Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

Μητροπολίτης Δρυϊν., Πωγων. & Κονίτσης πρὸς Σαμαρᾶ : "Θὰ εἶναι δὲ ἐξόχως ὀδυνηρόν ἡ Ἑλλὰς μὲ τὸ ὑπερήφανον «ΟΧΙ» της εἰς τὸν Φασισμὸν καὶ τὸν Ναζισμόν, νὰ ὑποκύπτῃ τώρα εἰς κύκλους ἀπεργαζομένους τὸν ἀφανισμόν της, ὅπως τὸν διεθνῆ σιωνισμό"


 
Ἐν Δελβινακίῳ τῆ 17ῃ Ἰουλίου 2013

Ἐξοχώτατον
κ. Ἀντώνιον Σαμαρᾶν
Πρόεδρον Κυβερνήσεως
Εἰς Ἀθήνας
           

            Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,    

            Σᾶς γράφω τὸ παρὸν μὲ πολὺν πόνον καὶ μεγάλην ἀγωνίαν, ἐξ  αἰτίας τῆς προωθήσεως τοῦ νομοσχεδίου διὰ τὴν κατάργησιν τῆς Κυριακῆς ἀργίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγορᾶς. Ἀδυνατῶ δὲ νὰ κατανοήσω τὴν κατεπείγουσαν διαδικασίαν προωθήσεως τοῦ ἐν λόγῳ νομοσχεδίου. Διότι ὑπάρχει βάσιμος ὁ φόβος νὰ κλείσουν ὅσα ἀπὸ τὰ μικρὰ καταστήματα ἀντέχουν ἀκόμη εἰς τὴν λαίλαπα τῆς πρωτοφανοῦς ἐξαθλιώσεως τῆς Πατρίδος μας. Ἤδη, φθάνουν εἰς ἡμᾶς δραματικαὶ ἐκκλήσεις μικροεμπόρων, οἱ ὁποῖοι κατ’ οὐδένα λόγον θέλουν νὰ παραδοθοῦν τὰ καταστήματά των εἰς τοὺς «μεγαλοκαρχαρίας» τῶν πολυεθνικῶν ἑταιριῶν.
            Ὑπάρχει, ὅμως, κύριε Πρωθυπουργέ, καὶ ἕνας ἄλλος ἰσχυρότερος φόβος. Καὶ αὐτὸς εἶναι νὰ παύσῃ πλέον ἡ Κυριακὴ νὰ εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τὴν λατρείαν τοῦ Θεοῦ, ἐφ’ ὅσον τὰ καταστήματα θὰ λειτουργοῦν τὴν ἡμέραν τοῦ Κυρίου. Διερωτώμεθα, καὶ βασίμως μάλιστα, μήπως τὸ ἀνωτέρω προωθούμενον νομοθέτημα εἶναι ἔμπνευσις ἀλλοθρήσκων καὶ ἀλλογενῶν κύκλων διὰ τὴν ἀπεμπόλησιν τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τοῦ Γένους μας ; Τὸ λέγομεν αὐτὸ ἐνθυμούμενοι τὴν μανίαν τοῦ ἑβραϊκοῦ λόμπυ τῶν Η.Π.Ἀμερικῆς, τὸ ὁποῖον πρὸ ἐτῶν ἔστειλεν ἀντιπροσωπείαν του εἰς τὴν Ἑλλάδα, προκειμένου νὰ ἀπαλειφθῇ ἀπὸ τὰ νέα δελτία ἀστυνομικῶν ταυτοτήτων ἡ ἰδιότης τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ. Καὶ παρὰ τὰς ἐντόνους διαμαρτυρίας τοῦ τότε ἀοιδίμου ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (ἤμην τότε συνοδικός), ἡ τότε Κυβέρνησις  ἔσπευσεν - ἄγνωστον διατὶ - νὰ συμμορφωθῇ πρὸς τὴν θρασυτάτην ἐκείνην ἀπαίτησιν τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ. Τὰ δείγματα γραφῆς πρὸς τοιαύτας σκέψεις ὀδηγοῦν. Θὰ εἶναι δὲ ἐξόχως ὀδυνηρόν ἡ Ἑλλὰς μὲ τὸ ὑπερήφανον «ΟΧΙ» της εἰς τὸν Φασισμὸν καὶ τὸν Ναζισμόν, νὰ ὑποκύπτῃ τώρα εἰς κύκλους ἀπεργαζομένους τὸν ἀφανισμόν της.
            Ποιούμεθα, ὅθεν, θερμοτάτην ἔκκλησιν πρὸς ὑμᾶς, κύριε Πρωθυπουργέ, ὅπως ἀποσύρετε ἀμελητὶ τὸ ἀνωτέρω σχέδιον νόμου, ὥστε ἡ Πατρίδα μας νὰ εἶναι μὲν πτωχή, ἀλλὰ

νὰ κρατῇ τὴν ἐθνικήν της ἀξιοπρέπειαν καὶ τὴν Ὀρθόδοξον Χριστιανικὴν Πίστιν της, ἡ ὁποία - καθὼς λέγει ὁ ἐθνικός μας ἱστορικὸς Κωνσταντῖνος Παπαρηγόπουλος - τὴν ἔχει καταξιώσει μεταξὺ τῶν ἐλευθέρων λαῶν.
            Εὐελπιστῶν ὅτι τὸ δίκαιον τοῦτο αἴτημά μου, ὅπερ εἶναι καὶ αἴτημα τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, θὰ γίνῃ παρ’ ὑμῶν εὐμενῶς δεκτόν, εὐχόμενος δὲ ὑμῖν παρὰ Κυρίου «τὰ κρείττονα καὶ ἐχόμενα σωτηρίας»,     Διατελῶ

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εχέτης
   Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


  Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανς κα Κονίτσης   Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ