Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010

Δελτίον Τύπου:Περὶ τῶν ἑορτασμῶν γιᾶ τῆν 25η Μαρτίου 1821


logotypomitro
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 19ῃ Φεβρουαρίου 2010
Ἀριθ. Πρωτ.  5
  

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

  « Στὴν φιλοκυβερνητικὴ ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» δημοσιεύθηκε ἡ ἐξοργιστικὴ εἴδηση, ὅτι «μὲ μιὰ πρωτοφανῆ ἐνέργεια τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐπιβάλλει τὴ ματαίωση τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, ποὺ ὀργανώνονται στὶς Ἑλληνικὲς πρεσβεῖες καὶ προξενεῖα ἀνὰ τὸν κόσμο, γιὰ λόγους ... οἰκονομίας» ! Ἐξ ἄλλου, «σύμφωνα μὲ ἐγκύκλιο, ἡ ὁποία στάλθηκε σὲ ὅλες τὶς ἑλληνικὲς διπλωματικὲς Ἀρχὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ μὲ θέμα «ἑορτασμὸς Ἐθνικῆς Ἐπετείου ἀπὸ Ἀρχὲς Ἐξωτερικῆς Ὑπηρεσίας ὑπὸ παροῦσα δυσχερῆ οἰκονομικὴ συγκυρία», δίδεται ἐντολὴ νὰ μὴν παρατεθοῦν οἱ καθιερωμένες δεξιώσεις γιὰ τὴν 25η Μαρτίου». Τέλος, ἡ ἐφημερίδα, ἀφοῦ χαρακτηρίζει «ΓΚΑΦΑ ΤΟΥ ΥΠΕΞ» τὴν ἐν λόγῳ ἐνέργεια, σημειώνει πὼς «μᾶλλον ἀρνητικὸ μήνυμα ἐκπέμπει γιὰ τὴ χώρα μας τὸ γεγονός, ὅτι φέτος μόνο οἱ πρεσβευτικὲς καὶ προξενικὲς Ἀρχὲς τῆς Ἑλλάδας σὲ ὅλο τὸν κόσμο δὲν θὰ ἑορτάσουν τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο τῆς χώρας τους». Πρὸς ἐπιβεβαίωση, μάλιστα, τῆς εἰδησεογραφίας του τὸ «ΕΘΝΟΣ» παραθέτει καὶ φωτοτυπία τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιὰ τὴν ματαίωση τῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν 25η Μαρτίου.
 Κάθε Ἕλληνας δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ νοιώσῃ ἀγανάκτηση καὶ πόνο βαθὺ γιὰ τὴν ἀπαράδεκτη αὐτὴ ἐνέργεια. Ἀντί, δηλαδή, τὸ Ἐθνικὸ Κέντρο νὰ τονώνῃ τὸ φρόνημα τῶν ὅπου γῆς Ὁμογενῶν μας, ποὺ ἐργάζονται καὶ προοδεύουν καὶ τιμοῦν τὸ ὄνομα τῆς Ἑλλάδος, φροντίζει νὰ τὸ ὑποβαθμίζῃ μὲ τέτοιου εἴδους ἀθλιότητες, οἱ ὁποῖες μόνο μὲ μιὰ λέξη μποροῦν νὰ χαρακτηρισθοῦν :
ΝΤΡΟΠΗ !
 Διαμαρτύρομαι μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μου. Καὶ καλῶ τὸν κύριο Πρωθυπουργό, ὡς Ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν, νὰ ἀνακαλέσῃ τὴν μικρόψυχη καὶ κακοήθη αὐτὴν Ἐγκύκλιο. Σὲ ὧρες δύσκολες, ὅπως ἡ παροῦσα, χρειάζεται νὰ εἶναι ἑνωμένος ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνισμὸς μὲ ὑψηλὸ τὸ ἐθνικὸ του φρόνημα. Μὴ παίζωμεν ἐν οὐ παικτοῖς ».


(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

Δελτίον Τύπου: Περὶ τῆς φημολογούμενης ἀλλαγῆς τοῦ Ἐμβλήματος τῆς ΕΛ.ΑΣ


logotypomitro

Ἀριθ. Πρωτ. 3
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 11ῃ Φεβρουαρίου  2010

 ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :
  « Ἐδῶ καὶ ἕνα μῆνα περίπου, ἔντονες φημολογίες φέρουν τὸ ὑπουργεῖο προστασίας τοῦ Πολίτη ἀποφασισμένο νὰ ἀφαιρέσῃ ἀπὸ τὸν βραχίονα τῶν ἀστυνομικῶν τὸ σῆμα τῆς ΕΛ.ΑΣ., ποὺ σὰ βασικὸ ἔμβλημά του ἔχει τὸν τίμιο Σταυρό. Ἐπίμονα δὲ λέγεται, ὅτι ἡ ἐξωφρενικὴ αὐτὴ ἀλλαγὴ θὰ γίνῃ γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται τὰ πλήθη τῶν λαθρομεταναστῶν, ποὺ ἔχουν κατακλύσει κυρίως τὴν πρωτεύουσα, καὶ ποὺ στὴν πλειοψηφία τους εἶναι μουσουλμάνοι, δηλαδὴ ἐχθροὶ τοῦ Σταυροῦ. Τέλος, ἀκούγεται, πὼς ὑπάρχει σκέψη νὰ προσληφθοῦν στὴν ΕΛ.ΑΣ. κάποιοι ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους λαθρομετανάστες...
 Ἐρωτᾶται ὅμως : Ποιὸς ἤ ποιοὶ ὑπαγορεύουν τυχὸν τέτοιου εἴδους ἀποφάσεις ; Καὶ εἶναι δυνατὸν ἡ Ἑλλάδα, ποὺ μεγαλούργησε μὲ τὴν δύναμη τοῦ Σταυροῦ, νὰ ἀνέχεται τέτοιες συμπεριφορὲς ἀπὸ τὸν ἄλφα ἤ τὸν βῆτα ὑπουργό, ὁ ὁποῖος σήμερα κατέχει τὴν ἐξουσία καὶ αὔριο ὁ λαὸς μὲ τὴν ψῆφο του θὰ τὸν στείλῃ στὸ σπίτι του ;
 Διαμαρτύρομαι ἐντόνως γιὰ τὰ τεκταινόμενα. Τὰ θεωρῶ ὡς πράξεις αὐτόχρημα ἀντεθνικές. Καὶ παρακαλῶ νὰ σταματήσῃ πάραυτα ὁποιαδήποτε παρόμοια σκέψη. Στὶς κρίσιμες ὧρες ποὺ περνάει ἡ Πατρίδα μας ἐξ  αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἄς μὴ κλονίζουμε τὰ πνευματικὰ θεμέλια τοῦ Ἔθνους, καὶ μάλιστα τὴν πίστη στὴν δύναμη τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Ἕνας ἀκρίτας Ἱεράρχης φωνάζει πρὸς κάθε κατεύθυνση καὶ λέει : Κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τὰ θρησκευτικὰ καὶ ἐθνικὰ σύμβολα. Γιατί, ὅπως τονίζει καὶ ἡ λαϊκὴ παροιμία « Ὁ Θεὸς ἀργεῖ, ἀλλὰ δὲν λησμονεῖ». Καὶ ὁ νοῶν νοείτω ».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)