Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011

"Σχεδιάζουν τὸ κλείσιμο τῆς Μαθητικῆς Ἐστίας Κονίτσης"


 
Ἐν  Κονίτσῃ τῆ 20ῇ Ἰουνίου 2011 

Ἐρίτιμον
κ. Ἄνναν Διαμαντοπούλου
Ὑπουργὸν Παιδείας, Διὰ Βίου Μάθησης καὶ Θρησκευμάτων
Ἀνδρέου Παπανδρέου 37
151 80  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ

            Ἐρίτιμος κυρία Ὑπουργός,
            Τελευταίως, οἱ μαθηταὶ ποὺ διαμένουν καὶ σιτίζονται εἰς τὴν «Μαθητικὴν Ἑστίαν» Κονίτσης, μοῦ ἐκοινοποίησαν ἐπιστολήν των, ἀπευθυνθεῖσαν πρὸς ὑμᾶς. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ εἶναι ἕνα S.O.S. τῆς ἀκριτικῆς μας Ἐπαρχίας, καί, μάλιστα, ἐξόχως δραματικόν. Διότι ἐάν, τελικῶς, ἡ «Μαθητικὴ Ἑστία» Κονίτσης καταργηθῆ, ἐλέῳ «Καλλικράτη», ἐρωτᾶται : Ποῦ θὰ διαμένουν αὐτὰ τὰ παιδιὰ καὶ ποῦ θὰ σιτίζονται, προκειμένου νὰ ὁλοκληρώσουν τὰς σπουδάς των εἰς τὸ Γυμνάσιον καὶ τὰ Λύκεια (Γενικὸν καὶ ΕΠΑ.Λ.) ;
            Ἐφιστῶ τὴν προσοχήν σας εἰς τὸ σπουδαῖον - διὰ τὴν περιοχήν μας - αὐτὸ ζήτημα. Ἐπὶ τέλους, ἄς μὴ τὰ ζυγίζωμεν ὅλα μὲ τὴν περιβόητον οἰκονομίαν, ὅταν εἶναι γνωστὸν πόσον ἀλόγιστος σπατάλη τοῦ δημοσίου χρήματος γίνεται. Ὅθεν, δὲν ζητῶ, ἀλλὰ ἀπαιτῶ νὰ ἀφήσετε τὰ ἀνόσια σχέδια περὶ καταργήσεως τῆς «Μαθητικῆς Ἑστίας» Κονίτσης. Ἡ ἀκριτκή μας Ἐπαρχία, ποὺ κάποτε ἔσωσε τὴν τιμὴν τῆς Ἑλλάδος, πρέπει νὰ ζήσῃ. Καὶ ὀφείλει τὸ Κέντρον νὰ ἐπιδείξῃ στοργὴν καὶ ἀγάπην πρὸς αὐτὰ τὰ παιδιά, ποὺ ἐπιμένουν νὰ παραμένουν καὶ νὰ σπουδάζουν ἐδῶ, εἰς τὸν τόπον των, τὸν ὁποῖον ὑπεραγαποῦν. Θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι δὲν φιλοδοξεῖτε νὰ γίνετε «νεκροθάπτης» τῆς Ἐπαρχίας μας.
  
Εὐχέτης ἐν Χριστῷ     
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
  Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανς κα Κονίτσης   Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ 

Κοινοποίησις: κ. Παναγιώτην Μανούρην, Διευθύνοντα Σύμβουλον τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Νεότητος, Τσόχα 36,  115 21  Ἀθῆναι.

Κυριακή 19 Ιουνίου 2011

Δελτίον Τύπου: "ΟΧΙ στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη"Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 19ῃ Ἰουνίου 2011
 Ἀριθ. Πρωτ.  58
  ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ

          Πλῆθος λαοῦ κατέκλυσε τὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ στὴν συνέχεια τὴν κεντρικὴ πλατεῖα τῆς Κονίτσης, ὅπου ἐκλεκτοὶ ὁμιλητὲς ἀναφέρθηκαν στὴν περιβόητη «κάρτα τοῦ πολίτη». Ἡ Κυριακή, 19ῃ Ἰουνίου 2011 ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στὸν κλῆρο καὶ τὸν λαό, ἀλλὰ καὶ στὴν Μοναστικὴ Πολιτεία, νὰ διαδηλώσουν τὴν ἀντίθεσή τους στὴν «κάρτα». Στὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ἐγκρίθηκε, διὰ βοῆς, τὸ ἀκόλουθο
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
          « 1)  Θέλουμε ἡ Πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα, νὰ παραμείνῃ Ὀρθόδοξη Χριστιανική, ἀλλὰ καὶ ἐλεύθερη ἀπὸ τὶς ἐπεμβάσεις ξένων κέντρων ἀποφάσεων.
          2) Ἡ «κάρτα τοῦ πολίτη», μὲ τὴν παραβίαση τῶν προσωπικῶν δεδομένων εἶναι ἀπαράδεκτη.
          3) Στὴν ἀπόφαση τῆς Πολιτείας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία εἴτε θέλουμε εἴτε δὲν θέλουμε θὰ πάρουμε τὴν «κάρτα τοῦ Πολίτη», δηλώνουμε - ὕστερα καὶ ἀπὸ τὴν ἐνδελεχῆ ἐνημέρωσή μας - ὅτι σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν θὰ τὴν παραλάβουμε, ὅποιες τυχὸν θὰ εἶναι οἱ συνέπειες.
          4) Ἡ Πολιτεία πρέπει, ἐπὶ τέλους, νὰ μάθῃ νὰ ἀκούῃ τὴν γνώμη τῶν πολιτῶν καὶ νὰ σταματήσῃ τὴν δικτατορικὴ συμπεριφορὰ τοῦ «ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν». Οἱ πολῖτες εἶναι ἐλεύθεροι Ἕλληνες καὶ Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, καὶ τέτοιοι θέλουν νὰ μείνουν αὐτοί, τὰ παιδιά τους καὶ οἱ γενιὲς ποὺ ἔρχονται. Γι’ αὐτὸ νὰ πάψουμε νὰ χορεύουμε ὅπως μᾶς τραγουδᾶνε τὰ διάφορα σκοτεινὰ «κέντρα ἀποφάσεων» εἴτε τῆς Εὐρώπης εἴτε τῆς Ἀμερικῆς. Τέλος,
          5) Ἀπαιτοῦμε τὸν σεβασμὸ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ὑπῆρξε καὶ μένει «φρουρὸς καὶ τροφός» τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, καὶ νὰ παύσῃ ἡ περιθωριοποίησή της. Ὅπως ἐπίσης  ἀπαιτοῦμε νὰ σταματήσῃ ἡ διαστρέβλωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, γιατὶ ἔτσι περιφρονοῦμε καὶ ἀπαξιώνουμε ὅλους ὅσοι, κατὰ καιρούς, ἀγωνίστηκαν καὶ πολλοὶ ἐθυσιάστηκαν, γιὰ νὰ εἴμαστε ἐμεῖς, σήμερα, ἐλεύθεροι ».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011

Ἐγκύκλιος 148η:"Ἐκδήλωση γιὰ τὴν «κάρτα τοῦ πολίτη"Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 6ῃ Ἰουνίου 2011
 Ἀριθ. Πρωτ.  53

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 148η

ΘΕΜΑ: "Ἐκδήλωση γιὰ τὴν «κάρτα τοῦ πολίτη".

 Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
 Ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό, ἕνα σοβαρὸ θέμα ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα τοὺς πολῖτες τῆς Πατρίδος μας. Κι’ αὐτὸ εἶναι ἡ λεγόμενη «κάρτα τοῦ πολίτη». Ἀπὸ ὅσα λένε, ὅσοι γνωρίζουν τὰ πράγματα, ἡ περιβόητη αὐτὴ κάρτα παραβιάζει τὰ προσωπικὰ δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου καί, χωρὶς ὑπερβολή, συντελεῖ στὸν ἔντεχνα ἐπιβεβλημένο ἀφελληνισμὸ καὶ ἀποχριστιανισμὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Γι’ αὐτό, μέχρι τώρα, ἔχουν γίνει ἀρκετὲς συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας καὶ σὲ ἐπαρχιακὲς πόλεις, κυρίως ὅμως στὴν Ἀθήνα, στὴν πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος.
-Β-
 Προσωπικῶς ἐπερίμενα τὴν γνώμη καὶ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὸ ζήτημα αὐτό. Ἐπειδή, ὅμως, μέχρι σήμερα, δὲν ἀκούστηκε ὑπεύθυνος λόγος ἀπὸ τὴν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχή · καὶ ἐπειδὴ ἐντόνως φημολογεῖται, ὅτι δὲν θὰ ἀργήσῃ νὰ παρουσιασθῇ ἡ ἐν λόγῳ «κάρτα τοῦ πολίτη», γι’ αὐτό, ἔπειτα ἀπὸ πολλὴ σκέψη καὶ θερμὴ προσευχή, ἀποφάσισα νὰ δώσῃ ἡ ἀκριτική μας Ἐπαρχία μιὰ δυναμικὴ παρουσία γιὰ τὸ ζήτημα αὐτό. Ἔτσι :
 α) Τὴν Κυριακή, 19 Ἰουνίου 2011 θὰ πραγματοποιηθῆ σχετικὴ ἐκδήλωση ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Μητροπόλεώς μας.
 β) Ἡ ἐκδήλωση θὰ λάβῃ χώραν στὴν κεντρικὴ πλατεῖα τῆς Κονίτσης, στὶς 11 π.μ.
 γ) Τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς (19.6.2011), θὰ τελεσθῇ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἐν μονοεκκλησίᾳ (7.30 - 10.15 π.μ.).
-Γ-
 Ἐκλεκτοὶ ὁμιλητές, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν βαθειὰ τὸ ζήτημα, θὰ μᾶς κατατοπίσουν μὲ ἁπλότητα καὶ σαφήνεια γιὰ τὴν «κάρτα τοῦ πολίτη», ὥστε νὰ γνωρίζουμε πῶς ἔχει τὸ ζήτημα καὶ τὶ πρέπει νὰ πράξουμε.
 Ὅπως εἴπαμε προηγουμένως, ἡ ἐκδήλωση θὰ ἀρχίσῃ στὶς 11 τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς (19.6.2011) καὶ θὰ τελειώσῃ, σὺν Θεῷ, στὶς 12.30 τὸ ἀργότερο.
 Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐνδιαφερθοῦμε γιὰ τὰ ἐπερχόμενα δεινά, νὰ ξέρουμε τὶ μᾶς περιμένει, ἀλλὰ καὶ πῶς νὰ τὰ ἀντιμετωπίσουμε. Πέρα ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ὁποία δικαίως ἀπασχολεῖ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ νοιαστοῦμε καὶ γιὰ τὴν ψυχή μας, καθὼς καὶ γιὰ τὸ αἰώνιο μέλλον μας.
 Γι’ αὐτό, νὰ δώσουμε ὅλοι τὸ «παρών» στὴν ἐκδήλωση τῆς Κυριακῆς, 19 Ἰουνίου 2011, στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καί, ἐν συνεχείᾳ, στὴν Κεντρικὴ Πλατεῖα τῆς Κονίτσης. Εἶναι μιὰ εὐκαιρία μοναδικὴ μέσα στὴν σύγχυση τῶν ταραγμένων καιρῶν μας.
 Εὐχόμενος σὲ ὅλους σας τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ,  Διατελῶ
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 +  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Δελτίον Τύπου: Ἀποποινικοποίηση Ναρκωτικῶν:"Βόμβα" στὴν Κοινωνία
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 5ῃ Αὐγούστου 2011
Ἀριθ. Πρωτ.  63

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

             « Προκαλεῖ ὄχι μόνο κατάπληξη, ἀλλὰ ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση ἡ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης γιὰ τὴν ἀποποινικοποίηση τῆς χρήσεως ναρκωτικῶν καὶ τὴν διαβάθμιση τῶν ποινῶν γιὰ τοὺς διακινητές. Μάλιστα, ὅπως δήλωσε ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης, ἡ προμήθεια καὶ κατοχὴ ναρκωτικῶν, καθὼς καὶ ἡ καλλιέργεια φυτῶν κάνναβης ἀποκλεισιστικὰ γιὰ προσωπικὴ χρήση, θὰ ἔχουν πλέον πταισματικὸ χαρακτῆρα, ἐνῷ διάφορες ποινὲς - κατὰ περίπτωση - θὰ ἐπιβάλλωνται στοὺς ἐμπόρους ναρκωτικῶν.
            Μέσα στὴν γενικὴ ἀναστάτωση, ἡ ὁποία ταλανίζει τὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἐπίσης τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική, ἔρχεται ἡ ἀψυχολόγητη αὐτὴ ἀπόφαση γιὰ νὰ καταφέρῃ ἕνα θανάσιμο πλῆγμα στὴν κοινωνία, ἰδιαίτερα ὅμως στὴν νεότητα καὶ στὴν Ἑλληνικὴ οἰκογένεια. Βέβαια, θυμόμαστε ὅτι ὁ σημερινὸς πρωθυπουργός, πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια ὡς ὑπουργὸς κάποιας Κυβερνήσεως τοῦ κόμματός του, εἶχε πῆ, ὅτι μποροῦν οἱ Ἕλληνες νὰ καλλιεργοῦν χασίς σὲ γλάστρες, στὰ μπαλκόνια τους. Ἔτσι, λογικά, τὰ πράγματα δείχνουν ὅτι μὲ πρωθυπουργικὴ ἐντολὴ καὶ συναίνεση ἐκδόθηκε ἡ ἐξωφρενικὴ αὐτὴ ἀπόφαση, ποὺ βάζει τρομακτικὴ βόμβα στὶς οἰκογένειες καὶ στὴν κοινωνία.
            Διαμαρτύρομαι ἐντόνως. Καὶ διερωτῶμαι μήπως στὴν Κυβέρνηση ἔχουν χάσει τὰ λογικά τους. Γιατὶ μόνο παράφρονες διάνοιες πρέπει νὰ ἔβγαλαν τὴν ἀπόφαση τῆς ἀποποινικοποιήσεως τῶν ναρκωτικῶν. Περιμένω ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ σύμπασα τὴν Ἱεραρχία νὰ διαμαρτυρηθῇ καὶ νὰ κινήσῃ πάντα λίθον γιὰ νὰ ἀποτραπῇ ἡ σίγουρη δολοφονία τοῦ Ἔθνους ἀπὸ τοὺς καιροσκόπους πολιτικοὺς καὶ ἀπὸ ὅσους ἐνδεχομένως κρύβονται πίσω τους. Περιμένω, ἀκόμη, ἀπὸ τοὺς Συλλόγους τῶν Πολυτέκνων, τὴν πνευματικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου καὶ ἀπὸ ἄλλους παράγοντες νὰ κινηθοῦν ἐναντίον τῆς ἐγκληματικῆς αὐτῆς ἀποφάσεως.
            Τὰ «σημεῖα τῶν καιρῶν», ποὺ πληθαίνουν συνεχῶς καὶ περισσότερο, μᾶς καλοῦν νὰ ξυπνήσουμε. Καὶ νὰ σκεφθοῦμε, ὅτι πέρα ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα, ὑπάρχει ἡ νεολαία μας, τὴν ὁποία κυρίως θὰ πλήξη ὁ κακοῦργος νόμος. Ἄς ἀναλάβουμε ὅλοι τὶς εὐθῦνες μας προτοῦ νὰ εἶναι ἀργά».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)