Δευτέρα 20 Αυγούστου 2012

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς πάντοτε ἐπίκαιρος                                                            Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 16ῃ Αὐγούστου 2012

Ἀριθ.  Πρωτ.  55

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  158ηΘΕΜΑ: Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς πάντοτε ἐπίκαιρος

            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

-Α-

            Τοὺς τελευταίους καιρούς, ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ ἀγαπημένη μας Πατρίδα, ἐδοκίμασε μεγάλους κλυδωνισμούς. Τὰ ὑπέρογκα χρέη, τὰ ὁποῖα ἐδημιούργησαν τὰ ἀλλεπάλληλα δάνεια, ἡ σπατάλη τοῦ δημοσίου χρήματος, ὁ ὑπέρμετρος πλουτισμὸς ἀρκετῶν ἐπιτηδείων, τὸ ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οἱ περιβόητες "μίζες" καὶ ἄλλα παρόμοια ἀνομήματα, ὡδήγησαν τὴν Χώρα στὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου καὶ τῆς καταστροφῆς. Ἔπειτα οἱ περικοπές - ἀνελέητες, κατὰ κανόνα - μισθῶν καὶ συντάξεων καὶ ἐπιδομάτων, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ἀπὸ τοὺς ἡρωϊκοὺς πολυτέκνους, ἀλλὰ καὶ ἡ φορομπηχτικὴ μανία τῶν κυβερνώντων, ἐπροκάλεσαν τὴν ἀπόγνωση σὲ μεγάλο μέρος τοῦ λαοῦ μας, ὥστε κάποιοι συμπατριῶτες μας νὰ παρασυρθοῦν στὴν αὐτοκτονία ...

-Β-

            Πέρα, ὅμως, ἀπὸ αὐτά, σοβαρὸ πρόβλημα ὑπῆρξε καὶ ἡ λαθρομετανάστευση. Ἰδιαίτερα μεγάλος καί, πρὸ παντός, ἀνεξέλεγκτος ἀριθμὸς ἀνθρώπων ἀπὸ ξένες χῶρες, μάλιστα δὲ μουσουλμανικές, ἔχουν κατακλύσει τὴν Ἀθήνα καὶ ἀρκετὲς μεγάλες πόλεις, ὅπου ζοῦν σὲ ἄθλιες συνθῆκες. Συνακόλουθο αὐτῆς τῆς καταστάσεως εἶναι τὸ ἔγκλημα σὲ ποικίλες μορφές, οἱ κλοπές, οἱ διαρρήξεις σπιτιῶν, τραπεζῶν καὶ καταστημάτων, ἐνῷ κάποιοι ἀπὸ τοὺς λαθρομετανάστες ἀφαιροῦν καὶ τὴν ζωὴ ἡλικιωμένων ἰδίως ἀνθρώπων, προκειμένου νὰ τοὺς ληστέψουν. Τελευταῖα, παρατηρήθηκε ἔξαρση τῶν ἀνθρωποκτονιῶν καὶ τῶν ληστρικῶν ἐπιδρομῶν, ἀκόμη καὶ μέρα μεσημέρι, ὥστε οἱ ἁρμόδιοι ν' ἀνησυχήσουν σοβαρά. Ἀτυχῶς, ὅμως, καὶ οἱ τυχὸν καλὲς ἀποφάσεις καὶ φροντίδες παρασύρθηκαν στὴν δίνη τῆς παρατεταμένης προεκλογικῆς περιόδου καὶ τῶν ἀλλεπαλλήλων ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων. Ἀποτέλεσμα ; Ἡ Χώρα οὐσιαστικὰ νὰ μένῃ γιὰ πολὺ καιρὸ ἀκυβέρνητη.

-Γ-

            Ἀλλά, δόξα τῷ Θεῷ !  Μᾶς στέλνει γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸν Ἅγιο τοῦ Γένους, τὸν Ἱερομάρτυρα Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, ποὺ μὲ τὶς περίφημες Διδαχές του εἶναι ἐπίκαιρος περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά : "Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζεται", μᾶς λέει. Καὶ μᾶς παροτρύνει νὰ μὴ χάσουμε τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα μας στὸν Χριστό, ἐπαναλαμβάνοντας τὰλόγια τοῦ ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ : "Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν" (Ψαλμ. ξε΄ 12). Μᾶς προτρέπει "νὰ βάλωμεν τὴν Δέσποινά μας τὴν Θεοτόκον μεσίτρια , νὰ μεσιτεύσῃ εἰς τὸν Χριστόν ἐπειδὴ καὶ ὁ Υἱός της εἶναι ὠργισμένος κατὰ πάνου μας ἀπὸ τὶς πολλές μας ἁμαρτίες καὶ θέλει νὰ μᾶς καταποντίσῃ. Τὶ καρτεροῦμε, ἀδελφοί μου ; Σήμερον αὔριον τὸ τέλος τοῦ κόσμου · διὰ τοῦτο φροντίζετε νὰ διορθωθῆτε" (Διδαχὴ Ζ΄). Προτείνει δὲ τὸ μοναδικὸ φάρμακο διορθώσεως τῶν κακῶν : Τὴν μετάνοια. Καὶ τονίζει μὲ γλῶσσα προφητική : Πότε θὰ μετανοήσωμεν ; Ὄχι αὔριον καὶ μεθαύριον, ἀλλὰ σήμερον, διότι ἕως αὔριον δὲν ἠξεύρομεν τὶ θὰ πάθωμεν" (Διδαχή Α΄). "Ὅθεν πρέπει καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοί μου, νὰ στοχασθῶμεν τὶ εἴμεθα, δίκαιοι ἤ ἁμαρτωλοί ; Καὶ ἀνίσως εἴμεθα δίκαιοι, καλότυχοι καὶ τρισμακάριοι. Ἀνίσως δὲ καὶ εἴμεθα ἁμαρτωλοί, πρέπει τώρα ὅπου ἔχομεν καιρὸν νὰ μετανοήσωμεν ἀπὸ τὰ κακὰ καὶ νὰ πράξωμεν τὰ καλά" (Διδαχή Δ΄).

-Δ-

            Αὐτὴν τὴν μετάνοια ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι ἄν θέλουμε νὰ ὀρθοποδήσουμε. Καὶ ἐδῶ καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο εἶναι μεγάλη ἡ ἀνάγκη τῆς μετανοίας. Γι' αὐτὸ ἡ Μητρόπολή μας γιορτάζει καὶ φέτος τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, κηρύσσοντας κήρυγμα μετανοίας. Θὰ συμπροσευχηθοῦν μαζὶ μας καὶ ἄλλοι  Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχες. Τὴν παραμονή, 23 Αὐγούστου, ἡμέρα Πέμπτη, στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα θὰ ψαλῆ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός. Στὴν συνέχεια θὰ πραγματοποιηθῆ ἡ καθιερωμένη σύντομη λιτάνευση τῆς εἰκόνος καὶ τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου μέχρι τὴν κεντρικὴ Πλατεῖα, ὅπου καὶ θὰ ψαλῇ Δέηση καί, κατόπιν, ἐπιστροφὴ στὸν Ναό. Τὴν ἑπομένη, 24 Αὐγούστου, Παρασκευή, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, στὶς 7.30 τὸ πρωΐ, θὰ ἀρχίσουν οἱ "καταβασίες" (δεύτερη καμπάνα), κι' ἀφοῦ ὁλοκληρωθῇ ὁ Ὄρθρος θὰ ἐπακολουθήσῃ ἡ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Στὸ τέλος οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς θὰ μεταβοῦν στὴν Ἱ. Μονὴν Μολυβδοσκεπάστου γιὰ νὰ τελέσουν τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ἐνῷ στὸ Δημαρχεῖο θὰ προσφερθῇ ὁ καθιερωμένος καφὲς γιὰ ὅσους τὸ ἐπιθυμοῦν.

            Καλὴ συνάντηση στὸν Ναό μας. Ὁ Κύριος, διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ νὰ σᾶς χαριτώνῃ καὶ εὐλογῇ. Ἰδιαίτερα νὰ εὐλογῇ τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὴν Βόρειο Ἤπειρο.  Διάπυρος πρὸς Χριστὸς εὐχέτης

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ
Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012

Ἀγρυπνία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μολυβδοσκεπάστου

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 1ῃ Αὐγούστου 2012
 Ἀριθ.  Πρωτ.  54

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  157η

ΘΕΜΑ: Ἀγρυπνία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μολυβδοσκεπάστου

            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Ἕνα λαϊκὸ λόγιο λέει: "Αὔγουστε, καλέ μου μῆνα, νἄσουν δυὸ φορὲς τὸ χρόνο". Κι' αὐτό, γιατὶ ὁ Αὔγουστος εἶναι κυρίως  ἡ ἐποχὴ τῶν διακοπῶν, τῆς ἀφθονίας τῶν φρούτων καὶ τῶν ποικίλων κηπουρικῶν, τῆς ξενοιασιᾶς καὶ τῆς ἀναπαύσεως.  Ὅμως, πέρα ἀπ' αὐτά, ποὺ ὁπωσδήποτε εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἀνανέωση τῶν σωματικῶν δυνάμεων, ὁ Αὔγουστος ἔχει γιὰ τοὺς χριστιανοὺς μιὰ ἰδιαίτερη χάρη, ἐπειδὴ χαρακτηρίζεται καὶ εἶναι πράγματι ὁ μήνας τῆς Παναγίας.
            Οἱ κατανυκτικὲς "Παρακλήσεις", ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, ἀλλὰ καὶ τὰ λεγόμενα "ἐννιάμερα", δηλαδὴ ἡ "ἀπόδοση" (σύμφωνα μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα) τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως, γεμίζουν ὁλόκληρο σχεδὸν τὸν ὡραῖο αὐτὸ μῆνα μὲ τροπάρια καὶ ψάλματα καὶ ἁγιογραφικὰ ἀναγνώσματα πρὸς τιμὴν τῆς Μεγαλόχαρης, ποὺ εὐφραίνουν καὶ χαροποιοῦν τὶς καρδιές.
-Β-
            Οἱ Ἐνοριακοὶ  Ναοί, τὰ ταπεινὰ ἐξωκκλήσια, οἱ σεβάσμιες Μονές, ὅλοι οἱ ἁγιασμένοι χῶροι , ποὺ μοσχομυρίζουν θυμίαμα καὶ ἁγνὸ κερί, γεμίζουν ἀπὸ ἀνθρώπους  κάθε ἡλικίας, ποὺ ἔρχονται νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ καταθέσουν στὴν ἀγάπη τῆς Μεγάλης Μάνας, τὰ προβλήματα, τοὺς πόνους καὶ τὶς δυσκολίες τὶς προσωπικές, τὶς οἰκογενειακὲς καὶ τὶς κοινωνικές. Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει πόλεμο μόνο ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους του, συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστούς. Ἔχει κυρίως, ὡς φοβερὸ "ἀντίδικο" ἐχθρὸ προαιώνιο τὸν πονηρὸ διάβολο, ὁ ὁποῖος, ὅπως βεβαιώνει ἡ Ἁγία Γραφή, εἶναι "ὁ ὄφις ὁ μέγας ... ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην" (Ἀποκ. ιβ΄ 9). Αὐτὸς ὁ ἀδυσώπητος ἐχθρός, προσπαθεῖ μὲ ποικίλους τρόπους νὰ παρασύρῃ τὸν ἄνθρωπο στὴν ἁμαρτία. Νὰ τὸν ἀπομακρύνῃ ἀπὸ τὸν Θεό, νὰ τὸν κάνῃ πολέμιο τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Εὐαγγελίου. Νὰ τοῦ σκοτίσῃ τὸν νοῦ, νὰ τὸν φέρῃ, συχνά, σὲ ἀπόγνωση καὶ σὲ φοβερὰ ἀδιέξοδα.
-Γ-
Εἶναι, ἀκριβῶς, αὐτὸ ποὺ βλέπουμε ἰδιαίτερα τοὺς τελευταίους καιροὺς μὲ κάποιους  συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι μὴ μπορῶντας νὰ ἀντέξουν τὸ βάρος τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ὁδηγοῦνται στὴν αὐτοκτονία ...
            Πέρα, ὅμως, ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ὄχι μόνο ἡ ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ μέλλον τῆς Πατρίδος μας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἄγνωστη ἔκβαση τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ὁμολογουμένως περιπλακῆ. Τὸ Αἰγαῖο, ἡ Θράκη, τὸ Σκοπιανό, ἡ πλήμμυρα τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ ἡ ἀνασφάλεια ποὺ αὐτοὶ προκαλοῦν σὲ σημαντικὰ τμήματα τῆς κοινωνίας μας, ἀλλὰ γιὰ τὴν περιοχή μας ἰδιαίτερα τὸ Βορειοηπειρωτικό, εἶναι κάποια ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν καὶ προβληματίζουν - συχνὰ ἐναγώνια - ὅλους τοὺς Ἕλληνες. Τὶ θὰ γίνῃ ; Ποῦ βαδίζουμε ; Πῶς θὰ ὀρθοποδήσῃ ἡ οἰκογένεια ; Μὲ τοὺς νέους, μὲ τὴν ἀνεργία, μὲ τὴν ἐγκληματικότητα, ποὺ ἔχει ἐπικίνδυνα αὐξηθῆ, πῶς θὰ ἀντιδράσουμε ;
-Δ-
            Αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ διάφορα ἐρωτηματικὰ μᾶς ταράζουν σὰν κακοὶ ἐφιάλτες. Ὅμως, μὴ τὸ ξεχνᾶμε, ἀδελφοί μου. Ἐμεῖς, ἔχουμε τὴν Μάνα μας, τὴν Παναγία μας γιὰ νὰ ἐναποθέσουμε τὰ προβλήματά μας. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ ἀκριτική μας Μητρόπολη ἔχει καθιερώσει - ἐδῶ καὶ 41 χρόνια  - τὴν Ἀγρυπνία στὴν Μολυβδοσκέπαστη, ὅπου μέσα στὴν ἡσυχία μιᾶς ὁλόκληρης νύχτας ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ ζητήσουμε τὴν προστασία καὶ τὶς μεσιτεῖες τῆς Θεομήτορος. Ἔτσι, τὴν παραμονή, 14 Αὐγούστου (ἡμέρα Τρίτη) στὶς 9  τὸ βράδυ ἀκριβῶς, θὰ ἀρχίσῃ ἡ Ἀγρυπνία καὶ θὰ τελειώσῃ, σὺν Θεῷ, γύρω στὶς 5.30 τὸ πρωΐ τῆς 15ης Αὐγούστου (Τετάρτη) μὲ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Ἀργότερα, θὰ τελεσθῆ καὶ δεύτερη Λειτουργία (7.30 μέχρι 10.30). Ὅσοι μποροῦν, νὰ ἔλθουν νὰ συμπροσευχηθοῦμε. Ἡ Παναγία βοήθειά μας.
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012

Δελτίον Τύπου: "Κύριοι, δολοφονεῖτε τὴν ἀκριτική Ἑλλάδα, κλείνοντας τὶς Ὑπηρεσίες"

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 1ῃ Αὐγούστου 2012
Ἀριθ. Πρωτ.  71

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

            «Παρακολουθῶ μὲ βαθὺ πόνο ψυχῆς τὶς δραματικὲς ἐξελίξεις στὶς δύο Ἐπαρχίες Πωγωνίου καὶ Κονίτσης. Διακονῶντας τὶς ἐπαρχίες αὐτὲς ἐπὶ σαράντα πέντε (45) ὁλόκληρα χρόνια, βλέπω, ἰδίως τὸν τελευταῖο καιρό, μιὰ συρρίκνωση καὶ μιὰ φθίνουσα πορεία στὸν αἱματοβαμμένο καὶ χιλιοπροδομένο αὐτὸ τόπο.
            α) Ἤδη οἱ ΔΟΥ Δελβινακίου καὶ Κονίτσης καταργοῦνται. Ὅμως, οἱ διάφοροι καρεκλοκένταυροι τῶν Ἀθηνῶν ἔχουν ἆρά γε διερωτηθῆ πῶς θὰ ἐξυπηρετοῦνται οἱ κάτοικοι τῶν ὀρεινῶν καὶ μακρυνῶν περιοχῶν, ποὺ θὰ εἶναι ἐφεξῆς ὑποχρεωμένοι νὰ μεταβαίνουν στὰ Ἰωάννινα, ὅπου θὰ μεταφερθοῦν οἱ ἐν λόγῳ ΔΟΥ ;  Ὅλα, λοιπόν, γίνονται θυσία στὸ χρῆμα ; Κι’ ὅταν γίνωνται τόσες σπατάλες, τὶς ὁποῖες στηλιτεύει ὁ ἡμερήσιος ἀθηναϊκὸς Τύπος, σᾶς πονάει τὸ νὰ διατηρηθοῦν οἱ ΔΟΥ σὲ δύο ἀκριτικὲς περιοχές ; Κύριοι, θὰ σᾶς τὸ πῶ ξεκάθαρα : Μὲ τὴν τακτική, ποὺ ἐφαρμόζετε τελευταῖα, νὰ κλείνουν, δηλαδή, ἡ μία Ὑπηρεσία κατόπιν τῆς ἄλλης, δολοφονεῖτε τὴν ἀκριτικὴ Ἑλλάδα. Γιατὶ εἶναι σὰν νὰ μᾶς λέτε : Ἀφῆστε τὴν ὕπαιθρο χώρα κι’ ἐλᾶτε στὰ ἀστικὰ κέντρα. Πάντως, ἄν νομίζετε ὅτι μὲ τέτοια, αὐτόχρημα ἀντεθνικά, σχέδια θὰ ἀνορθώσετε τὴν Χώρα, πλανᾶσθε οἰκτροτάτην πλάνην. Ὁ λαὸς καὶ ἡ ἀδέκαστη Ἱστορία δὲν θὰ σᾶς τὸ συγχωρήσουν ποτέ.
            β) Ὅπως δὲν θὰ σᾶς συγχωρήσουν καὶ γιὰ τὸ ὅτι, μὲ τὴν μετακίνηση πλειάδων Συνοριακῶν Φρουρῶν πρὸς τὸν Ἕβρο, ἀφήνετε ἀκάλυπτη καὶ ἀφύλακτη τὴν ἀκριτική μας Ἐπαρχία στοὺς πάσης φύσεως κακοποιοὺς ἐξ Ἀλβανίας οἱ ὁποῖοι ἀνενόχλητοι πλέον θὰ μεταφέρουν ἀνεξέλεκτες ποσότητες ναρκωτικῶν, ποὺ εἶναι θανάσιμος κίνδυνος γιὰ τὴν νεολαία μας.
            Νὰ ξέρετε, ὅμως, ὅτι ὅλους ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι φυλᾶμε «Θερμοπῦλες», θὰ μᾶς βρίσκετε ἀπέναντί σας, γιὰ ὅ,τι εἶναι ἀντίθετο πρὸς τὸ καλῶς νοούμενο συμφέρον τῆς Πατρίδος μας καὶ τῆς ἀκριτικῆς μας Ἐπαρχίας. Μὴ σᾶς παρασύρῃ ἡ ἐφήμερη δόξα τῆς ἐξουσίας . Στὸ τέλος, ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἑλλάδα θὰ μένουν καὶ θὰ νικοῦν ».


(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).