Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010

Πρόσκλησις διὰ μετατάξεις Δημ. ὙπαλλήλωνἘν Δελβινακίῳ τῇ 1ῃ  Νοεμβρίου 2010

Ἀριθ.  Πρωτ 84


Πρός

Τό Ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν, Ἀποκεντρώσεως καί Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως

Γενικήν Διεύθυνσιν Καταστάσεως Προσωπικοῦ

Διεύθυνσιν Διοικήσεως Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ

Τμῆμα Μεταβολῶν

Βασ. Σοφίας 15

106 74 ΑΘΗΝΑΣ


            Ἀγαπητοί, Χαίρετε ἐν Κυρίῳ !

Διά τοῦ παρόντος ὑποβάλλομεν ὑμῖν πίνακα, εἰς τόν ὁποῖον περιέχονται αἱ ὑφιστάμεναι κεναί θέσεις τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, πρός ἀνάρτησιν εἰς τήν ἱστοσελίδαν τοῦ ὑμετέρου Ὑπουργείου,  ἵνα πληρωθῶσι διά μετατάξεως:


ΦΟΡΕΥΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΠΟΛΙΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ
1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑ
26570      22203 26550    -   22747


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑ
26570      22203 26550    -   22747


Ἐπί δέ τούτοις , Διατελοῦμεν ,

 Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  Ὁ Δρυϊνουπόλεως , Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ