Παρασκευή 28 Αυγούστου 2009

Δελτίον Τύπου: Ψήφισμα Γενικοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου 2009Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 28ῃ Αὐγούστου 2009
 Ἀριθ. Πρωτ. 82 

ΔΕΛΤΙΟN  ΤΥΠΟΥ

            Μέσα στὴν ἀναστάτωση τὴν ὁποία προκάλεσαν οἱ πρόσφατες πυρκαϊές, ποὺ κατέκαψαν τὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ καὶ ἄλλες περιοχὲς τῆς Πατρίδος μας, οἱ Ἐφημέριοι τῆς ἀκριτικῆς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ἐπραγματοποίησαν τὸ 15ο Ἐτήσιο Συνέδριό τους στὴν . Μονὴ ΤαξιαρχῶνΓκούρας») κοντὰ στὸ Ἀηδονοχώρι Κονίτσης. Τὸ Συνέδριο, ποὺ τελοῦσε ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. ΑΝΔΡΕΟΥ, ἦταν πραγματικὰ ἕνα νησάκι γαλήνης, προσευχῆς, πνευματικῆς ἀνατάσεως καὶ γόνιμου προβληματισμοῦ, μὲ σπουδαῖες εἰσηγήσεις  γύρω ἀπὸ τὰ θέματα καὶ τὶς ἀλήθειες  τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπέναντι στὸν Μονοφυσιτισμὸ καὶ τὸν Παπισμό.

            Τὸ Συνέδριο διήρκεσε δύο (2) ἡμέρες : Πέμπτη 27 καὶ Παρασκευὴ 28 Αὐγούστου. Τὸ πρωΐ τῆς Πέμπτης οἱ αἰδεσιμώτατοι πατέρες συναντήθηκαν στὴν Ἱ. Μονὴ Μολυβδοσκέπαστης, ὅπου τελέσθηκε τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Στὴν συνέχεια μετέβησαν στὴν Ἱ. Μονὴ Ταξιαρχῶν («Γκούρας»). Μετὰ τὴν τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ ἀκολούθησε ἡ εἰσήγηση :  «Τὶ εἶναι οἱ Μονοφυσῖτες», ἐνῷ τὸ ἀπόγευμα ἔγιναν ἄλλες δύο εἰσηγήσεις μὲ θέμα ἡ πρώτη «Τὸ σχίσμα τοῦ 1054 μ.Χ.» καὶ ἡ δεύτερη «Ἡ Σύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας καὶ ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός». Μετὰ ἀπὸ κάθε Εἰσήγηση ἀκολουθοῦσε συζήτηση, ἡ ὁποία βοηθοῦσε σημαντικὰ στὴν βαθύτερη κατανόηση τῶν θεμάτων.

            Τὸ Συνέδριο ἔκλεισε μὲ τὴν Θ. Λειτουργία καὶ τὸ μνημόσυνο τῶν κεκοιμημένων (κατὰ τὸ τελευταῖο ἔτος) Ἐφημερίων, καθὼς καὶ μὲ ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω ἀπὸ τὴν πρακτικὴ ἀντιμετώπιση ἱερατικῶν θεμάτων, ἐνῷ προσεφέρθη, ὡς εὐλογία, ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη καλλιτεχνικὸ τεῦχος καὶ ὡραία εἰκόνα τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἐκ Κονίτσης. Στὸ τέλος, οἱ αἰδεσιμώτατοι σύνεδροι ἐνέκριναν ὁμοφώνως τὸ ἀκόλουθο

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

            « 1) Ἐκφράζουμε τὴν ὀδύνη μας, ἀλλὰ καὶ τὴν συμπάθεια καὶ συμπαράστασή μας πρὸς τοὺς κατοίκους τῶν περιοχῶν, ποὺ ἐπλήγησαν ἀπὸ τὶς πρόσφατες καταστροφικὲς πυρκαϊές.

            2) Διαδηλώνουμε τὴν ἐμμονή μας στὰ δόγματα καὶ στὴν πίστη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία , μὲ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, διακονοῦμε.
            3) Διακηρύσσουμε τὴν ἀπόλυτη ἀντίθεσή μας πρὸς τὶς συμπροσευχὲς μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιταγὴ τῶν Ἱερῶν Κανόνων.
            4) Ἀγωνιοῦμε γιὰ τὸ μέλλον τῆς Παιδείας μας, ποὺ ἐνῷ ἔχει βγάλει ἀπὸ τὰ Σχολεῖα τοὺς Πνευματικοὺς καὶ τείνει νὰ καταργήσῃ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀντίθετα ἔχει ἀποφασίσει νὰ εἰσαγάγῃ τὴν σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση στὰ παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ σχολείου. Φοβούμαστε ὅτι τὸ τελευταῖο αὐτὸ θὰ ἐπιφέρῃ μεγάλη φθορὰ στὰ Ἑλληνόπουλα γιατί, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, εἶναι πρόβλημα τεράστιο καὶ τὸ ποιὸς θὰ διδάξῃ τὸ «μάθημα» αὐτό, γιὰ τὸ ὁποῖο πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι εἶναι, ἀποκλειστικά, θέμα τῶν γονέων.
            5) Ἀπευθύνουμε θερμοτάτη ἔκκληση πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς Βορειοηπειρῶτες νὰ μείνουν ἑνωμένοι καὶ μονοιασμένοι μπροστὰ στὶς δόλιες μεθοδεύσεις τῶν Ἀλβανῶν καὶ τῶν «Τσάμηδων».
            6) Χαιρετίζουμε τοὺς Κυπρίους  ἀδελφοὺς καὶ τοὺς διαβεβαιώνουμε ὅτι τοὺς περιβάλλουμε μὲ ἀμέριστη τὴν ἀγάπη μας.  Τέλος,
            7) Ὑποβάλλουμε τὰ βαθύτατα σεβάσματά μας πρὸς τὸ σεπτὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, γιὰ τὸ ὁποῖο θερμὰ προσευχόμεθα, ὥστε νὰ δώσῃ ὁ Θεὸς αἴσια λύση στὰ πολλὰ καὶ δυσεπίλυτα προβλήματά του ».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως). 

Δευτέρα 17 Αυγούστου 2009

Ἐγκύκλιος 133η: "Ὁ Ἐθνοϊερομάρτυρας Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἐπίκαιρος ὅσο ποτέ"Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 17ῃ Αὐγούστου 2009
Ἀριθ. Πρωτ. 75
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  133η
             ΘΕΜΑ: Ὁ Ἐθνοϊερομάρτυρας Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἐπίκαιρος ὅσο ποτέ.
            
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
              Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος καὶἘθναποστόλου Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μᾶς φέρνει στὴν σκέψη ὄχι μόνο τὸ τεράστιοἔργο ποὺ ἐπετέλεσε στὰ χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, μὰ καὶ τὴν σύγχρονηπορεία τοῦ Ἔθνους μας, τὸ ὁποῖο βρίσκεται σὲ μιὰ ἰδιαίτερα κρίσιμη καμπή.
            Ἀναλογίζεται, δηλαδή, κανεὶς ποιὸςἦταν καὶ τὶ ἦταν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς : Ἕνας ταπεινὸς καὶ ἀκτήμων ἁγιορείτης Μοναχός,ποὺ δὲν εἶχε  δεύτερο ράσο οὔτε ὑλικὰμέσα ἀπ' αὐτὰ πού, συνήθως, ἐντυπωσιάζουν τοὺς ἀνθρώπους, καθὼς ὁ ἴδιοςἐβεβαίωνε λέγοντας, ὅτι "δὲν ἔχω μήτε σακκούλα, μήτε σπίτι, μήτε κασέλλα,μήτε ἄλλο ράσο ἀπὸ αὐτὸ ὁποὺ φορῶ, ἀλλὰ ἀκόμη παρακαλῶ τὸν Κύριόν μου μέχριτέλους τῆς ζωῆς μου νὰ μὲ ἀξιώσῃ νὰ μὴν ἀποκτήσω σακκούλα, διότι ὡσὰν κάμωἀρχὴν νὰ παίρνω ἄσπρα, εὐθὺς ἔχασα τοὺς ἀδελφούς μου καὶ δὲν ἠμπορῶ καὶ τὰ δύο,ἤ τὸν Θεὸν ἤ τὸν διάβολον" (Διδαχὴ Α΄ ). Εἶχε δὲ τὸ ταπεινὸ φρόνημα, καὶτο ἔλεγε στοὺς ἀκροατὲς τῶν κηρυγμάτων του, ὅτι "ὄχι μόνον δὲν εἶμαι ἄξιοςνὰ σᾶς διδάξω, ἀλλὰ μήτε τὰ ποδάρια σας νὰ φιλήσω. Διότι ὁ καθένας ἀπὸ λόγουςσας εἶναι τιμιώτερος ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον" (Διδαχή Α΄ ).
-Β-
            Αὐτὸ τὸ πίστευμά του τὸ ζοῦσε κιόλαςὁ Ἅγιός μας. Ἔτσι γίνεται, πρέπει νὰ γίνεται, ὑπόδειγμα γιὰ τοὺς ἑκάστοτεκυβερνῆτες τῆς Πατρίδας μας καὶ γιὰ ὅσους διαχειρίζονται τὰ κοινά. Κι' ὄχι μόνογιὰ τοὺς λαϊκούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς κληρικοὺς καὶ τοὺς Μοναχούς. Γιατὶ κάποιοιξέχασαν τὴν ἀποστολή τους καὶ ξέφυγαν πολὺ ἀπὸ τὸν τίμιο καὶ εὐθὺ δρόμο τοῦκαθήκοντος...
            Τοὺς τελευταίους καιροὺς πολλὰσκάνδαλα - κυρίως οἰκονομικῆς φύσεως - συντάραξαν τὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησίακαὶ κλόνισαν συνειδήσεις. Ἡ μανία τοῦ πλουτισμοῦ ὤθησε κάποιους σὲ πράξειςπαράνομες, σὲ "μίζες", σὲ "λαδώματα", σὲ καταθέσεις  χιλιάδων καὶ ἑκατομμυρίων ΕΥΡΩ, σὲ ἀγορὲςὑπερπολυτελῶν κατοικιῶν, σὲ μιὰ ζωὴ ξέφρενης σπατάλης καὶ κούφιας ἐπιδείξεως.Κι' ὅλα αὐτά, ὅταν πολλοὶ νέοι παραμένουν ἄνεργοι καὶ μεγάλος ἀριθμὸςσυμπολιτῶν μας ζῇ κάτω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φτώχειας.
-Γ-
            Ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐπόψεως πνευματικῆς τὰπράγματα δὲν πᾶνε καλλίτερα. Πολλοί, κατ' ἐπίφαση καὶ κατ' ὄνομα λέγονταιὀρθόδοξοι. Ζοῦν καὶ ἐργάζονται καὶ πολιτεύονται σὰν ἄθεοι καὶ εἰδωλολάτρες,γιατὶ στὴν ζωή τους κυριαρχεῖ ὁ αἰσθησιασμὸς καὶ ἡ σαρκολατρεία. Σύνθημά τουςεἶναι τὸ "φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν" (Α΄ Κορ. ιε΄32). Νὰ φᾶμε, νὰ πιοῦμε, νὰ διασκεδάσουμε, γιατὶ ὅπου νἆναι πεθαίνουμε. Κι'ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει πίστη στὴν ἄλλη ζωή, ὅλα τελειώνουν στὸν τάφο...   Ἔτσι, λοιπόν, εἶναι φυσικὸ νὰ κυριαρχῇ σὲ   κάποιους  τὸ  σύνθημα: " ἅρπαξε νὰ φᾷςκαὶ κλέψε νἄχῃς ". Γι' αὐτὸ ἡ ἀνηθικότητα ἔχει πάρει διαστάσεις καὶ τὰδιαζύγια ἔχουν κατακόρυφα αὐξηθῇ, ἐνῷ οἱ ἀμβλώσεις - σύμφωνα μὲ τοὺς εἰδικούς -ξεπερνοῦν τὶς 300.000 τὸν χρόνο. Ἀκόμη, και ἡ κάθε μορφῆς ἐγκληματικότηταπαρουσιάζει ἔξαρση. Φόνοι, κλοπές, ληστεῖες, ἐγκλήματα, διακίνηση ναρκωτικῶν,βομβιστικὲς ἐπιθέσεις καὶ ἐμπρησμοὶ ἀναγράφονται στὸ καθημερινὸ ἀστυνομικὸδελτίο. Σ' αὐτὸ συμβάλλει, κατὰ πολύ, καὶ ἡ παρουσία στὴν Χώρα ἑνὸς ὑπερβολικὰμεγάλου καὶ ἀνεξέλεγκτου, ἐν πολλοῖς, πλήθους λαθρομεταναστῶν ἀπὸμουσουλμανικές, κυρίως, χῶρες, οἱ ὁποῖοι, μαζὶ μὲ τὴν φτώχεια τους, ἔχουν φέρεικαὶ τὴν παραβατικότητα στὴν συμπεριφορά τους. Φυσικά, ὄχι ὅλοι, ἀλλά, πάντως,μιὰ σημαντικὴ μερίδα ἀπ' αὐτούς.
-Δ-
            Εἶναι, ἑπομένως, ἐξαιρετικὰ ἐπίκαιροτὸ μήνυμα, ποὺ μᾶς φέρνει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός : "Τοῦτο σᾶς λέγω καὶσᾶς παραγγέλω · κἄν ὁ οὐρανὸς νὰ κατεβῇ κάτω, κἄν ἡ γῆ νὰ ἀνεβῇ ἐπάνω, κἄν ὅλοςὁ κόσμος νὰ χαλάσῃ, καθὼς μέλλει νὰ χαλάσῃ, σήμερον, αὔριον, νὰ μὴ σᾶς μέλῃ τὶἔχει νὰ κάμῃ ὁ Θεός. Τὸ κορμί σας ἄς τὸ καύσουν, ἄς τὸ τηγανίσουν · τὰ πράγματάσας ἄς σᾶς τὰ πάρουν · μὴ σᾶς μέλλει · δώσατέ τα · δὲν εἶναι ἰδικά σας. Ψυχὴκαὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται. Αὐτὰ τὰ δύο ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέσῃ, δὲν ἠμπορεῖνὰ σᾶς τὰ πάρῃ, ἐκτὸς καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας. Αὐτὰ τὰ δύο νὰ τὰφυλάγετε, νὰ μὴ τὰ χάσετε" (Διδαχή Δ΄). Καὶ προσθέτει αὐτὰ τὰ βαρυσήμαντα: "Πρέπει καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοί μου, νὰ στοχασθῶμεν τὶ εἴμεθα, δίκαιοι ἤἁμαρτωλοί ; Καὶ ἀνίσως εἴμεθα δίκαιοι, καλότυχοι καὶ τρισμακάριοι. Ἀνίσως δὲκαὶ εἴμεθα ἁμαρτωλοί, πρέπει τώρα ὁποὺ ἔχομεν καιρὸν νὰ μετανοήσωμεν ἀπὸ τὰκακὰ καὶ νὰ πράξωμεν τὰ καλά. Ἡ κόλασις μᾶς καρτερεῖ · πότε θὰ μετανοήσωμεν ;Ὄχι αὔριον, μεθαύριον καὶ τοῦ χρόνου, ἀλλ' αὐτὴν τὴν ὥραν. Διότι δὲν ἠξεύρομενἕως αὔριον τὶ ἔχομεν νὰ πάθωμεν. Ὁ Χριστὸς μᾶς λέγει νὰ εἴμεθα πάντοτε ἕτοιμοι.Πόσον κακὸν πρᾶγμα εἶνε, χριστιανοί μου, νὰ πέσῃ ὁ ἄνθρωπος εἰς ἁμαρτίαν καὶ νὰμὴ μετανοήσῃ !  Στοχασθῆτε !"(Διδαχὴ Δ΄)
-Ε-
            Δικαιολογημένα, λοιπόν, ἡ ἀκριτικήμας Μητρόπολη ἑορτάζει καὶ πανηγυρίζει τὴν ἱερὰ μνήμη τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στόν, ἐνΚονίτσῃ, φερώνυμο περικαλλῆ Ναό. Θὰ μετάσχουν καὶ ἄλλοι Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχες,ποὺ ἀγαποῦν καὶ εὐλαβοῦνται τὸν Ἅγιό μας. Θὰ εἶναι οἱ Ἱερεῖς μας, οἱ Ἀρχὲς τοῦΝομοῦ Ἰωαννίνων, πολιτικὲς καὶ στρατιωτικές. Καί, βέβαια, οἱ χριστιανοὶ τῆςἘπαρχίας μας, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι φιλάγιοι ἀδελφοὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχές, ὅπως γίνεταικάθε χρόνο. Τὸ Πρόγραμμα τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἔχει ὡς ἑξῆς :
            α) Τὴν Κυριακή, 23 Αὐγούστου(παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς) , στὶς 7 μ.μ.θὰ τελεσθῇ ὁ Μέγας Ἑσπερινός.Στὴν συνέχεια θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου καὶτῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου, μέχρι τὴν κεντρικὴ πλατεῖα, ὅπου θὰ ἀναπεμφθῇ δέηση.
            β) Τὴν Δευτέρα, 24 Αὐγούστου(κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς), ὁ ὄρθρος θὰ ἀρχίσῃ στὶς 7 τὸ πρωῒ καὶ οἱκαταβασίες στὶς 7.30 καὶκατόπιν θὰ τελεσθῇ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
            Χρόνια πολλά, ἅγια, εὐλογημένα.

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὉΔρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  ΑΝ Δ Ρ Ε Α Σ

Σάββατο 15 Αυγούστου 2009

Ἐγκύκλιος 132α: "Τὰ θέματα τοῦ Ἔθνους στὴν Παναγία μας"

 
 
 
 
 
 
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 15ῃ Αὐγούστου 2009
Ἀριθ. Πρωτ. 74
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 132α 

ΘΕΜΑ: Τὰ θέματα τοῦ Ἔθνους στὴν Παναγία μας.

 Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
 Τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος ἔχει μιὰ ἰδιαίτερη ἀγάπη καὶ εὐλάβεια πρὸς τὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τὴν θεωρεῖ Μητέρα του καὶ Προστάτη καὶ Βοηθό του, καὶ στὶς καλές, ἀλλὰ, κυρίως, στὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς πολυκύμαντης ἱστορίας του.
 Ὄχι μόνο στὴν ὑπερχιλιόχρονη Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία, μὰ καὶ στὰ τετρακόσια καὶ πεντακόσια χρόνια τῆς ἀπαίσιας καὶ φοβερῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, ἡ Θεοτόκος ἦταν ἡ καταφυγὴ καὶ ἡ ἐλπίδα τῶν χριστιανῶν. Γιατί, ἄν «ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν» ἐφύλαξε, ὅμως «ἐν τῇ κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπε». Μὲ τὴν ἀναχώρησή της ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμο, ἔγινε πολὺ πιὸ δραστικὴ ἡ βοήθεια καὶ ἡ μεσιτεία της στὰ μικρὰ ἤ μεγάλα προβλήματα τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ, ὅπως εἶναι γνωστὸ, «πολὺ ἰσχύει δέησις μητρὸς πρὸς εὐμένειαν δεσπότου». Ὁ Δεσπότης Χριστὸς ἀκούει πάντοτε μὲ εὐμένεια τὴν Μητέρα Του, ἡ ὁποία δέεται καὶ παρακαλεῖ γιὰ τὸν κάθε πιστό γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν κοινωνία, ποὺ συχνὰ ταλαιπωροῦνται ἀπὸ τὴν κακότητα, τὴν ἀπλησία, τὴν ἀδικία καὶ τὴν ἐγκληματικὴ μανία, ποὺ προκαλοῦν «πονηροὶ ἄνθρωποι καὶ γόητες», «πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β΄ Τιμ. γ΄13).
-Β-
 Ὑπάρχουν , ὅμως, καὶ σοβαρὰ θέματα, ποὺ ἀπασχολοῦν ἔντονα τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος. Τὸ  Κυπρικακό, ἡ Θράκη, τὸ Σκοπιανό, τὸ Αἰγαῖο, καί, βέβαια, τὸ Βορειοηπειρωτικό, ποὺ τοὺς τελευταίους καιροὺς βρίσκεται σὲ μιὰ ἰδιαίτερα κρίσιμη καμπή. Ἀκόμη, εἶναι ἡ ὑπογεννητικότητα, ποὺ μαζὶ μὲ τὶς ἐγκληματικὲς ἐκτρώσεις συνιστοῦν τὸ περιλάλητο δημογραφικὸ πρόβλημα. Εἶναι οἱ κραυγαλέες κοινωνικὲς ἀδικίες, ποὺ ξεσηκώνουν τὶς διάφορες ὁμάδες σὲ ἀπεργιακὲς κινητοποιήσεις μέ, κατὰ κανόνα, δίκαια αἰτήματα. Ἔτσι ἔρχεται συχνὰ στὴν σκέψη μας ὁ εὐαγγελικὸς λόγος : "ὅς μὲν πεινᾷ ὅς δὲ μεθύει" (Α΄ Κορ. ια΄ 21). Εἶναι, ἀκόμη, τὰ τυχερὰ παιχνίδια, στὰ ὁποῖα παρασύρονται ἀρκετοί, ἐνῷ, ἐξ αἰτίας τους παρατηροῦνται ἀτασταλίες καὶ καταχρήσεις, προκειμένου νὰ ἐξευρεθῇ τὸ ἀπαραίτητο γιὰ τὸν παμφάγο"τζόγο" χρῆμα...
 Τοὺς τελευταίους καιροὺς ἔχει πάρει τὶς διαστάσεις πραγματικῆς θεομηνίας ἡ - μέσῳ, κυρίως, τοῦ διαδικτύου - διακίνηση τῆς παιδικῆς πορνογραφίας, γιὰ τὴν ὁποία διατίθενται καὶ διακινοῦνται τεράστια χρηματικὰ ποσά, ἐνῷ οἱ ληστεῖες τραπεζῶν, ταμιευτηρίων καὶ σπιτιῶν, κυρίως στὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα, ἀλλὰ καὶ τὰ ποικίλα ἐγκλήματα καὶ  δολοφονίες  ἔχουν αὐξηθῆ σὲ βαθμὸ πολὺ ἀνησυχητικό.  Τέλος , ἡ  διακίνηση μεγάλων  ποσοτήτων   ναρκωτικῶν , ἡ  περίπου  ἀνεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση  καὶ ἡ ξεχαρβαλωμένη, γενικῶς, Παιδεία, συνιστοῦν μερικὰ ἀπὸ τὰ βασικώτερα προβλήματα τῆς Πατρίδας μας.
-Γ-
 Ὅπως εἶναι φυσικὸ καὶ ἑπόμενο, ὅλα αὐτὰ προκαλοῦν ἀγωνία καὶ ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ παρόν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ μέλλον. Τὰ ἐρωτήματα, πολλά : Τὶ γίνεται ; Πῶς καὶ γιατὶ φθάσαμε ὥς ἐδῶ ; Γιατὶ ἀντιμετωπίζονται ὅλα μὲ ἀδράνεια ἤ καὶ μὲ ἐξοργιστικὴ ἀδιαφορία. Πῶς θὰ ξεπεραστοῦν τὰ ἀδιέξοδα ; Εὔλογη καὶ δικαιολογημένη, ἐν πολλοῖς, ἡ ἀγωνία τῶν χριστιανῶν μας. Καὶ ἰδιαίτερα ἐκείνων, ποὺ ὡς οἰκογενειάρχες μεγαλώνουν παιδιὰ μέσα σ' αὐτὸ τὸ ἀλλοπρόσαλλο καὶ ἀβέβαιο κλῖμα.
 Μέχρι σ' ἕνα βαθμό, συμμεριζόμαστε τὶς ἀνησυχίες καὶ τὴν ἀγωνία τῶν χριστιανῶν μας, ἄν, μάλιστα, ληφθῇ ὑπ' ὄψιν καὶ ἡ ἀνεργία, ποὺ μαστίζει πολλοὺς νέους ἀνθρώπους, καὶ ἡ οἰκονομικὴ στενότητα.
 Ὅμως, ἄς μὴ τὸ ξεχνᾶμε, ἀδελφοί μου. Οἱ χριστιανοὶ ἔχουμε Μητέρα μὲ πολλὴ στοργὴ καὶ ἀγάπη πρὸς ὅλους μας. Ἔχουμε τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τὴν Παναγία μας. Καὶ σ' Αὐτὴν μποροῦμε πάντοτε, κάθε ὥρα καὶ στιγμή, νὰ καταφεύγουμε καὶ νὰ ζητοῦμε τὴν βοήθεια καὶ τὴν μεσιτεία Της.
-Δ-
 Ἰδιαίτερα, ἐν τούτοις, στὴν ὁλονύκτια Ἀγρυπνία, ποὺ γίνεται τὸ βράδυ τῆς 14ης πρὸς τὴν 15η Αὐγούστου, στὴν πανάρχαια Μονὴ τῆς Μολυβδοσκέπαστης. Ὅλη τὴ νύκτα, κάτω ἀπὸ τὸν ἔναστρο οὐρανό, μὲ τὶς γλυκύφθογγες ψαλμωδίες, τὴν εὐωδία τοῦ θυμιάματος καὶ τὶς ποικίλες ἀκολουθίες, ποὺ ἡ μία διαδέχεται τὴν ἄλλη, μὲ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἔχουμε μιὰ μοναδικὴ εὐκαιρία ἐκτενοῦς καὶ θερμῆς προσευχῆς, χωρὶς νὰ μᾶς πιέζουν ὁ χρόνος, οἱ βιοτικὲς μέριμνες καὶ οἱ ποικίλοι προσωπικοὶ ἤ οἰκογενειακοὶ περισπασμοί. Ἄς μὴ ξεχνᾶμε δέ, ὅτι μαζί μας συμπροσεύχεται καὶ ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, τοῦ ὁποίου ὁ ἁπλοῦς καὶ ἀπέριττος τάφος εὑρίσκεται - σύμφωνα μὲ τὴν δική του ἐπιθυμία - μέσα στὸν περίβολο τῆς Μονῆς. Ἐκεῖνος εἶχε καθιερώσει τὴν Ἀγρυπνία. Καὶ εἶχε κάνει τὴν Μολυβδοσκέπαστη ἕνα στρατόπεδο προσευχῆς κι' ἕνα μετερίζι γερὸ γιὰ τοὺς μεγάλους ἀγῶνες του ὑπὲρ τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου.
- Ε-
 Ἡ Ἀγρυπνία θὰ ἀρχίσῃ στὶς 9 τὸ βράδυ τῆς 14ης Αὐγούστου καὶ θὰ λήξῃ στὶς 5.30 - 6 τὸ πρωΐ τῆς 15ης Αὐγούστου μὲ τὴν πρώτη, ἀρχιερατική, Θεία Λειτουργία. Σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας καὶ στὴν πρώτη Θεία Λειτουργία θὰ χοροστατήσῃ καὶ θὰ προστῇ, ἀντίστοιχα, ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  κ. ΑΝΔΡΕΑΣ.
 Ἀργότερα, θὰ τελεσθῇ καὶ δεύτερη Θεία Λειτουργία.
 Θὰ σᾶς περιμένω ὅλους, γιὰ νὰ δώσουμε ἕνα βροντερὸ "παρών" ἐνάντια στὴν κρισιμότητα καὶ στὴν πνευματικὴ "μιζέρια" τῶν καιρῶν.

 Χρόνια πολλά, ἅγια, εὐλογημένα. Ἡ Παναγία βοήθεια καὶ σκέπη μας.

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ