Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010

Δελτίον Τύπου:Περὶ τῆς μὴ συμμετοχῆς Μηχανοκίνητων μέσων στὶς Παρελάσεις

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 25ῃ Ἰανουαρίου 2010
Ἀριθ. Πρωτ.  2  

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :
  « Γιὰ νὰ βγῆ ἡ Χώρα μας ἀπὸ τὸ δεινὸ οἰκονομικὸ ἀδιέξοδο, ἡ Κυβέρνηση βρῆκε, ἀνάμεσα σὲ ἄλλους, κι’ αὐτὸν τὸν τρόπο : Στὶς 22 Ἰανουαρίου τ.ἔ. ὁ ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐδήλωσε - φυσικά, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τῆς Κυβερνήσεως -ὅτι «χωρὶς τὴν συμμετοχὴ μηχανοκίνητων μέσων θὰ πραγματοποιοῦνται στὸ ἑξῆς οἱ παρελάσεις, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἐθνικῶν ἑορτῶν ἤ ἐπετείων» καὶ ὅτι «στὶς παρελάσεις θὰ λαμβάνουν μέρος μόνο πεζοπόρα τμήματα, ἐνῷ τὰ μηχανοκίνητα μέσα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ τὸ ἔργο τῶν σχετικῶν μονάδων θὰ ἐπιδεικνύωνται κατὰ τὴν διάρκεια ἐπιθεωρήσεων στοὺς τόπους ὅπου ἑδρεύουν οἱ μονάδες αὐτές». Ἐξ’ ἄλλου, στελέχη τοῦ ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης γιὰ τὴν λήψη τῆς ἐν λόγῳ ἀποφάσεως ἐπικαλοῦνται «λόγους οἰκονομικοὺς ἀλλὰ καὶ ἐπιχειρησιακούς».
 Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ εἶναι ἐξωπραγματικὴ καὶ ἀπαράδεκτη. Γιατὶ ἄν θέλῃ ἡ Πολιτεία, μπορεῖ νὰ κάνῃ περικοπὲς δαπανῶν σὲ ἄλλους τομεῖς καὶ ὄχι στὶς ἐθνικὲς παρελάσεις, πού, ἐπὶ τέλους, γίνονται δὺο φορὲς τὸν χρόνο : στὶς 25 Μαρτίου καὶ στὶς 28 Ὀκτωβρίου. Καὶ δὲν ἀναλογίζεται ὁ κ. ὑπουργός, καὶ μαζί του καὶ ἡ Κυβέρνηση, πόσο ἐξυψώνεται τὸ ἐθνικὸ φρόνημα τοῦ λαοῦ ὅταν βλέπῃ καὶ τὰ σύγχρονα ὁπλικὰ μέσα τῶν Ἐνόπλων μας Δυνάμεων ; Τὶ ἐπιδιώκουν μὲ τὴν ἐν λόγῳ ἀπόφασή τους καὶ τὶς φαιδρὲς δικαιολογίες γιὰ περικοπή, τάχα, τῶν δαπανῶν ; Πῶς θὰ φρονηματίζεται ἡ νέα γενιά, ἀλλὰ καί, γενικώτερα, ὁ Ἑλληνικὸς Λαός, ἄν τυχόν - ὅ μὴ γένοιτο - προκληθῇ ἀπὸ κάποιον ἀπὸ τοὺς γείτονές μας καὶ χρειασθῆ νὰ ὑπερασπίσῃ τὰ αἱματοπότιστα ἐδάφη τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος ;
 Ὁ Ἕλληνας, κύριε ὑπουργέ, χωρὶς ψωμὶ ζῆ. Χωρὶς Χριστό, ὅμως, καὶ Ἑλλάδα δὲν ζῇ. Αὐτὸ μαρτυρεῖ ἡ ὑπερτρισχιλιόχρονη Ἱστορία μας. Μὴ κάνουμε τὰ ἱερὰ τοῦ Ἔθνους θέμα μόνο οἰκονομικό.
Εἶναι, λοιπόν, ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ ἀνακληθῇ πάραυτα ἡ ἐν λόγῳ ἐξωφρενικὴ ἀπόφαση. Γιατί, πότε καταργῶντας τὰ ὑπουργεῖα Μακεδονίας - Θράκης καὶ Αἰγαίου, πότε ἀφαιρῶντας τὸν ὅρο «ἐθνικός» ἀπὸ τὰ ὑπουργεῖα Παιδείας καὶ Ἀμύνης, πότε καταργῶντας τὴν παρουσία τῶν μηχανοκινήτων τμημάτων ἀπὸ τὶς παρελάσεις τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἀλλὰ καὶ πότε ἐπιχειρῶντας τὴν νομιμοποίηση χιλιάδων λαθρομεταναστῶν πρὸς ἄγραν ψήφων, φρονῶ ὅτι ξεπουλᾶμε οὐσιαστικὰ τὴν Πατρίδα μας, στὴν ὁποία, ὅπως πᾶμε, θὰ καταντήσουμε νὰ εἴμαστε ξένοι...
Χωρὶς νὰ ὑποτιμῶ τὴν φιλοπατρία κανενός, κάνω, ἐν τούτοις, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ θερμοτάτη ἔκκληση νὰ ἀνακληθῇ ἡ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης σχετικὰ μὲ τὶς παρελάσεις, ὑπενθυμίζοντας τὸν λόγο τοῦ Πνεύματος : «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος...». Πρόσχωμεν !  Στῶμεν καλῶς !  Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί ».
 (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).