέλος,
            5) Ζητοῦμε ἐπιτακτικὰ νὰ ἀποσυρθῇ πάραυτα τὸ ἐν λόγῳ αὐτόχρημα ἀντεθνικὸ νομοσχέδιο. Ἡ Ἑλλάδα πρέπει, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, νὰ διδάξῃ τὴν ἀποστατημένη Εὐρώπη ὀρθόδοξο χριστιανικὸ ἦθος καὶ πολιτισμό. «Ὥς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει».

Γιὰ τὴν Σύναξη τῶν Ἐφημερίων
π. Χερουβεὶμ Σουτόπουλος
Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος

Ἀκολουθοῦν οἱ ὑπογραφὲς τῶν Αἰδεσιμωτάτων Ἐφημερίων

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 184η ΘΕΜΑ: Ἔπος 1940-1941 : Οἱ Εὐέλπιδες στὴν πρώτη γραμμή.

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 12ῃ Ὀκτωβρίου 2015
Ἀριθ.  Πρωτ.  76

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  184η


ΘΕΜΑ:  Ἔπος 1940-1941 : Οἱ Εὐέλπιδες στὴν πρώτη γραμμή.


            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
           
            Τὸ μεγαλειῶδες καὶ θρυλικὸ Ἔπος, ποὺ γιορτάζουμε σήμερα, ἄρχισε στὶς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 καὶ τελείωσε στὶς 31 Μαΐου 1941, ὅταν ἔληξε καὶ ἡ «Μάχη τῆς Κρήτης». Σ’ ὅλο αὐτὸ τὸ μακρὺ διάστημα τῶν ἑπτὰ μηνῶν, πάμπολλες σελίδες  ἄφθαστου ἡρωϊσμοῦ ἔγραψαν τὰ στρατευμένα Ἑλληνόπουλα καὶ ὁ ἀδάμαστος Λαός μας. Στὴν Πίνδο καὶ στὰ βουνὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου · στὰ ὀχυρὰ τῆς «Γραμμῆς Μεταξᾶ», μὲ πιὸ γνωστὸ τὸ θρυλικὸ Ροῦπελ · στὸ Ἀδριατικὸ Πέλαγος, καί , κυρίως, στὸ στενὸ τοῦ Ὀτράντο, τὰ ὑποβρύχιά μας μὲ τοὺς λεοντόψυχους κυβερνῆτες τους καὶ τοὺς ψυχωμένους ναῦτες τους · καί, τέλος, στὴν λεβεντογένα Κρήτη, οἱ στρατιῶτες καὶ οἱ ναῦτες μας ἔδωσαν ἀτρόμητοι τὸ «παρών» · δὲν ξεχνᾶμε, βέβαια καὶ τοὺς γενναίους ἀεροπόρους μας, ὅπως τὸν Σακελλαρίου καὶ τὸν Μητραλέξη - ὅλα ἐκεῖνα τὰ γνωστὰ καὶ ἄγνωστα Ἑλληνόπουλα, ποὺ ἀγωνίστηκαν «ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος», γράφοντας καινούργιους Μαραθῶνες καὶ Σαλαμῖνες, Δερβενάκια καὶ Μεσολόγγια, Κιλκὶς καὶ Μπιζάνια, «ποτὲ ἀπ’ τὸ χρέος μὴ κινοῦντες» (Καβάφης).
-Β-
            Ὑπάρχουν, ὅμως, κι’ ἄλλες σελίδες ἄφθαστου ἡρωϊσμοῦ, ποὺ εἶναι ἐλάχιστα ἤ καθόλου γνωστές, στὶς νεώτερες γενιὲς τῶν Ἑλλήνων. Εἶναι αὐτές, ποὺ ἔγραψε ἡ πρώτη Τάξη τῆς Σχολῆς τῶν Εὐελπίδων, τὸν Ἀπρίλιο καὶ τὸν Μάϊο τοῦ 1941. Κι’ εἶναι καλὸ νὰ τὶς προσέξουμε ὅλοι μας, ἰδιαίτερα ὅμως τὰ σημερινὰ νειᾶτα : τὰ μαθητικά, τὰ φοιτητικά καὶ τὰ ἐργαζόμενα, ὅπως καὶ τὰ στρατευμένα παιδιὰ τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος.
-Γ-
            Βρισκόμαστε στὸ τρίτο δεκαήμερο τοῦ Ἀπριλίου τοῦ 1941. Οἱ στρατιῶτες τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας, ἀφοῦ σὲ μιὰ μέρα ἔσπασαν τὴν ἀντίσταση τῆς Γιουγκοσλαβίας, μπῆκαν στὴν Θεσσαλονίκη - ἐνῷ ἀκόμη ἀμύνονταν τὰ Ὀχυρὰ τῆς «Γραμμῆς Μεταξᾶ» - στὶς 9 Ἀπριλίου τοῦ 1941. Κι’ ἀπὸ κεῖ, ἄρχισαν νὰ κατεβαίνουν γρήγορα πρὸς τὴν νότια Ἑλλάδα, φθάνοντας στὴν Ἀθήνα, στὶς 27 Ἀπριλίου τοῦ 1941. Ἐν τῷ μεταξύ, καὶ πρὶν οἱ Γερμανοὶ φθάσουν στὴν Ἑλληνικὴ πρωτεύουσα, ἀνακοινώθηκε στοὺς Εὐέλπιδες, στὶς 23 Ἀπριλίου, ὅτι τὸ ἀπόγευμα ἐκείνης τῆς ἡμέρας, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναλάβουν ἀστυνομικὰ καθήκοντα, γεγονὸς ποὺ ἀπογοήτευσε τὰ νεαρὰ Ἑλληνόπουλα. Ὅταν, ὅμως, ἐκείνη ἀκριβῶς τὴν ἡμέρα, ἄκουσαν ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο στὸ διάγγελμα τοῦ Βασιλέως Γεωργίου τοῦ Β΄, ὅτι ὁ ἴδιος καὶ ἡ Κυβέρνηση τοῦ Ἐμμανουὴλ Τσουδεροῦ, ἀνεχώρησαν γιὰ τὴν Κρήτη, ὅπου θὰ συνεχιζόταν ὁ ἀγώνας κατὰ τῶν ξένων εἰσβολέων, οἱ Εὐέλπιδες ξεσηκώθηκαν κι’ ἀποφάσισαν ὅλοι οἱ μαθητὲς τῆς πρώτης Τάξεως νὰ φύγουν τὸ ἴδιο βράδυ γιὰ τὴν Κρήτη, διὰ μέσου τῆς Πελοποννήσου.
-Δ-
            Ἔκαναν, δηλαδή, μιὰ μικρὴ «ἐπανάσταση», ἡ ὁποία, τελικῶς, βρῆκε κατανόηση ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρους τους. Ἔτσι, μὲ τὸν ἀτομικό τους ὁπλισμὸ οἱ 300 πρωτοετεῖς Εὐέλπιδες ξεκίνησαν τὸ δύσκολο ταξίδι τους γιὰ τὴν Κρήτη, ἀφοῦ δυὸ φορές, τοὐλάχιστον, τὰ γερμανικὰ «στούκας» βομβάρδισαν τὴν φάλαγγα τῶν παλληκαριῶν, χωρίς, εὐτυχῶς, νὰ ὑπάρξῃ κανένα θῦμα. Παρ’ ὅλα αὐτά, ὁ ἐλεγχόμενος ἤδη ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς ραδιοφωνικὸς σταθμὸς τῆς Ἀθήνας, παραπληροφοροῦσε τοὺς ἀκροατές, μὲ συνεχεῖς ἐκπομπές, ὅτι «ἡ Σχολὴ Εὐελπίδων ἀποπειραθεῖσα νὰ διαπεραιωθῇ μέσῳ Πελοποννήσου εἰς Κρήτην, ἐβομβαρδίσθη ὑπὸ τῶν ἡμετέρων δυνάμεων καὶ κατεστράφη ὁλοσχερῶς» ! Ἡ προπαγάνδα σ’ ὅλη της τὴν ἀθλιότητα...
-Ε-
            Ἀλλὰ οἱ γενναῖοι Εὐέλπιδες, χωρὶς νὰ πάθουν τὸ παραμικρό, τὶς πρωϊνὲς ὧρες τῆς 29ης Ἀπριλίου τοῦ 1941, ἔφθασαν στὴν Κρήτη καὶ στρατωνίστηκαν στὴν Ἱερὰ «Μονὴ Γωνιᾶς». Ἀντιμετώπισαν στὴν συνέχεια τοὺς Γερμανοὺς ἀλεξιπτωτιστές, ποὺ ἄρχισαν νὰ πέφτουν στὴν Κρήτη στὶς 20 Μαΐου τοῦ 1941, ὁπότε καὶ ἄρχισε ἡ περίφημη «Μάχη τῆς Κρήτης», ἡ ὁποία θεωρήθηκε μιὰ δεύτερη 28η Ὀκτωβρίου. Στὰ πεδία τῶν σφοδρῶν μαχῶν, οἱ Εὐέλπιδες ἄφησαν κάποιους  συναδέλφους τους νεκρούς. Καί, τελικά, ἀπὸ ὅλους τοὺς Πρωτοετεῖς Εὐέλπιδες μόνο 12 (δώδεκα) κατώρθωσαν νὰ διαφύγουν τὴν νύχτα τῆς 31ης Μαΐου 1941 στὴν Μέση Ἀνατολή.
            Ἡ Σημαία τῆς Σχολῆς παραδόθηκε στὸν ἡγούμενο τῆς Μονῆς Γωνιᾶς πρὸς φύλαξη. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Κρήτης, μεταφέρθηκε, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1945, στὴν Ἀθήνα. Τελικά, παραλήφθηκε ἀπὸ τὴν Σχολή, παρασημοφορήθηκε, καὶ σήμερα φυλάσσεται στὴν Αἴθουσα Τιμῶν τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων. Κι’  αὐτό, γιὰ νὰ θυμίζῃ στὶς ἑπόμενες γενιὲς τῶν μαθητῶν της τὴν ἀπόφαση τῶν τότε πρωτοετῶν Εὐελπίδων νὰ συνεχίσουν τὸν ἀγῶνα κατὰ τῶν Γερμανῶν εἰσβολέων στὴν μεγαλειώδη «Μάχη τῆς Κρήτης».
            Στὴν ἐθνικὰ ὑποτονικὴ ἐποχή μας, τὸ παράδειγμα τῶν νεαρῶν καὶ γενναίων ἐκείνων παιδιῶν, μᾶς ἐμπνέει θάρρος καὶ ἀγάπη γιὰ τὴν Πατρίδα. Καὶ ἡ Ἑλλάδα μας τὸ ἀξίζει. Σὲ ὅλους σας εὔχομαι τὰ χρόνια σας νὰ εἶναι ἅγια, εὐλογημένα καὶ ἡρωϊκά.

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 183η: Ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν Νεομάρτυς Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης.


Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2015
 Ἀριθ.  Πρωτ. 58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  183η


ΘΕΜΑ:  Ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν Νεομάρτυς Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης.
            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Κοντὰ στοὺς ἀναρίθμητους μάρτυρες τῶν παλαιοτέρων ἐποχῶν, προστέθηκαν καὶ νέοι στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ, μάλιστα στὰ δίσεκτα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ὁ Νεομάρτυς Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη ἑορτάζεται στὶς 23 Σεπτεμβρίου, ποὺ εἶναι ἡ ἐπέτειος τοῦ μαρτυρικοῦ του θανάτου (23 Σεπτεμβρίου 1814).
            Τὸ θαυμαστὸ στὴν περίπτωση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου εἶναι, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς ὑπῆρξε Τοῦρκος καὶ μουσουλμάνος, ἀφοῦ ὁ πατέρας του ἦταν γνωστὸς ὡς σέχης στὴν Κόνιτσα. Καὶ ὁ μωαμεθανισμὸς προέβλεπε (ὅπως συμβαίνει μέχρι καὶ σήμερα), ὅτι ὅποιος τυχὸν ἀλλαξοπιστοῦσε καὶ γινόταν χριστιανός, θὰ καταδικαζόταν ἀμέσως σὲ θάνατο. Ἄν, μάλιστα, καταγόταν ἀπὸ ἐπιφανῆ οἰκογένεια, τότε ἡ κατάληξη ἦταν προδιαγεγραμμένη : θάνατος, διότι πρόσβαλε τὸν «προφήτη» Μωάμεθ καὶ ἔγινε «γκιαούρης», δηλαδὴ ἄπιστος.
-Β-
            Ἔτσι, τὰ πράγματα ἦταν δύσκολα γιὰ τὸν νεαρὸ Χασάν, ποὺ ἔδειχνε νὰ συμπαθῇ τοὺς χριστιανοὺς καὶ τὴν θρησκεία τους, γιατὶ τὴν εὕρισκε ἀληθινὴ καὶ δημιουργοῦσε δυνατὰ συναισθήματα στὴν νεανική του καρδιά, ἄγνωστα στὸν χῶρο τοῦ μωαμεθανισμοῦ. Ἀλλ’ ὅταν ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἐπισκιάσῃ τὸν ἄνθρωπο, συμβαίνει αὐτό, ποὺ διαβεβαίωσε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός : «Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν» (Λουκᾶ ιη΄ 27).
            Καὶ νά, ὁ Χασάν, ἄγνωστο πῶς, βρέθηκε στὸ Ἀγρίνιο, ποὺ τότε λεγόταν Βραχώρι. Στὴν πόλη αὐτή, μακριὰ ἀπὸ τὴν ἄγρυπνη παρακολούθηση τοῦ πατέρα του, πλησίασε τὴν Ἐκκλησία καὶ φαίνεται ὅτι ἑλκύσθηκε ἀπὸ τὸ παράδειγμα τῶν ἐκεῖ χριστιανῶν. Γιατί, ὅπως πάλι εἶπε ὁ Κύριος, τὸ καλὸ παράδειγμα διδάσκει καὶ μιλάει στὶς καρδιὲς καὶ συντελεῖ στὸ νὰ δοξάζεται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ.
-Γ-
            Ὁ Χασάν, λοιπόν, ζήτησε νὰ γίνῃ χριστιανός. Ὅμως, οἱ Τοῦρκοι τοῦ Ἀγρινίου γνώριζαν ὅτι ἦταν γιὸς τοῦ Σέχη τῆς Κόνιτσας. Καὶ ἡ ἀλλαξοπιστία του θὰ εἶχε σοβαρὲς ἐπιπτώσεις, ὄχι μόνο γιὰ τὸν ἴδιο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἐκεῖ χριστιανούς. Γι’ αὐτό, οἱ προεστοὶ τῆς χριστιανικῆς κοινότητας τὸν συμβούλεψαν συνετὰ νὰ πάῃ στὴν Ἰθάκη, ποὺ τότε ἦταν κάτω ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῶν Ἑνετῶν, ὅπου θὰ μποροῦσε ἐλεύθερα νὰ βαπτισθῇ.
            Κι’ αὐτὸ ἀκριβῶς, ἔγινε. Ὁ Χασὰν πῆγε στὴν Ἰθάκη, βαπτίσθηκε καὶ πῆρε τὸ ὄνομα Ἰωάννης, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ μείνῃ, ἀπὸ τότε, γνωστὸς στὴν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαίτερα τοῦ τόπου μας. Ὅταν ἐπέστρεψε στὸ Ἀγρίνιο, ἐδημιούργησε χριστιανικὴ οἰκογένεια καὶ ἔμενε στὸ χωριὸ Μαχαλᾶς, σήμερα Φυτεῖες, ἐργαζόμενος σὰν ἀγροφύλακας. Ὅμως, ἡ ἀλλαξοπιστία του ἔγινε γνωστή, συνελήφθη καί, φυσικά,  τοῦ ζητήθηκε νὰ ἐπιστρέψῃ στὸν μωαμεθανισμό. Ἀλλὰ ἡ πίστη του ἦταν ἀκλόνητη καὶ ἡ ἄρνησή του ἐπίσης. Ἔτσι, καταδικάστηκε σὲ θάνατο. Στὶς 23 Σεπτεμβρίου 1814 ἀποκεφαλίσθηκε · «καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς τὸν στέφανον, παρὰ Χριστοῦ δεξάμενος τῶν πάλαι Μαρτύρων ὤφθη ἰσοστάσιος» .
-Δ-
            Ἡ ἀκριτικὴ Μητρόπολή μας θὰ τιμήσῃ, σὺν Θεῷ, καὶ φέτος τὴν μνήμην τοῦ Νεομάρτυρος συμπολίτου μας Ἁγίου Ἰωάννου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὅπου εἶναι θησαυρισμένο τμῆμα τοῦ Ἱεροῦ του Λειψάνου. Ἔτσι α) τὴν παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στὶς 7 μ.μ. θὰ ψαλῇ ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινός. β) Τὴν Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου κυριώνυμη ἡμέρα  τῆς ἑορτῆς θὰ τελεσθῇ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Σᾶς περιμένω νὰ συμπροσευχηθοῦμε. Ὁ Ἅγιός μας νὰ σᾶς σκέπῃ ὅλους καὶ νὰ σᾶς εὐλογῇ. 

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Δελτίον Τύπου Γενικοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου Ι.Μ.Δ.Π.Κ.Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  1ῃ Σεπτεμβρίου 2015
Ἀριθ. Πρωτ.    62

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


            Πραγματοποιήθηκε καὶ φέτος, σὺν Θεῷ, τὸ Γενικὸ Ἱερατικὸ Συνέδριο τῆς Μητροπόλεώς μας, εἰκοστὸ πρῶτο στὴν σειρά. Οἱ αἰδεσιμώτατοι Ἐφημέριοι εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἀκούσουν ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις, σχετικὰ μὲ τὸ ποιμαντικό τους ἔργο καὶ τὰ ἱερατικά τους καθήκοντα. Τὸ Συνέδριο πραγματοποιήθηκε, ὅπως καὶ τὰ προηγούμενα χρόνια, στὶς ἄνετες ἐγκαταστάσεις τῆς Μονῆς Ταξιαρχῶν («Γκούρας»), ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέου, τὴν 31η Αὐγούστου καὶ τὴν 1η Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. Τέλος, προτοῦ οἱ Ἱερεῖς ἐπιστρέψουν στὶς ἐνορίες τους, ἐνέκριναν διὰ βοῆς τὸ ἀκόλουθο
ΨΗΦΙΣΜΑ
            «1) Μᾶς ἀνησυχεῖ ἡ πορεία τῆς Πατρίδος μας, οἱ ἐκλογὲς γιὰ τρίτη φορὰ ἐφέτος, ἐνῷ ἡ οἰκονομία βρίσκεται σὲ δυσχερῆ κατάσταση.
            2) Οἱ χιλιάδες μετανάστες, ποὺ ἔχουν κατακλύσει τὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου καὶ τὴν ἠπειρωτικὴ Χώρα, εἶναι τεράστιο πρόβλημα, ποὺ πρέπει νὰ ἐπιλυθῇ τὸ συντομώτερο δυνατόν, σὲ συνεργασία τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως μὲ τὶς Κυβερνήσεις τῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖες ἀντιμετωπίζουν τὸ ἴδιο πρόβλημα.
            3) Ἀνησυχοῦμε πολὺ γιὰ τὴν ραγδαία αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας, τὴν διακίνηση τῶν ναρκωτικῶν καὶ τὴν ποικίλη ἀνηθικότητα. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀνεχθῇ νὰ ὑποβαθμίζεται ἡ φυσιολογικὴ ζωὴ καὶ ὁ εὐλογημένος γάμος, ἀντιθέτως δὲ νὰ ἐξαίρεται ἡ πάσης φύσεως ἀνωμαλία, ποὺ θυμίζει Σόδομα καὶ Γόμορρα, ἐποχὲς δηλαδή, ἐσχάτης καταπτώσεως.
            4) Καταδικάζουμε ἀπερίφραστα τὴν ἐπιδίωξη κάποιων κύκλων νὰ τεθῇ στὸ περιθώριο ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἡ Φρουρὸς καὶ Τροφὸς τοῦ Ἔθνους. Μᾶς συγκινεῖ, ὅμως, ἡ συμμετοχὴ τῶν χριστιανῶν μας σὲ ὅλες τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας (Θ. Λειτουργίες, Ἀγρυπνίες, Παρακλήσεις κ.ἄ.). Ἐμεῖς, πάντως, ἀγρυπνοῦμε ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας καθήκοντος καὶ τοῦ χρέους πρὸς τὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ.
            5) Καταδικάζουμε, ἐπίσης, ὁποιαδήποτε παρεκτροπὴ ἀπὸ τὴν ἀταλάντευτη γραμμὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καί, κυρίως, τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
            6) Διαμαρτυρόμαστε ἔντονα γιὰ τὴν αὐθαίρετη καὶ βίαιη κατεδάφιση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, στὶς Δρυμάδες Χειμάρρας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Ἀλβανοὶ πρέπει νὰ σέβωνται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν, τώρα, μάλιστα, ποὺ ἔχει ἐγκαθιδρυθῆ ἡ δημοκρατία στὴν γειτονικὴ Χώρα. Τέλος,
            7) Προσευχόμαστε γιὰ νὰ εἰρηνεύσῃ ἡ Μέση Ἀνατολή, νὰ σταματήσουν τὰ ἀνήκουστα ἐγκλήματα τῶν «τζιχαντιστῶν», ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπικρατήσῃ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ καλωσύνη κάτω ἀπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ εὐλογητοῦ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων».   

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).


Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015

Δελτίον Τύπου περὶ τῆς Κατεδαφίσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Άθανασίου εἰς Δρυμάδες Βορείου Ἠπείρου


Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 27ῃ Αὐγούστου 2015
Ἀριθ. Πρωτ. 61

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις :
«Τελικά ὁ ἀλβανός πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα, ἀποδεικνύεται καί ἱερόσυλος καί θρασύτατος. Διότι, χθές, 26 Αὐγούστου, λίγο μετά τίς 4 τά ξημερώματα, μέ τίς δικές του "εὐλογίες" ἡ πολεοδομική ἀστυνομία ὡλοκλήρωσε τόν στόχο τοῦ δημάρχου Χειμάρρας, γκρεμίζοντας τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, στό χωριό Δρυμάδες τῆς Χειμάρρας. Ὅπως εἴχαμε τονίσει σέ πρόσφατες δηλώσεις μας, τήν ἐκκλησία αὐτή τήν εἶχε κατεδαφίσει τό βάρβαρο καί ἀπάνθρωπο καθεστώς τοῦ κομμουνιστῆ δικτάτορα Ἐνβέρ Χότζα. Ὅμως, οἱ Βορειοηπειρῶτες κάτοικοι τῶν Δρυμάδων, τήν ξανάκτισαν το 1992, δηλαδή μετά τήν παταγώδη πτώση τοῦ ἀπαισίας μνήμης ἐκείνου καθεστῶτος.
Κι’ ὁ μέν Χότζα καί κομμουνιστής ἦταν καί δικτάτορας. Δέν πίστευε τίποτα κι’ ἔκανε ὅ,τι ἤθελε. Ὁ σημερινός, ὅμως, ἀλβανός πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα, πού παρουσιάζεται σάν δημοκρατικός ἡγέτης, συνεχίζει, δυστυχῶς, τήν τακτική τοῦ Χότζα. Κι’ ἔτσι ἀποδεικνύεται ἕνας θλιβερός ἱερόσυλος, πού δέν φοβᾶται τόν Θεό καί δέν ντρέπεται τούς ἀνθρώπους…
Ἀλλά ὁ Ἔντι Ράμα εἶναι καί θρασύτατος. Γιατί, ἀπαντῶντας στίς δηλώσεις τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, πέρα τοῦ ὅτι εἶπε πώς ἡ Χειμάρρα εἶναι … ἀλβανική, πρόσθεσε προκλητικά, ὅτι οἱ Ἕλληνες "ἔκαναν συχνά στό παρελθόν παρεμβάσεις στά ἐσωτερικά τῆς Ἀλβανίας, τό κάνουν καί τώρα ἀκόμα. Θά τούς χρειαστῆ λίγος ἀκόμη χρόνος γιά νά τό συνειδητοποιήσουν".
Λοιπόν, ἱερόσυλε καί θρασύτατε Ἔντι Ράμα, ἄκουσε:
Ἡ Χειμάρρα – παρά τίς ἀνθελληνικές μεθοδεύσεις σου - ἦταν, εἶναι καί θά παραμείνει Ἑλληνική, στόν αἰῶνα τόν ἅπαντα. Καί ἡ Ἑλλάδα ἔχει χρέος νά ὑπερασπίζεται τήν ἐθνικότητα καί τήν ὀρθόδοξη πίστη τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ἀντίθετα δέ ἀπ’ ὅ,τι ἐσύ νομίζεις, ἡ Χώρα μας ἔχει πρό πολλοῦ συνειδητοποιήσει πώς ἔχει σάν βασικό της καθῆκον τήν ὑπεράσπιση τῆς Χειμάρρας, ἀλλά καί τοῦ Ἀργυροκάστρου καί τῆς Κορυτσᾶς καί ὁλόκληρης τῆς Βορείου Ἠπείρου. Κι’ ὅσο πιό γρήγορα τό συνειδητοποιήσῃς, τόσο πιό καλά θά εἶναι γιά τή χώρα σου. Δέν πρέπει δέ νά ξεχνᾷς, ὅτι ἡ Ἀλβανία, ἄν στάθηκε στά πόδια της, μετά τό κομμουνιστικό καθεστώς, τό ὀφείλει στήν Ἑλλάδα, ὅπως ὅλοι γνωρίζουν.
Λοιπόν, φρόνιμα. Καί λίγα λόγια, μετρημένα. Ἡ σχέση καλῆς γειτονίας τῶν χωρῶν μας, δέν οἰκοδομεῖται μέ παλληκαρισμούς καί μέ ἔκνομες ἐνέργειες, ἀλλά μέ σεβασμό πρός τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Μή νομίζῃς δέ ὅτι ὁ θρυλικός Χειμαρραῖος ὁπλαρχηγός Σπυρομήλιος ὑπῆρξε μόνο τό 1913 - 1914. Ὑπάρχουν καί σήμερα πολλοί Σπυρομήλιοι… Γι’ αὐτό σοῦ ξαναλέμε: Φρόνιμα!».

 (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)  

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015

Δελτίον Τύπου περὶ τῆς καταστροφῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Δρυμάδων στὴν Βόρειο ἬπειροἘν Δελβινακίῳ τῇ  24ῃ Αὐγούστου 2015
Ἀριθ. Πρωτ. 36

 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες δηλώσεις :

            « Χρόνια, τώρα, τονίζουμε καὶ ἐπαναλαμβάνουμε, ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ εἶναι λίαν κακόπιστοι γείτονες. Γιατὶ παρὰ τὶς κατὰ καιροὺς διαβεβαιώσεις τους, στὰ πράγματα, ὅμως, ἔχουν ἕνα καὶ μοναδικὸ σκοπό : Νὰ ἐκδιώξουν τοὺς Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες ἀπὸ τὶς πατρογονικές τους ἑστίες. Γι’ αὐτὸ καὶ συχνά, μεταχειρίζονται βίαιους τρόπους καὶ μέσα ἀπαράδεκτα.
            Ἔτσι, ὅπως γράφτηκε στὸν ἀθηναϊκὸ Τύπο, ἐργαζόμενοι τοῦ Δήμου Χειμάρρας, μὲ τὴν στήριξη τῶν ἀνδρῶν τῆς ἀστυνομίας, εἰσέβαλαν στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, στοὺς Δρυμάδες, ἀφαίρεσαν τὶς εἰκόνες καὶ τὰ ἄλλα ἱερὰ σκεύη κ.ἄ., μὲ στόχο τὴν καταστροφὴ τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ γεγονὸς κατήγγειλε ἤδη ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία ἐχαρακτήρισε τὴν ἐπαίσχυντη αὐτὴ ἐνέργεια ὡς ἱεροσυλία.
            Νὰ σημειωθῇ, ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Ἐκκλησία τῶν Δρυμάδων εἶχε κατεδαφισθῆ τὸ 1972 ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς τοῦ δικτάτορα Ἐνβὲρ Χότζα, ἡ Ἑλληνικὴ δὲ κοινότητα τὴν ξαναέκτισε τὸ 1992, μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἀπαισίας μνήμης ἐκείνου καθεστῶτος.
            Διαμαρτυρήθηκε καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ὁποίου              κ. Κων/νος Κούτρας, ἐδήλωσε ὅτι οἱ ἐκτεταμένες καταστροφές, στὶς ὁποῖες προέβησαν ὑπάλληλοι τοῦ Δήμου Χειμάρρας, «εἶναι πράξεις ἀπαράδεκτες καὶ καταδικαστέες».
            Ἐμεῖς καταδικάζουμε τὶς ἐνέργειες τῶν Ἀλβανῶν, ποὺ δὲν δείχνουν σεβασμὸ τῶν ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Καὶ ἀπὸ τὴν ἀκριτική μας ἔπαλξη καλοῦμε τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία σὲ συνεχῆ ἐπαγρύπνηση. Διαφορετικά, θὰ θρηνήσουμε συμφορές, γιατὶ οἱ Ἀλβανοὶ μισοῦν τοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ ἐπιδιώκουν μὲ κάθε τρόπο τὴν ἐκδίωξή τους ἀπὸ τὰ πατρογονικά τους ἐδάφη. Σαλπίζουμε, λοιπόν, πρὸς κάθε κατεύθυνση τὸ σύνθημα, ποὺ εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρο : «Φύλακες γρηγορεῖτε» ».


( Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως )

Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 182α: ΘΕΜΑ: Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός : Ἀπόστολος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους.


Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 17ῃ Αὐγούστου 2015
Ἀριθ.  Πρωτ. 35

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  182α


ΘΕΜΑ:  Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός : Ἀπόστολος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους.            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            «Μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος» (Α΄ Κορ. ι΄ 24). Αὐτὸν τὸν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ ἦταν λόγος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐδιάβασε μιὰ μέρα ὁ ἱερομόναχος Κοσμᾶς, ποὺ ἐμόναζε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἦταν ἡ ἐποχή, ποὺ θύελλα μεγάλη χτυποῦσε τὸν Ἑλληνισμό, ἰδιαίτερα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Τοῦρκοι, παρακινούμενοι ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ τῆς ἀλήθειας, τὸν Σατανᾶ, ἔκαναν ὁλομέτωπη ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας, πιέζοντας τοὺς χριστιανοὺς ν’ ἀλλαξοπιστήσουν. Καί, δυστυχῶς, ἀρκετοὶ προσχωροῦσαν στὸν μωαμεθανισμό, εἴτε ἀπὸ φόβο γιὰ τὴν ζωή τους, εἴτε γιὰ νὰ σώσουν τὴν ὅποια περιουσία τους, εἴτε γιὰ ἄλλους λόγους. Χάνοντας, ὅμως, τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ἔχαναν συγχρόνως καὶ τὴν ἐθνική τους συνείδηση, γινόντουσαν ἐξωμότες, κι’ ἀπὸ τοὺς Τούρκους χειρότεροι μισέλληνες. Γιατί, χωρὶς τὴν Θρησκεία του, ὁ Ἕλληνας παύει νὰ ἀνήκει στὸν Ἑλληνισμό. Αὐτὸ εἶναι ἕνα βασικὸ δίδαγμα τῆς Ἱστορίας.
-Β-
            Ἦταν φυσικό, λοιπόν, ὁ Ἱερομόναχος Κοσμᾶς νὰ ἔχῃ ἰσχυροὺς λογισμούς, γιὰ τὸ τὶ θὰ ἔπρεπε νὰ γίνῃ γιὰ νὰ σωθῇ ὁ Ἑλληνισμός. Ἔτσι, μιὰ μέρα, διαβάζοντας στὸ κελλί του τὴν Ἁγία Γραφή, τὸ βλέμμα του προσηλώθηκε σ’ ἕνα λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ τὸν εἶχε διατυπώσει στὴν πρώτη ἐπιστολή του πρὸς τοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου : μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητεῖτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος» (Α΄ Κορ. ι΄24). Αὐτὸν τὸν λόγο, ὁ Κοσμᾶς τὸν θεώρησε σὰν ἀπάντηση τοῦ Οὐρανοῦ στὶς ἀνησυχίες καὶ τοὺς λογισμούς του : Μὴ σκέφτεσαι μόνο τὸ δικό σου πνευματικὸ συμφέρον, ἀλλὰ καὶ τὸ συμφέρον τῶν ἄλλων χριστιανῶν. Αὐτὸ σοῦ ἐπιβάλλει νὰ ἀφήσῃς τὴν Μονὴ τῆς μετανοίας σου καὶ νὰ ξεκινήσῃς τὸ δύσκολο. ἀλλὰ ὡραῖο ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν «ὑπὲρ ὧν Χριστὸς ἀπέθανε» (Ρωμ. ε΄ 8).
-Γ-
            Τὸν λόγο αὐτὸν τῆς Γραφῆς ὁ Κοσμᾶς τὸν θεώρησε ὅπως καὶ ἦταν, δηλαδὴ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ νὰ γίνῃ Ἱεραπόστολος τῶν συνελλήνων ἀδελφῶν του, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν κάτω ἀπὸ τὸν ἀδυσώπητο ζυγὸ τῶν Τούρκων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἐπικίνδυνη προσηλυτιστικὴ προπαγάνδα τῶν


παπικῶν καὶ τῶν προτεσταντῶν λεγομένων «χριστιανῶν», ποὺ ἐκμεταλλευόμενοι τὴν δυστυχία τοῦ λαοῦ, προσπαθοῦσαν, μὲ χρήματα κυρίως, νὰ ἀποκτήσουν ὀπαδούς.
-Δ-
            Ἔτσι, ὁ ἐνάρετος καὶ φωτισμένος ἐκεῖνος ἁγιορείτης Ἱερομόναχος ξεκίνησε τὸ σωτηριῶδες ἔργο του, ἔχοντας τὴν εὐλογία τῆς Μονῆς του καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ τότε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Σεραφεὶμ τοῦ Β΄. Ἐπραγματοποίησε τέσσερις ἱεραποστολικὲς περιοδεῖες, ὀργώνοντας κυριολεκτικὰ ὅλο τὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, ἰδιαίτερα ὅμως τὴν πολύπαθη περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὅπου οἱ ἐξισλαμισμοὶ εἶχαν προσλάβει ἐξαιρετικὰ ἀνησυχητικὲς διαστάσεις, ὁπότε ἐκινδύνευε ἄμεσα ὁ ἐκεῖ Ἑλληνισμός. Μιλοῦσε, συνεσκιασμένα βέβαια, ἐναντίον τῶν Τούρκων, πιὸ φανερὰ ἐναντίον τοῦ δυτικοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ πάπα, καὶ ἐντελῶς ξεκάθαρα γιὰ τοὺς ἑβραίους, οἱ ὁποῖοι, τελικά, μεθόδευσαν τὴν ἐξόντωσή του. Ἔτσι ὁ φλογερὸς ἱεραπόστολος Κοσμᾶς ὁ Αἱτωλός, στὶς 24 Αὐγούστου 1779 ἀπαγχονίστηκε στὸ χωριὸ Μόγιαλι τοῦ Φίερι, ἐνῷ ἐνταφιάστηκε στὸ Κολικόντασι, διότι ἐκεῖ βρέθηκε τὸ σεπτὸ λείψανό του, παρασυρμένο ἀπὸ τὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ Ἄψου.
-Ε-
            Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, γιὰ νὰ τιμήσῃ ἀκόμη μιὰ φορὰ τὸν Ἅγιο, ὀργανώνει τὶς ἀκόλουθες ἐκδηλώσεις: α) Τὴν Κυριακή, 23 Αὐγούστου, θὰ ψαλῇ ὁ μέγας πανηγυρικὸς ἑσπερινός, στὶς 7 μ.μ. β) Στὴν συνέχεια θὰ πραγματοποιηθῇ σύντομη λιτανεία τῆς Εἰκόνας καὶ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου μέχρι τὴν πλατεῖα, ὅπου θὰ γίνῃ δέηση. Κατόπιν ἐπιστροφὴ στὸν Ναό, ἀπόλυση καὶ διανομὴ τῆς ἀρτοκλασίας. γ) Τὴν Δευτέρα, 24 Αὐγούστου, ὄρθρος καὶ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Στοὺς τόσο δύσκολους καιροὺς ποὺ περνᾶμε, ἡ συμμετοχή μας στὶς παραπάνω ἐκδηλώσεις θὰ μᾶς αὐξήσῃ τὴν πίστη, ὥστε μὲ τὴν δύναμη τοῦ Κυρίου νὰ ξεπεράσουμε τὶς δεινὲς αὐτὲς περιστάσεις.

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 181η ΘΕΜΑ: «Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς...».

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 3ῃ Αὐγούστου 2015
 Ἀριθ.  Πρωτ. 34

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  181η


ΘΕΜΑ:  «Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς...».            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

-Α-
            Οἱ καμπάνες τῶν Ναῶν μας θὰ διαλαλήσουν καὶ πάλι τὸ μεγάλο γεγονός, ποὺ σημαδεύει τὸν Αὔγουστο, τὴν καρδιά, δηλαδή, τοῦ καλοκαιριοῦ : τὴν Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Θὰ ἀκουστῇ, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, τὸ κατανυκτικὸ ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς, ὅπου ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος σημειώνει ἀπευθυνόμενος στὴν Παναγία : «μετέστης πρὸς τὴν ζωὴν μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς». Ἀνεχώρησες γιὰ τὸν Παράδεισο, τὴν ἀληθινή, δηλαδή, καὶ πραγματικὴ ζωή, ἐσὺ ποὺ ἐκυοφόρησες τὴν ὄντως ζωή, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, ἀφοῦ Ἐκεῖνος ἔχει διακηρύξει ὅτι «ἐγὼ εἰμὶ ... ἡ ζωή» (Ἰωάν. ιδ΄ 6).
-Β-
            Ἀπέθανε, λοιπόν, ἡ Κυρία Θεοτόκος καὶ μετέστη πρὸς τὴν ζωήν. Ἀλλά, ὅπως πάλι θὰ τονίσῃ ὁ συνθέτης τοῦ ἀπολυτικίου, «τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε». Δὲν ἐγκατέλειψε ἀπροστάτευτο τὸν κόσμο ἡ Παναγία, ἀφοῦ εἶναι γεγονὸς χιλιομαρτυρημένο, πὼς κανένας δὲν φεύγει μὲ «ἄδεια χέρια», ὅταν προσφεύγῃ μὲ πίστη στὴν χάρη Της. Σὲ καιροὺς ἀναστατώσεων, κοινωνικῆς ἀναταραχῆς, ἀνασφάλειας καὶ ἀβεβαιότητας, ὅπως αὐτοὺς ποὺ ζῇ ἡ Πατρίδα μας χρόνια τώρα, ἰδιαίτερα ὅμως τὴν φετινὴ χρονιά, ποῦ ἀλλοῦ νὰ βρῇ ὁ χριστιανὸς τόνωση, παρηγοριὰ καὶ ἐλπίδα, ἔξω ἀπὸ τὴν Ἁγία Σκέπη καὶ τὴν προστασία τῆς Θεομήτορος ; Σ’ αὐτὴν θὰ καταφύγῃ καὶ σ’ αὐτὴν θὰ ἐναποθέσῃ τὶς ἐλπίδες του.
-Γ-
            Εἶναι, πράγματι, τραγικὴ ἡ κατάσταση τῆς ἐποχῆς μας. Σ’ ὅλο τὸν πλανήτη κυριαρχεῖ ἡ βία καὶ τὸ ἔγκλημα, ὁ πόλεμος καὶ οἱ φρικιαστικὲς σφαγὲς ἀθώων ἀνθρώπων, ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀνεντιμότητα καὶ ἡ λατρεία τοῦ μαμωνᾶ. Στοὺς διεθνεῖς Ὀργανισμούς, οὐσιαστικὰ ἔχουν παύσει νὰ ὑπάρχουν οἱ ἄνθρωποι καὶ κυριαρχοῦν οἱ ἀριθμοί. Ἀκόμη, ἡ ἠθικὴ ἐξαχρείωση καὶ τὰ «πάθη τῆς ἀτιμίας» (Ρωμ. α΄ 26), ἐπιχειροῦν θρασύτατα νὰ ἐπιβληθοῦν καὶ νὰ γίνουν τρόπος ζωῆς, ἀφοῦ φθάσαμε στὸ θλιβερὸ κατάντημα νὰ ... παρελαύνῃ «περήφανα» ἡ ἀνωμαλία στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Θεσσαλονίκη καὶ νὰ ὑποστηρίζεται προκλητικότατα ἀπὸ παράγοντες τοῦ πολιτισμοῦ, ἐπιστημονικοῦ καὶ καλλιτεχνικοῦ κόσμου !  Ἐξ ἄλλου, πλήθη ἀνθρώπων, ἑκατομμύρια ὁλόκληρα, ἐγκαταλείπουν τὶς πατρογονικές τους ἑστίες καὶ ἔρχονται ὡς λαθρομετανάστες ἤ πολιτικοὶ πρόσφυγες στὴν Ἑλλάδα, ἐνῷ χιλιάδες ἄλλοι βρῆκαν τραγικὸ θάνατο στὰ ταραγμένα νερὰ τῆς Μεσογείου. Εἶναι μιὰ κατάσταση ἐντελῶς πρωτόγνωρη, ποὺ προκαλεῖ τρόμο καὶ ἀνασφάλεια στὴν ζωὴ τῶν κρατῶν καὶ τῶν πολιτῶν τους, κάτι ποὺ ἐπαυξάνεται ἀπὸ τοὺς κατὰ τόπους ἰσχυροὺς σεισμοὺς καὶ τὰ ποικίλα ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, τὰ ναυάγια καὶ τὶς ἀεροπορικὲς τραγωδίες ...
-Δ-
            Ζῶντας, λοιπόν, σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο τῆς ἀσυναρτησίας, τῆς σκληρότητας καὶ τῆς ἀνασφάλειας, εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ καταφύγουμε, μὲ τὴν προσευχή, στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ψάλλοντας μαζὶ μὲ τὸν ἱερὸ ὑμνογράφο τοῦ μικροῦ παρακλητικοῦ Κανόνος : «... τὶς ἡμᾶς ἐρρύσατο (Θεοτόκε), ἐκ τοσούτων κινδύνων, τὶς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους ; Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ σοῦ · σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεὶ ἐκ παντοίων δεινῶν». Γιατί, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἔχουμε καὶ ἀρκετὰ θέματα ἐθνικὰ σὲ ἐκκρεμότητα, ὅπως τὸ Κυπριακό, τὸ Αἰγαῖο, τὴν Θράκη, τὸ λεγόμενο «Μακεδονικό», ἰδιαίτερα δὲ γιὰ τὴν περιοχή μας τὸ Βορειοηπειρωτικό.
-Ε-
            Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους, ἡ Μητρόπολή μας - μολονότι γνωρίζει τοὺς οἰκονομικοὺς λόγους, ποὺ δυσκολεύουν κάποιους νὰ μετακινηθοῦν - ὀργανώνει καὶ φέτος τὴν ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν καθιερωμένη Ἀγρυπνία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου τῆς Μολυβδοσκέπαστης, σὲ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπὸ τὰ σύνορα μὲ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ἡ Ἀγρυπνία θὰ ἀρχίσῃ στὶς 9 τὸ βράδυ τῆς 14ης Αὐγούστου καὶ θὰ τελειώσῃ, σὺν Θεῷ, γύρω στὶς 5.30 τὸ πρωῒ τῆς 15ης Αὐγούστου, μὲ τὴν πρώτη Θ. Λειτουργία. Ἀργότερα, θὰ τελεσθῇ καὶ δεύτερη Λειτουργία. Ἐλᾶτε νὰ συμπροσευχηθοῦμε. Εἶναι μιὰ ἰδιαίτερη εὐλογία.

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

«ΘΕΜΑ ΣΥΝΟΡΩΝ ΕΓΕΙΡΕΙ Η ΑΛΒΑΝΙΑ ! »
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  25 Μαΐου 2015
Ἀριθ. Πρωτ. 33

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες δηλώσεις :

            « Πολλὲς φορὲς ἔχω τονίσει, ὅτι οι Ἀλβανοὶ φέρονται μὲ ἰταμότητα καὶ θρασύτητα ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα. Κι’ αὐτὸ τὸ ἀποδείκνυαν ἀλλεπάλληλα γεγονότα, ποὺ ἀφοροῦσαν στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Κοινότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Τώρα, ὅμως, ὅπως ἔγραψε μὲ πηχυαίους πρωτοσέλιδους τίτλους ἡμερήσια γιαννιώτικη ἐφημερίδα, ἔγκυρη καὶ μὲ εὐρύτατη κυκλοφορία (Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015), «κάθε ὅριο ἔχει ξεπεράσει τὸ θράσος τῆς ἀλβανικῆς πλευρᾶς πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ μετὰ τὸ θέμα μὲ τὴν ὑφαλοκρηπῖδα ποὺ ... ἐπινόησε, ἀντιδρῶντας οὐσιαστικὰ στὶς ἔρευνες ποὺ θὰ κάνει ἡ Χώρα μας γιὰ ὑδρογονάνθρακες στὸ Ἰόνιο, τὰ Τίρανα, μέσῳ διαβήματος, ζήτησαν καὶ τοὺς χάρτες χερσαίων ἐρευνῶν γιὰ ὑδρογονάνθρακες, ποὺ θὰ γίνουν στὴν Ἤπειρο, ἐγείροντας ἐπὶ τῆς οὐσίας θέμα συνόρων».
            Ναί !  «ΘΕΜΑ  ΣΥΝΟΡΩΝ  ΕΓΕΙΡΕΙ  Η  ΑΛΒΑΝΙΑ ! ». Διότι δὲν ἔχει ἐγκαταλείψει ποτὲ τὰ σχέδιά της γιὰ τὴν δημιουργία τῆς ... «Μεγάλης Ἀλβανίας». Καὶ ξεχνάει, ὅτι καὶ τὰ σημερινὰ σύνορά της, πρὸς Νότον τοὐλάχιστον, προέρχονται ἀπὸ τὴν κλοπὴ τῶν Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν βοήθεια κυρίως τῆς Ἰταλίας τὸ 1914. Αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ ἀποτελεῖ καὶ θρασύτητα καὶ ντροπή, ἀφοῦ χάρη στὴν Ἑλλάδα μπόρεσε ἡ Ἀλβανία - μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἀθεϊστικοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος - νὰ σταθῇ στὰ πόδια της οἰκονομικῶς. Ἡ ἀχαριστία εἶναι ἴδιο τῶν μικρῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀνέντιμων κρατῶν.
            Ἕνα ἀκόμη πρόσφατο δεῖγμα τῆς ἀλβανικῆς ἀχαριστίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνθελληνικῆς πολιτικῆς της εἶναι, ὅτι τὸ Σοσιαλιστικὸ κόμμα τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα τοποθέτησε στὴ θέση τοῦ τρίτου ἀντιπροέδρου τῆς ἀλβανικῆς Βουλῆς τὸν Σπετὶμ Ἰντρίζι, ποὺ εἶναι πρόεδρος τοῦ ἐθνικιστικοῦ κόμματος τῶν Τσάμηδων. Ὁ ὁποῖος, μάλιστα, ἐδήλωσε, ὅτι ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του θὰ λυθῆ καὶ τὸ ζήτημα «τῶν ἐδαφικῶν διεκδικήσεων στὴν Ἑλλάδα», ποὺ προβάλλουν οἱ Τσάμηδες. Κι’ ἀκόμη, ὅτι εὐελπιστεῖ μελλοντικὰ νὰ ὑπάρχῃ ἐκπρόσωπος τοῦ Τσάμικου Κόμματος καὶ στὴν ... Ἑλληνικὴ Βουλή !!!  Αὐτὸς ὁ διορισμὸς προκάλεσε τὴν παραίτηση ἀπὸ τὴν θέση τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς ἀλβανικῆς Βουλῆς τοῦ κ. Βαγγέλη Ντοῦλε, ὁ ὁποῖος, εἶναι πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Κόμματος «Ἕνωση Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔ)».
            Ἐνῷ, ὅμως, οἱ ἐξελίξεις στὴν γείτονα εἶναι ραγδαῖες, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση παρακολουθεῖ ἀμήχανη τὶς κινήσεις τῶν Ἀλβανῶν, καὶ τοὺς κινδύνους τῆς Βορειοηπειρωτικῆς Κοινότητος ἰδιαίτερα, ἀπὸ τοὺς ἐγκληματίες «Τσάμηδες», τοὺς ὁποίους ἡ Ἀλβανία φανερὰ πλέον ὑποκινεῖ σὲ ἀνθελληνισμό.
            Ἐκφράζοντας γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὴν ἀγωνία μας, προσευχόμαστε καί, παράλληλα, φωνάζουμε δυνατὰ στὴν Κυβέρνηση καὶ σὲ ὅλο τὸν πολιτικὸ κόσμο : Κύριοι, ξυπνῆστε !  Ἡ Χώρα καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος κινδυνεύουν τὰ ἔσχατα. Γιατί, ἄν συνεχίσετε νὰ ἀδιαφορῆτε, θὰ πληρώσουμε πολὺ ἀκριβὰ μιὰν - ὅ μὴ γένοιτο - ἐθνικὴ ταπείνωση καὶ καταστροφή ».


( Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως )