Κυριακή 8 Απριλίου 2007

Ἑγκύκλιος γιὰ τὴν Ἱερᾶ Μονῆ Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 
    Μέ τήν παροῦσα «ἀνοικτή ἐπιστολή» μου ἀπευθύνομαι σέ ὅλους τούς καλῆς προαιρέσεως ἀνθρώπους, γιά νά τούς γνωστοποιήσω ἕνα θέμα, τό ὁποῖον ἀπασχολεῖ ἰδιαιτέρως τήν ἀκριτική καί ἐμπερίστατη Μητρόπολή μου.
     Ἔτσι λοιπόν, πρίν  ἀπό ἀρκετό καιρό, ἔχοντας κατά νοῦν τίς θερμές παρακλήσεις μερικῶν θεοφιλῶν ψυχῶν, ἀποφάσισα νά προχωρήσω στήν ἵδρυση Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς ὑπό τήν ἐπωνυμία «ΥΨΩΣΙΣ  ΤΟΥ  ΤΙΜΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ». Πέρα, ὅμως, ἀπό τήν ἱκανοποίηση μιᾶς ἐπιθυμίας προδήλως ἐπαινετῆς, παρακινήθηκα καί ἀπό τήν σκέψη, ὅτι - ἰδιαίτερα στούς καιρούς μας – τά Μοναστήρια εἶναι τόποι προσευχῆς καί περισυλλογῆς, καί ὅτι ἀκριβῶς γι’ αὐτόν τόν λόγο πολλοί ἄνθρωποι, κουρασμένοι ἀπό τό καθημερινό ἄγχος καί τήν τύρβη τῆς ζωῆς, καταφεύγουν στίς Ἱερές Μονές γιά γαλήνη ψυχική καί τόνωση.
    Τό νέο (Γυναικεῖο) Μοναστήρι ἀνεγείρεται στήν τοποθεσία «Ἅγιος Κωνσταντῖνος» τοῦ Δ.Δ. Καλλιθέας τοῦ Δήμου Κονίτσης. Ἡ περιοχή εἶναι κατάφυτη κυρίως ἀπό αἰωνόβιες βελανιδιές καί ἄλλα δένδρα, ὡς ἐκ τούτου δέ ἰδεώδης γιά τήν ὕπαρξη Μονῆς, ἡ ὁποία, μάλιστα, ἔχει τό πλεονέκτημα ὅτι εὑρίσκεται κοντά στήν κωμόπολη τῆς Κονίτσης.
    Ἀρχίσαμε μέ περίπου μηδέν κεφάλαιο. Ὅμως, «πᾶσαν τήν μέριμναν ἡμῶν ἐπιρρίψαντες» ἐπί τόν Θεόν, «ὅτι αὐτῷ μέλει περί ἡμῶν» (Α΄ Πέτρ. Ε΄ 7), εἴπαμε : «Ξεκινᾶμε, κι’ ὁ Θεός βοηθός». Μέχρι τώρα, ἔχουμε προχωρήσει ἀρκετά, μέ κάποιες δωρεές εὐγενῶν  καί φιλομονάχων χριστιανῶν. Ἐν τούτοις, ὑπολείπονται νά γίνουν πολλά, προκειμένου νά μπορέσῃ νά ἐγκατασταθῇ ἡ Ἀδελφότης τῶν Μοναζουσῶν. Γι’ αὐτόν, ἀκριβῶς, τόν λόγο, ἀπευθυνόμεθα σέ σᾶς, καταθέτοντας τόν προβληματισμό μας. Καί λέμε στόν καθένα : εἴ τι δύνασαι βοήθησον ἡμῖν».
    Ἐπ’  εὐκαιρίᾳ σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἔχει ἀνοιχθῆ στήν Ἐθνική Τράπεζα  ὁ ἑξῆς λογαριασμός:
386 / 545124-82.
    Ἐλπίζοντας, λοιπόν, στήν βοήθεια τοῦ Κυρίου καί στήν δική σας ἀρωγή, πιστεύουμε ὅτι σύντομα τό νέο Μοναστήρι θά εἶναι εὐλογημένη πραγματικότητα. Εὐχαριστῶντας δέ ἐκ τῶν προτέρων ὅλους σας, εὐχόμεθα τά βέλτιστα ἀπό τόν Ἅγιο Θεό καί ,      Διατελοῦμε
 
Διάπυρος ἐν Χριστῷ εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+  Ὁ  Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης   Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ