Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Δ.Π. & ΚΟΝΙΤΣΗΣ κ.κ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

                      
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 28η Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:

«Ἤδη ἡ ἀνομία καί ἡ διαστροφή ἔγινε, ἀτυχῶς νόμος τοῦ Κράτους. Αὐτό, πού ἄλλοτε οἱ ἄνθρωποι προσπαθοῦσαν νά τό κρύψουν καί, φυσικά, δέν τό διεφήμιζαν, ἦλθαν τώρα 194 Βουλευτές νά τό ἐπισημοποιήσουν πανηγυρικά καί νά ποῦν στόν Ἑλληνικό Λαό, «χωρίς περίσκεψη, χωρίς αἰδῶ», ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία δέν εἶναι ἁμάρτημα· καί ὅτι στό ἐξῆς θά μποροῦν καί νά «παντρεύωνται» τά ὁμόφυλα «ζευγάρια». Ἀλλ’ αὐτή ἡ πρακτική, τοῦ νά ἐπιβραβεύωνται ἐπίσημα τά «πάθη τῆς ἀνομίας», κατά τόν χαρακτηρισμό τοῦ ἀποστόλου Παύλου (Ρωμ. α΄26), προκαλεῖ ἀφόρητη ντροπή στούς φυσιολογικούς ἀνθρώπους.
Εἶναι αὐτόχρημα ΑΙΣΧΟΣ.
Καί μή μᾶς ποῦν οἱ πολιτικοί μας, ὅτι ἀκολουθοῦν τήν πρακτική τῆς Εὐρώπης. Διότι, ἐνῷ σέ ἄλλα, ἐλάσσονος σημασίας, θέματα, ἀντιτάσσουν στούς ἑταίρους μας ἐπίμονη ἄρνηση, σ’ αὐτό τό ζήτημα, πού μεταβάλλει τήν κοινωνία σέ Σόδομα καί Γόμορρα, γιατί σπεύδουν ἀγαλλομένῳ ποδί, νά συμμορφωθοῦνϗ Δέν γνωρίζουν ὅτι οἱ περισσότεροι Εὐρωπαϊκοί λαοί ἔχουν ἀπολακτίσει τόν χριστιανισμό, πού εἶναι ἀλήθεια καί φῶς, καί, ἑπομένως, μποροῦν νά παραβαίνουν ἀδιάντροπα τόν Θεῖο Νόμο τοῦ Εὐαγγελίουϗ Γιατί δέν μποροῦν νά ποῦν ἕνα ΟΧΙ στήν ἀνήκουστη αὐτή ἀνηθικότητα, πού θέλει, μέ τά παφλάζοντα κύματά της, νά πνίξῃ τήν Εὐρώπη καί τόν κόσμο ὁλόκληροϗ Ἀτυχῶς, «χορεύουν», ὅπως τραγουδοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι, διότι ὅπως συμπληρώνει πάλι ὁ ἀπόστολος Παῦλος,
«μολονότι ἐγνώρισαν καλά ἐκεῖνο, πού ὁ Θεός πρόσταξε ὡς δίκαιο, ὅτι δηλαδή ὅσοι πράττουν τέτοια ἔργα εἶναι ἀξιοκατάκριτοι, ὄχι μόνο πράττουν αὐτά, ἀλλά καί ἐπιδοκιμάζουν ἐκείνους πού τά πράττουν. Καί ἔτσι ἀποδεικνύουν, ὅτι ὄχι ἀπό ἀδυναμία, ἀλλά ἀπό βαθειά τῆς ψυχῆς τους διαφθορά ἐνεργοῦν κατ’ αὐτόν τόν τρόπο» (Ρωμ. α΄ 32).
Προσωπικῶς, δοκιμάζω πόνο καί ἀγανάκτηση. Γι’ αὐτό καί δηλώνω κατηγορηματικά, ὅτι ὅσοι βουλευτές ἐψήφισαν αὐτόν τόν κατάπτυστο νόμο δέν θά γίνωνται δεκτοί στήν ἀκριτική Μητρόπολή μου. Τελεία καί παῦλα. Εἴθε ὁ Κύριος νά μᾶς λυπηθῇ καί νά μᾶς δώσῃ μετάνοια. Κι’ ἄς μή ξεχνᾶμε, ὅτι «φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος» (Ἑβρ. ι΄ 31).


                                                                                                  

 (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)  

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

Χριστουγεννιάτικη Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτης κ.κ. Ἀνδρέου
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2015
Ἀριθ.  Πρωτ. 101
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  187η

ΘΕΜΑ: «Ὁ λίθος ὁ πατάξας τὴν εἰκόνα ἐγενήθη ὄρος μέγα καὶ ἐπλήρωσε πᾶσαν τὴν γῆν»   
                (Δανιὴλ β΄ 35).            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
           
            Ὅταν μελετᾶμε τὸ ἱερὸ καὶ θεόπνευστο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, καὶ μάλιστα τὰ κείμενα τῶν Προφητῶν, βλέπουμε ὅτι τὸ κέντρο ὅλων σχεδὸν τῶν προφητειῶν εἶναι τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ὑπῆρξε "ὁ Μέγας Ἀναμενόμενος". Στὸ βιβλίο τοῦ προφήτη Δανιήλ, συγκεκριμένα, ἀναφέρεται τὸ ὄνειρο τοῦ βασιληᾶ Ναβουχοδονόσορος. Ἦταν ἡ ἐποχὴ (6ος αἰ.πΧ.), ποὺ κρατοῦσε στὴν Βαβυλῶνα, τὴν πρωτεύουσα τοῦ βασιλείου του πολλοὺς Ἰουδαίους αἰχμαλώτους, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους ἦταν καὶ ὁ ἐκλεκτός - νέος στὴν ἡλικία - προφήτης Δανιήλ.
-Β-
            Τὸ ὄνειρο τοῦ βασιληᾶ ἦταν πολὺ συγκλονιστικό. Ὅταν, ὅμως, ξύπνησε δὲν μποροῦσε πιὰ νὰ τὸ θυμηθῇ. Γι' αὐτό, προσκάλεσε τοὺς σοφοὺς τῆς Βαβυλῶνας καὶ τοὺς ζήτησε νὰ βροῦν ποιὸ ἦταν τὸ μυστηριῶδες ὄνειρο καὶ νὰ τὸ ἐξηγήσουν. Τοὺς ἐδήλωσε δέ, ὅτι ἄν δὲν τὸ κατορθώσουν, θὰ τοὺς ἐθανάτωνε ὅλους. Ὅμως, παρὰ τὶς πιέσεις καὶ τὶς ἀπειλὲς τοῦ Ναβουχοδονόσορος, κανένας δὲν μπόρεσε νὰ βοηθήσῃ τὸν βασιληᾶ νὰ τὸ θυμηθῆ, ἀλλὰ οὔτε καὶ κανένας μπόρεσε νὰ τὸ μαντεύσῃ καί, φυσικά, νὰ τὸ ἐξηγήσῃ.
-Γ-
            Ὅμως, ὁ Θεὸς ἀποκάλυψε στὸν Δανιὴλ ποιὸ ἦταν τὸ ὄνειρο. Ἔτσι, χωρὶς νὰ χάσῃ καιρό, ἐμφανίστηκε μπροστὰ στὸν βασιληᾶ καὶ ἄρχισε νὰ τοῦ τὸ διηγῆται καὶ νὰ τὸ ἐξηγῇ. - Ἐσύ, βασιληᾶ, εἶπε στὸν Ναβουχοδονόσορα, εἶδες ὅτι εἶχες σταθῆ μπροστὰ σὲ μία μεγάλη εἰκόνα, ποὺ ἡ ὄψη της προκαλοῦσε φόβο. Τὸ κεφάλι τῆς εἰκόνας ἦταν ἀπὸ καθαρὸ χρυσάφι. Τὰ χέρια, τὸ στῆθος καὶ τὰ μπράτσα ἦταν ἀσημένια. Ἡ κοιλιὰ καὶ οἱ μηροὶ χάλκινοι, ἐνῷ οἱ κνῆμες σιδερένιες. Τὰ πόδια τῆς εἰκόνας ἦταν ἀπὸ μεῖγμα σίδερου καὶ χώματος.
            Ἀλλά, ἐνῷ ἔβλεπες τὴν εἰκόνα, ξαφνικά, καὶ χωρὶς νὰ ἐνεργήσουν ἀνθρώπινα χέρια, μιὰ μικρὴ πέτρα ξεκόπηκε ἀπὸ κάποιο βουνὸ καί, πέφτοντας χτύπησε τὰ πόδια τῆς εἰκόνας. Ὁπότε ὅλα τὰ ὑλικά της ἔγιναν σκόνη, ποὺ τὴν σκόρπισε ὁ ἄνεμος καὶ δὲν βρέθηκε πουθενά. "Καὶ ὁ λίθος ὁ πατάξας τὴν εἰκόνα ἐγενήθη ὄρος μέγα καὶ ἐπλήρωσε πᾶσαν τὴν γῆν". Δηλαδή, ὁ λίθος, ἡ μικρὴ ἐκείνη πέτρα ἔγινε ἕνα τεράστιο βουνό, ποὺ κάλυψε ὅλη τὴν γῆ.
-Δ-
            Ἆρα γε, ὅμως, τὶ ἤθελε νὰ φανερώσῃ ὁ Θεὸς μὲ τὴν εἰκόνα ἐκείνη ; Ὁ Δανιήλ, μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐξήγησε στὸν Ναβουχοδονόσορα τὸ βαθύτερο νόημα τοῦ ὀνείρου του. Τοῦ εἶπε, λοιπόν, ὅτι τὸ χρυσὸ κεφάλι τῆς εἰκόνας ἦταν ἡ βασιλεία τοῦ Ναβουχοδονόσορα. Τὰ ὑπόλοιπα μέρη σήμαιναν τὰ διάφορα βασίλεια, ποὺ θὰ διαδέχονταν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, τὸ τελευταῖο ἦταν ἡ αὐτοκρατορία τῆς Ρώμης. Ἀκόμη, ἡ ἐπιβλητικότητα ἐκείνης τῆς εἰκόνας ἦταν φαινομενική, ἐνῷ ὁ μικρὸς λίθος, ποὺ δὲν ἀποκόπηκε ἀπὸ χέρια ἀνθρώπων, ἐξεικόνιζε τὸν Σωτῆρα Χριστό, ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαριὰμ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. Καὶ τὸ ἅπλωμα τοῦ λίθου σ' ὅλη τὴν γῆ, ἐξεικόνιζε  τὴν παγκόσμια καὶ αἰώνια βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησία.
-Ε-
            Ναί, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί !  Τὸ παιδίον Ἰησοῦς, ποὺ γεννήθηκε μέσα στὸν σκοτεινὸ καὶ βρώμικο σταῦλο τῆς Βηθλεέμ, ἐνίκησε τὶς ψεύτικες εἰδωλολατρικὲς θρησκεῖες, καὶ τὶς συνέτριψε. Μικρὴ καὶ ἀδύναμη φάνηκε στὴν ἀρχὴ ἡ Ἐκκλησία, ποὺ πολεμήθηκε ἀπὸ ἑβραίους καὶ εἰδωλολάτρες ὅσο ἄλλος κανείς, ἀλλὰ ἰσχυροποιεῖτο μέρα μὲ τὴν ἡμέρα καὶ κατακτοῦσε ἀναρίθμητες ἀνθρώπινες καρδιές. Καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι ἡ πνευματικὴ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, "οὐκ ἔσται τέλος". Ἄς μὴ φοβώμαστε, λοιπόν, ὅσους πολεμᾶνε τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του. Ἄς ζήσουμε τὰ φετεινὰ Χριστούγεννα μὲ χαρά, μὲ προσευχὴ καὶ μὲ ἀγάπη γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, μάλιστα δὲ γιὰ ἐκείνους ποὺ ἔρχονται σὰν πρόσφυγες στὴν Πατρίδα μας καὶ θαλασσοδέρνονται καὶ κάποιοι πνίγονται στὰ κύματα τοῦ Αἰγαίου.
            Θάρρος, ἀδελφοί μου. Ὁ Χριστὸς "ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ" (Ἀποκ. στ΄ 2). Ἄς ζήσουμε ὅλοι τὴν μεγάλη γιορτή μας μὲ πίστη καὶ φλόγα καὶ χαρὰ χριστιανική. Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους, ἅγια, εὐλογημένα.  ΑΜΗΝ.   
Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Γεννηθέντι
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

Ψήφισμα Ἐφημερείων ΙΜΔΠΚ γιὰ τὸ «σύμφωνο συμβιώσεως»Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

            Οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἐπαρχιῶν Πωγωνίου καὶ Κονίτσης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, στὴν μηνιαία Σύναξή μας (14 καὶ 16 Νοεμβρίου), καὶ ἀφοῦ ἐνημερωθήκαμε σχετικῶς ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κύριο ΑΝΔΡΕΑ, γιὰ τὸ «σύμφωνο συμβιώσεως», ἔπειτα δὲ ἀπὸ ἐκτενῆ συζήτηση καὶ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων μεταξὺ τῶν συνέδρων, ἀποφασίσαμε ὁμοφώνως τὰ παρακάτω :
            1) Οἱ σημερινοὶ καιροὶ εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολοι καὶ ἀπὸ οἰκονομικῆς ἀπόψεως. Γι’ αὐτὸ ἡ Κυβέρνηση, πρὶν ἀπὸ ὅλα πρέπει νὰ τακτοποιήσῃ τὸ ζήτημα τῆς οἰκονομίας , ποὺ ἰδιαίτερα ἀπασχολεῖ τὸν λαό μας. Δὲν προσφέρεται, ἑπομένως, ἡ σημερινὴ συγκυρία γιὰ τὴν προώθηση νομοσχεδίων, ποὺ ἀναστατώνουν τοὺς πολῖτες καὶ φυγαδεύουν τὴν ἑνότητα καὶ τὴν ὁμοψυχία.
            2) Νομοσχέδιο ὅπως τὸ «σύμφωνο συμβιώσεως» εἶναι ἐντελῶς ἀπαράδεκτο. Διότι οὐσιαστικὰ διαλύει τὸν εὐλογημένο ἱερὸ θεσμὸ τοῦ γάμου καὶ τὴν οἰκογένεια. Τὸ «σύμφωνο συμβιώσεως» δὲν εἶναι γάμος καί, βέβαια, δὲν δημιουργεῖ χριστιανικὴ οἰκογένεια, ὅπως μέχρι τώρα τὴν ἔχει γνωρίσει ἡ Ἑλλάδα μας.
            3) Ἐὰν τὸ «σύμφωνο συμβιώσεως» εἶναι ἀπαράδεκτο γιὰ τὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια, ἀπείρως περισσότερο εἶναι ἀπαράδεκτο γιὰ τὰ ὁμόφυλα «ζευγάρια». Δηλαδή, τὶ ἐπιδιώκει ἡ Πολιτεία μὲ αὐτὲς τὶς μεθοδεύσεις; Νὰ μεταβάλῃ τὴν  Πατρίδα μας , ποὺ εἶναι Χώρα ἁγίων καὶ ἡρώων, σὲ Σόδομα καὶ Γόμμορα, καὶ νὰ παρουσιάζεται ἡ ἀνωμαλία σὰν φυσικὸς τρὸπος ζωῆς;
            4) Ἐμεῖς, ποὺ στὴν ἀκριτικὴ Μητρόπολή μας φυλᾶμε Θερμοπύλες καὶ μὲ τὴν χάρη τοῦ Χριστοῦ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλλάδα, διαμαρτυρόμαστε ἐντόνως γιὰ τὰ ὅσα μεθοδεύει ἡ Πολιτεία, ἀφοῦ μὲ τέτοιους  ἀντιχριστιανικοὺς νόμους δημιουργεῖται ἀναστάτωση στὴν κοινωνία καὶ δίδεται χείριστο παράδειγμα στὴν νέα γενιά. Τέλος,
            5) Ζητοῦμε ἐπιτακτικὰ νὰ ἀποσυρθῇ πάραυτα τὸ ἐν λόγῳ αὐτόχρημα ἀντεθνικὸ νομοσχέδιο. Ἡ Ἑλλάδα πρέπει, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, νὰ διδάξῃ τὴν ἀποστατημένη Εὐρώπη ὀρθόδοξο χριστιανικὸ ἦθος καὶ πολιτισμό. «Ὥς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει».

Γιὰ τὴν Σύναξη τῶν Ἐφημερίων
π. Χερουβεὶμ Σουτόπουλος
Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος

Ἀκολουθοῦν οἱ ὑπογραφὲς τῶν Αἰδεσιμωτάτων Ἐφημερίων