Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008

Δελτίον Τύπου: "Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀνακηρύξεως τῆς «ἀνεξαρτησίας» τοῦ Κοσσόβου"


logotypomitro
 
 
 
 
 
 Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 20ῃ Φεβρουαρίου 2008
Ἀριθ.  Πρωτ.  18   
Δ Ε Λ Τ Ι Ον    Τ Υ Π Ο Υ
 
              Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀνακηρύξεως τῆς «ἀνεξαρτησίας» τοῦ Κοσσόβου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς και Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις :
             « Ἐδῶ καί καιρό οἱ Ἠνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς (ΗΠΑ), ἔχουν βάλει γερά τό πόδι τους στά Βαλκάνια. Κι’ αὐτό πού ἦταν μέχρι τώρα κοινό μυστικό, ἐπιβεβαιώθηκε κατά τόν πλέον πανηγυρικό τρόπο μέ τήν πρόσφατη ἀνακήρυξη τῆς ″ἀνεξαρτησίας τοῦ Κοσσόβου, πού θεωρεῖται ἡ κοιτίδα τῶν Σέρβων.
            Φυσικά καί δέν χρειάστηκε νά ρωτήσῃ κανέναν ἡ Ἀμερική, ἀφοῦ μόνη της ἀποφασίζει καί διατάζει. Καί δυστυχῶς, ἔχει στά ἀνόσια σχέδιά της συναντιλήπτορα τήν ἄνευρη καί ἄβουλη ″Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἡ ὁποία μέ μεγάλη πλειοψηφία ἐπεκρότησε αὐτή τήν κραυγαλέα ἀδικία εἰς βάρος τῆς Ὀρθόδοξης Σερβίας.
              Ἀλλά τό γεγονός τῆς  ″ἀνεξαρτησίας φέρνει στό μέσον καί κάποιους προβληματισμούς. Συγκεκριμένα :
            1) Μέχρι τώρα οἱ ὑπεύθυνοι πολιτικοί ταγοί τῆς Χώρας μας διεκήρυτταν σέ κάθε εὐκαιρία ὅτι ″τά σύνορα εἶναι ἀπαραβίαστα. Κι’ αὐτό γιά νά μή γίνεται λόγος γιά τήν Βόρειο Ἤπειρο. Τώρα ὅμως ; Ἰδού καί τό Κόσσοβο ″ἀνεξάρτητο. Καί πρωτύτερα ἑνώθηκαν οἱ δύο Γερμανίες καί χωρίστηκε σέ δύο κράτη ἡ Τσεχοσλοβακία. Ὥστε αὐτός ὁ ἰσχυρισμός ἀποδεικνύεται ἕωλος καί ἀπατηλός.
            2) Στούς πανηγυρισμούς πού ἔγιναν στήν Πρίστινα (πρωτεύουσα τοῦ Κοσσυφοπεδίου) τό διεθνές πρακτορεῖο CNN ἔδειξε ἕνα μεγάλο κόκκινο ″πανώ, στό ὁποῖο ἦταν γραμμένο μέ ἄσπρα γράμματα τό ἀκόλουθο σύνθημα : ″Χωρίς τό Κόσσοβο καί τήν Τσαμουριά δέν ὑπάρχει Ἀλβανία. Καί σάν ὑπογραφή : ″Ἀνεξαρτησία τοῦ Κοσσόβου. 
               Δηλαδή πάλι προκαλεῖ ἡ Ἀλβανία. Πάλι προβάλλει τους Τσάμηδες. Πάλι διεκδικεῖ τήν λεγόμενη ″Τσαμουριά, ἤτοι τήν Θεσπρωτία. Θά μποροῦσε νά πῇ κανείς ″καλομελέτα κι’ ἔρχεται. Γιατί ἔτσι ὅπως τό πάει ἡ γειτονική χώρα, μέ τήν συνεχῆ προπαγάνδα καί τίς σχετικές, κατά καιρούς, ἐκδηλώσεις, δέν εἶναι ἀπίθανο νά κερδίσῃ αὐτό τό παιχνίδι πού παίζει . . . 
           Γι’ αὐτό, γιά μιά ἀκόμη φορά, κρούω τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἐκπέμπει S.O.S. Καιρός νά ἀφήσῃ ὁ πολιτικός κόσμος τούς καυγάδες καί τήν μικροπολιτική, καί νά δραστηριοποιηθῇ γιά τήν σωτηρία τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀφ’ ἑνός, καί ἀφ’ ἑτέρου γιά τήν ἀποτροπή τοῦ σχεδίου τῆς ″Μεγάλης Ἀλβανίας. Γιατί ἄν, ὅ μή γένοιτο, γίνῃ κάτι τέτοιο, πολλά δεινά μᾶς περιμένουν. Ἐπί τέλους, ἄς ζητήσουμε καί μεῖς γιά τήν Βόρειο Ἤπειρο, ὅτι ζητοῦσαν οἱ Ἀλβανοί γιά τό Κόσσοβο καί τελικά τό πέτυχαν προχωρῶντας κι’ ἕνα ἀκόμη βῆμα πιό μπροστά : Τήν αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου. ″Θέλει ἀρετήν καί τόλμην ἡ ἐλευθερία.
             Τά γεγονότα καί οἱ καιροί τρέχουν καί δέν μᾶς περιμένουν. Ἡ τυχόν ἀδιαφορία μας θά εἶναι ἐγκληματική.Προσεύχομαι, ἀγωνιῶ, ἀλλά καί περιμένω τήν ἐθνική ἀφύπνιση. Τώρα προέχει ἡ σωτηρία τῆς Βορείου Ἠπείρου». 
                                     (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2008

Ἐπιστολή στὸν ΥΦ.ΕΘ.Α. σχετικῶς μὲ τὸ ἐνδεχόμενον νὰ «κλείσῃ» τὸ ἐπὶ τῆς μεθορίου Στρατιωτικὸν Φυλάκιον Λυκομόρου

Ἐν Κονίτσῃ τῇ 5ῃ Φεβρουαρίου 2008  
Ἀξιότιμον
κ. Κωνσταντῖνον Τασούλαν
Ὑφυπουργὸν Ἐθνικῆς Ἀμύνης
Λ. Μεσογείων 227
155 61  ΧΟΛΑΡΓΟΝ

              Ἀγαπητέ μοι κύριε Ὑφυπουργέ,
              Τὸν τελευταῖον καιρόν, καθ’ ἅπασαν τὴν Ἐπαρχίαν Κονίτσης, κυκλοφορεῖ μία φήμη, ἡ ὁποία, ἐκ πρώτης ὄψεως, φαίνεται ἀπίθανος, δὲν ἀποκλείεται, ὅμως, νὰ ἔχεται ἀληθείας. Ἡ φήμη, λοιπόν, λέγει ὅτι εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης ὑπάρχει σκέψις νὰ «κλείσῃ» τὸ ἐπὶ τῆς μεθορίου Στρατιωτικὸν Φυλάκιον Λυκομόρου.
            Προσωπικῶς δὲν θέλω νὰ τὸ πιστεύσω. Ἄν, ὅμως, παρὰ ταῦτα, δὲν πρόκηται περὶ φήμης, ἀλλὰ περὶ εἰλημμένης ἤδη ἀποφάσεως, σᾶς τονίζω ὅτι ἡ τοιαύτη ἀπόφασις εἶναι αὐτόχρημα ἐγκληματική. Διότι τὸ Φυλάκιον Λυκομόρου ἀφ’ ἑνὸς μὲν εἶναι ἀσπὶς προστασίας τῆς Κονίτσης ἐκ τῶν Ἀλβανῶν λαθρομεταναστῶν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἀνάχωμα διὰ τὰ ναρκωτικά, τὰ ὁποῖα, πιστεύω ὅτι γνωρίζετε, κατὰ τόννους εἰσάγονται εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἄλλοθεν βεβαίως, ἀλλά, κυρίως, ἀπὸ τὴν περιοχὴν τοῦ Λυκομόρου, ἐξ Ἀλβανίας.
            Γνωρίζων τὴν ἀγάπην καὶ τὸ ἐνδιαφέρον σας διὰ τὴν ἀκριτικὴν Κόνιτσαν, ὑποβάλλω θερμοτάτην ἔκκλησιν ὅπως μὴ πραγματοποιηθῇ τὸ «κλείσιμον» τοῦ Λυκομόρου.            Ἐάν, ὅμως, παρὰ ταῦτα, ἡ Κυβέρνησις προχωρήσῃ εἰς τὸ ἐγκληματικὸν αὐτὸ σχέδιον, δηλώνω ἀπεριφράστως, ὅτι ἐφεξῆς θὰ διακόψω πᾶσαν ἐπαφὴν μὲ κυβερνητικὰ στελέχη, τὰ ὁποῖα θὰ ἐπισκεφθοῦν, τυχόν, τὴν ἀκριτικήν μου Ἐπαρχίαν.
            Ὁ ἐμπαιγμὸς καὶ ἡ περιφρόνησις τῶν ἀκριτῶν μας πρέπει, ἐπὶ τέλους, νὰ σταματήσῃ. «Ὥς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει».
            Ἀναμένων, λίαν συντόμως, τὴν ἀπάντησίν σας,
             Διατελῶ Εὐχέτης ἐν Χριστῷ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
   + Ὁ  Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης   Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ