Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2008

Ἐπιστολή πρὸς τὴν ΥΠ.ΕΞ. περὶ τοῦ μέλλοντος τῆς Βορείου ἨπείρουἘν Κονίτσῃ τῇ 23ῃ Ἰανουαρίου 2008
Ἐρίτιμον
Κυρίαν Ντόραν Μπακογιάννη
Ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν
Εἰς Ἀθήνας 
             Ἐρίτιμος κυρία Ὑπουργός, 
            Σᾶς γράφω τὴν παροῦσαν ἐπιστολὴν πλήρης ἀγωνίας διὰ τὸ παρὸν καί, πρὸ παντός, τὸ μέλλον τῆς Βορείου Ἠπείρου.  
          Θὰ μοῦ ἀντιτάξητε, ἴσως, ὅτι τώρα προέχει τὸ «Μακεδονικόν» καὶ τὸ «Κυπριακόν». Ἐν τούτοις, ἡ ἀπάντησις εἶναι ἁπλῆ: Τὸ «Μακεδονικόν» ἀριθμεῖ ἱστορίαν ὀλίγων μόλις ἐτῶν, τὸ δὲ «Κυπριακόν» - ἄν ὑπολογίσωμεν καὶ τὴν ἐξέγερσιν τοῦ 1931 - ἑβδομήκοντα ἑπτὰ ἐτῶν. Τὸ Βορειοηπειρωτικόν, ὅμως, εἶναι πολὺ παλαιότερον ζήτημα καὶ ἀρχίζει ἀπὸ τὸ 1913 - 1914, μὲ τὴν αὐθαίρετον ἐνσωμάτωσιν τῆς Ἑλληνικωτάτης Βορείου Ἠπείρου εἰς τὸ νεοϊδρυθέν, τότε, κρατίδιον τῆς Ἀλβανίας καὶ τὸν ἐν συνεχείᾳ λαμπρὸν «Αὐτονομιακὸν Ἀγῶνα» (17 Φεβρουαρίου 1914) ὁ ὁποῖος κατέληξε μὲ τὴν συνυπογραφὴν καὶ ἐκ μέρους τῶν Ἀλβανῶν τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» (17 Μαΐου1914). 
           Ἐν πάσῃ περιπτώσει, τὸ Βορειοηπειρωτικὸν εὑρίσκεται εἰς δεινὴν κρίσιν.
·      Οἱ Ἀλβανοί - ὅπως πρῶτος καὶ μόνος τὸ εἶχεν ἐπισημάνει ὁ μεγάλος καὶ ἅγιος ὄντως Προκάτοχός μου ἀοίδιμος ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ - ἐπιδιώκουν καὶ μεθοδεύουν τὸ «ἄδειασμα» τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀπὸ τοὺς γηγενεῖς κατοίκους της.
 ·      Ἡ Ἀλβανία ἐξακολουθεῖ νὰ ὑποστηρίζῃ μὲ πεῖσμα, ὅτι μόνον τὰ 99 χωριὰ τῆς Δροπόλεως ἀπαρτίζουν τὴν Βόρειον Ἤπειρον.
·      Ἀπογραφὴν τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου δὲν κάμνει.
·      Τοὺς Ἑλληνοβλάχους (ποὺ ὑπερβαίνουν τὰς 250.000) θεωρεῖ καὶ χαρακτηρίζει Ἀλβανούς.
·      Θέτει συχνά - πυκνὰ θέμα ἐπιστροφῆς τῶν «Τσάμηδων» εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀποδόσεως τῶν περιουσιῶν των, ἐκείνων, δηλαδή, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὰ χρόνια τῆς Ἰταλικῆς καὶ ἐν συνεχείᾳ τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς εἰς τὴν Θεσπρωτίαν «ἔθυσαν καὶ ἀπώλεσαν».
·      Παραχωρεῖ αὐθαιρέτως τὴν ἀκίνητον περιουσίαν (γῆν) τῶν Βορειοηπειρωτῶν κυρίως εἰς Κοσσοβάρους, μὲ προφανῆ σκοπὸν νὰ ἀλλοιώσῃ τὴν σύνθεσιν τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου.
·      Πιθανῶς ὑποκινεῖ, ἀλλὰ πάντως ἀνέχεται, τὴν δρᾶσιν ἀλβανικῶν συμμοριῶν, αἱ ὁποῖαι λυμαίνονται κυρίως τὸν χῶρον τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητος.
            Τὶ πρῶτον καὶ τὶ δεύτερον νὰ ἀναφέρω ; Ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις  καὶ ἡ ἡγεσία μέσα, ὅπως πολλοὶ Βορειοηπειρῶται ὑποστηρίζουν, εἶναι ἕρμαιον τῶν παθῶν καὶ τὴς μικροκομματικῆς πολιτικῆς ποὺ ξεκινᾷ, ἀτυχῶς, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. 
            Κυρία Ὑπουργός, 
           Οἱ καιροὶ εἶναι ἐξόχως κρίσιμοι, καὶ μάλιστα ἐν ὄψει τῶν ἐξελίξεων περὶ τὸ Κόσσοβον. Τὸ Βορειοηπειρωτικὸν ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν Τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων (Η.Π.Α., Ἀγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας). Δὲν πρέπει νὰ τεθῇ ἐνώπιόν των ; Διατὶ αὐτὴ ἡ συνωμοσία (ἄς τὴν εἴπω ἔτσι) τῆς σιωπῆς ; Εἶσθε, σεῖς, διατεθειμένη νὰ θέσετε «ταφόπετραν» εἰς τὸ Ἐθνικὸν Θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου ; Ἐπιθυμεῖτε νὰ προστεθῇ καὶ ἡ «γῆ τοῦ Πύρρου» εἰς τὸν μακρὺν καὶ μαῦρον κατάλογον τῶν «χαμένων πατρίδων»; Δὲν δύναμαι καὶ δὲν θέλω νὰ τὸ πιστεύσω. Ἄν, παρὰ ταῦτα, ὅμως, συνεχισθῇ ἡ σημερινή, παράδοξος  πράγματι, ἀδιαφορία, δηλώνω ὅτι μαζὶ μὲ τὸν ΠΑ.ΣΥ.Β.Α, τὴν Σ.Φ.Ε.Β.Α καὶ ὅσους πονοῦν διὰ τὸ Βορειοηπειρωτικόν, θὰ συνεχίσωμεν τὸν ἀγῶνα, μὲ πίστιν εἰς τὸν δίκαιον Θεὸν καὶ εἰς τὸ ἀγωνιστικὸν φρόνημα τοῦ Λαοῦ μας. Ἐν ἀναμονῇ ἀπαντήσεώς σας ἤ κάποιας ἐνεργείας σας,    
                     Διατελῶ 
Εὐχέτης ἐν Χριστῷ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ  Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης   Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ 
Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Β.Α - Πνευματικὸς καθοδηγητὴς Σ.Φ.Ε.Β.Α