Τρίτη 16 Αυγούστου 2011

Ἐγκύκλιος 150ή: «Ὡδαῖς εὐφημήσωμεν ... Κοσμᾶν τὸν ἀοίδιμον»


Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 16ῃ Αὐγούστου 2011
Ἀριθ.  Πρωτ.  61
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  150ή
 ΘΕΜΑ: «Ὡδαῖς εὐφημήσωμεν ... Κοσμᾶν τὸν ἀοίδιμον»
            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
 -Α-
            Εἶναι, πραγματικά, ἀξιοθαύμαστο τὸ γεγονός, ὅτι ἕνας ἁπλὸς ἱερομόναχος, ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, πέτυχε νὰ ἀφυπνίσῃ τὸ Ἔθνος καὶ νὰ τοῦ δώσῃ αὐτὰ ποὺ σχεδὸν τοῦ εἶχαν ἀφαιρέσει οἱ Τοῦρκοι κατακτητές: τὴν Ἐθνικὴ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ συνείδησή του. Καὶ τώρα μέν, εὔκολα τὸ λέμε αὐτό. Ἄν, ὅμως, σκεφθοῦμε σὲ ποιὰ ἐποχὴ ἔζησε ὁ Ἅγιος καὶ ποιὲς ἦταν οἱ συνθῆκες κάτω ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔδρασε, τότε, πραγματικὰ θὰ ἀναφωνήσουμε μὲ βαθειὰ συγκίνηση : «μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου». Γιατὶ μόνο μὲ τὴν χάρη τοῦ Χριστοῦ μπόρεσε ὁ θεοφώτιστος καλόγηρος Κοσμᾶς νὰ πραγματοποιήσῃ τόσες περιοδεῖες καὶ νὰ ἐκφωνήσῃ τόσες ὁμιλίες, μὲ περιεχόμενο ὄχι ἁπλῶς τολμηρό, ἀλλὰ θὰ μποροῦσε νὰ πῇ κανεὶς ἐπαναστατικό.
-Β-
            Δέκα ἐννιὰ χρόνια (1760-1779) περιώδευε ὁ Ἅγιος τοῦ Θεοῦ στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, ἰδιαίτερα δὲ στὴν Βορειοηπειρωτικὴ Γῆ, ποὺ τότε ἐδοκίμαζε πολὺ περισσότερα δεινὰ ἀπὸ ἄλλες περιοχές, μὲ ὁρατὸ τὸν κίνδυνο νὰ ἐξισλαμισθῇ καὶ νὰ χάσῃ τὴν Ἑλληνικότητά της. Δέκα ἐννιὰ χρόνια μὲ λιοπύρια, μὲ βροχὲς καὶ χιόνια, μὲ ὑποτυπώδεις δρόμους γεμάτους πέτρες, σκόνες καὶ λάσπες. Δέκα ἐννιὰ χρόνια, μὲ τοὺς Τούρκους πάντοτε καχύποπτους, μὲ τοὺς ἑβραίους νὰ βάζουν συχνὰ παγίδες, μὲ τοὺς σκληροὺς καὶ ἀδίστακτους ληστὲς νὰ παραμονεύουν. Δέκα ἐννιὰ χρόνια νὰ πεζοπορῇ σὲ βουνὰ καὶ σὲ λαγκάδια, νὰ περνάῃ ρέματα καὶ ποτάμια, ἀκούραστος, φλογερός, γιὰ νὰ μεταφέρῃ τὸ μήνυμα ὅτι ὁ Χριστὸς σώζει καὶ ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔπρεπε νὰ σωθῇ καὶ νὰ ἐλευθερωθῇ. Στὸν Ἅγιο Κοσμᾶ ἰδιαίτερα βρίσκει ἐφαρμογὴ ὁ λόγος τοῦ προφήτου Ἠσαΐα: «Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά» (Ρωμ. ι΄ 15).
            Αὐτὰ τὰ εὐλογημένα πόδια τοῦ Ἁγίου μας εἶχε ὑπ’ ὄψει του καὶ ὁ φοβερὸς Ἀλῆ πασᾶς τῶν Ἰωαννίνων, ὁ ὁποῖος, ὅταν κάποιοι Τοῦρκοι τὸν εἰρωνεύτηκαν πὼς τιμᾷ καὶ προσκυνάει ἕνα γκιαούρη, ἐκεῖνος ἀπάντησε : «βρέστε μου δέκα μουσουλμάνους σὰν κι’ αὐτὸν τὸν γκιαούρη, κι’ ἐγὼ νὰ τοὺς φιλήσω τὰ πόδια».  Ἄν σκεφθοῦμε, χριστιανοί μου, ὅτι σήμερα ποὺ ταξιδεύουμε ἄνετα μὲ τὰ μέσα μεταφορᾶς τῆς ἐποχῆς μας, κουραζόμαστε εὔκολα, πόσο ἐξαντλητικὲς ἦταν οἱ περιοδεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, μὲ συνακόλουθους τοὺς κινδύνους ποὺ πρωτύτερα ἀναφέραμε. Ὅμως, αὐτὸς ὁ κόπος ὁ ἀνιδιοτελὴς καὶ γεμᾶτος ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ ἀγάπη, προκαλοῦσε ἀληθινὸ συναγερμὸ στὸν λαό, ποὺ ἔσπευδε νὰ ἀκούσῃ τὸ φλογερὸ κήρυγμά του.
-Δ-
            Καὶ τὸ κήρυγμα αὐτό, ξαναζωντάνευε τὰ ὅσα ἔλεγε στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή του ὁ ἀπόστολος Παῦλος, στὸ ιβ΄ κεφάλαιο καὶ στοὺς στίχους 9 μέχρι 21. Ἐπειδὴ τὸ Γένος μας, τότε, «ἀγρίανε», κατὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ, εἶχε δηλαδὴ ἀγριέψει μὲ τὶς ἐκδικήσεις καὶ τὶς ἀντεκδικήσεις, τὸ σύνθημα τοῦ ἀποστόλου Παύλου «μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν» (Ρωμ. ιβ΄ 21), ἦταν τὸ ἐπιστέγασμα σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς Διδαχὲς τοῦ Κοσμᾶ, κάτι πού, χωρὶς ἀμφιβολία, τὸ ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη καὶ στὴν ἐποχή μας.
            Ἡ Μητρόπολή μας, ποὺ τιμᾷ ἰδιαίτερα τὸν Ἐθναπόστολό μας, ἔχοντας ἀνιδρύσει καὶ περίλαμπρο Ναὸ στὴν ἀκριτικὴ Κόνιτσα, ὀργανώνει καὶ φέτος τὶς σχετικὲς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις, κατὰ τὸ ἀκόλουθο Πρόγραμμα:
            α) Τὴν παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου, Τρίτη, 23 Αὐγούστου 2011, θὰ ψαλῇ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς στὸν ὁμώνυμο Ναό, ὁ ὁποῖος θὰ ἀρχίσῃ στὶς 7 μ.μ. Στὴν συνέχεια θὰ ἐπακολουθήσῃ ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῆς Εἰκόνος καὶ τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου.
            β) Τὴν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Τετάρτη, 24 Αὐγούστου 2011, 7-10 π.μ., θὰ τελεσθῇ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
            Ὁ Κύριος, διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, νὰ σᾶς χαριτώνῃ ὅλους καὶ νὰ σᾶς εὐλογῇ.
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ 

Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 1ῃ Αὐγούστου 2011
Ἀριθ.  Πρωτ.  60
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  149η
 
ΘΕΜΑ: «Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους Σου, Θεοτόκε».
            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Ὁ φετεινὸς Δεκαπενταύγουστος βρίσκει ὅλο τὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ τὴν προσφιλῆ μας Πατρίδα, σὲ μιὰ πρωτόγνωρη κρίση. Ἡ κρίση αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ φυσικὰ φαινόμενα, ὅπως ὁ καταστροφικὸς σεισμὸς στὴν Νέα Ζηλανδία, μὲ μεγάλες καταστροφὲς καὶ πολλὰ ἀνθρώπινα θύματα, ὅπως, ἐπίσης, ὁ τρομακτικὸς σεισμὸς καὶ τὸ φοβερὸ «τσουνάμι» στὴν Ἰαπωνία, μὲ ἰσοπέδωση πόλεων καὶ χωριῶν καὶ μὲ δεκάδες χιλιάδες νεκρῶν. Τὸ χειρότερο στὴν περίπτωση τῆς Ἰαπωνίας ἦταν ἡ καταστροφὴ τοῦ πυρηνικοῦ ἐργοστασίου στὴν πόλη «Φουκουσίμα», πού, πρὸς στιγμήν, ἀπείλησε ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα μὲ τὴν ραδιενέργεια ποὺ ἐξέπεμπε ὁ ἀντιδραστήρας του. Καὶ λέμε «πρὸς στιγμήν», γιατὶ δὲν γνωρίζουμε ὥς ποῦ μπορεῖ νὰ ξαπλωθῇ ἡ ραδιενέργεια καὶ τὶ ἐπιπτώσεις θὰ ἔχῃ, τυχόν, γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων.
-Β-
            Ἀλλά, φέτος, καὶ ὁ περίγυρός μας βρίσκεται σὲ ἀναταραχή. Ἡ Βόρειος Ἀφρική, ἡ Αἴγυπτος καὶ ἡ Μέση Ἀνατολή, περνοῦν μεγάλη δοκιμασία ἀπὸ τὴν ἐξέγερση τῶν πολιτῶν ἐναντίον τῶν ἀνελεύθερων καὶ δικτατορικῶν καθεστώτων. Κι’ ὅπως ὅλοι ἔχουμε παρακολουθήσει καὶ παρακολουθοῦμε, τὰ καθεστῶτα αὐτά, τὰ ὁποῖα ἔχουν παγιώσει τὴν ἐξουσία τους στὰ πολλὰ χρόνια, ποὺ κατέχουν τὴν ἐξουσία, δὲν διστάζουν νὰ ἐξοντώνουν μὲ τὰ φονικά τους μέσα τοὺς ἐξεγερμένους, ἀνεβάζοντας τοὺς νεκροὺς σὲ ἑκατοντάδες. Ὁλόκληρη ἡ γύρω μας περιοχὴ εἶναι, κυριολεκτικά, ἕνα «καζάνι ποὺ βράζει» ἀπὸ τὴν ἀγανάκτηση τῶν καταπιεζομένων λαῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀλλοπρόσαλλη τακτικὴ τῶν λεγομένων «Μεγάλων» τῆς γῆς. Γιατὶ ὅσο μὲν τὰ ἀντιλαϊκὰ αὐτὰ καθεστῶτα ἐξυπηρετοῦν τὰ ποικίλα συμφέροντα τῶν «Μεγάλων», αὐτοὶ τὰ στηρίζουν καὶ τὰ ἐξοπλίζουν, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὶς ἀπάνθρωπες συμπεριφορές τους. Κι’ ἔπειτα τὰ πολεμοῦν γιὰ νὰ ἐγκαθιδρύσουν, δῆθεν, τὴν δημοκρατία.
-Γ-
            Ἡ Πατρίδα μας, περνάει κι’ αὐτὴ μιὰ οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ κρίση, ἡ ὁποία, ὅπως ὅλοι συμφωνοῦν , ἔχει τὴν ἀρχή της στὴν καταπάτηση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν.  Ἔτσι, εἴδαμε νὰ ξεσηκώνωνται οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ κατασκηνώνουν στὶς πλατεῖες τῶν μεγάλων πόλεων γιὰ νὰ διαδηλώσουν τὴν ἔντονη διαμαρτυρία τους στὴν φορομπηχτικὴ μανία τῆς Πολιτείας. Πέρα, ὅμως, ἀπὸ αὐτὰ ἔχουμε καὶ τὰ ἐθνικά μας θέματα : τὸ Βορειοηπειρωτικό, τὸ Κυπριακό, τὸ Σκοπιανό, τὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Θράκη, ποὺ (τὰ δύο τελευταῖα) βρίσκονται μονίμως στὸ στόχαστρο τῆς ἐξ Ἀνατολῶν γείτονος, γιὰ νὰ παραλείψουμε τὸ σοβαρὸ πρόβλημα τῶν λαθρομεταναστῶν, ποὺ τείνῃ νὰ γίνῃ μεγάλη καὶ ἀθεράπευτη πληγὴ στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία.
-Δ-
            Ὅλα αὐτὰ δημιουργοῦν θλίψη καὶ ἀπογοήτευση. Ἀλλά, ἀδελφοί μου, ἡ γιορτὴ τῆς Παναγίας μας εἶναι μιὰ μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ στείλουμε ἐπείγοντα μηνύματα στὸν Οὐρανὸ μὲ τὶς θερμὲς προσευχές μας στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Νὰ τῆς λέμε καὶ νὰ τῆς τὸ ἐπαναλαμβάνουμε τὸ ἐλπιδοφόρο αἴτημά μας : «Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους Σου, Θεοτόκε». Ἡ ἀκριτικὴ Μητρόπολή μας, γιὰ νὰ βοηθήσῃ, ἀκριβῶς, τοὺς χριστιανούς μας στὸ σπουδαῖο ἔργο τῆς προσευχῆς, ὀργανώνει καὶ φέτος τὴν ἀπὸ ἐτῶν καθιερωμένη Ἀγρυπνία στὴν Ἱερὰ Μονή Μολυβδοσκεπάστου. Ἡ Ἀγρυπνία θὰ ἀρχίσῃ στὶς 9 τὸ βράδυ τῆς παραμονῆς (Κυριακή, 14 Αὐγούστου) καὶ θὰ τελειώση στὶς 5 μὲ 5.30 τὸ πρωΐ, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μὲ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Ἀργότερα, θὰ τελεσθῇ καὶ δευτέρα Θεία Λειτουργία στὸ Μοναστήρι.
            Ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ καλοῦνται νὰ συμμετάσχουν στὴν μυσταγωγία τῆς Ἀγρυπνίας. Ἡ Θεοτόκος νὰ σᾶς σκέπῃ ὅλους καὶ νὰ σᾶς εὐλογῇ.
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ