Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 189η. ΘΕΜΑ: "Ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" (Ἀποκ. α΄ 18).

Ἅγιον Πάσχα 2016, Ἐν τῷ Ἱερῷ Ἐπισκοπείῳ
Ἀριθ.  Πρωτ. 20


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  189η


ΘΕΜΑ:  "Ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" (Ἀποκ. α΄ 18).

            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !

-Α-
            Τὸ Ἀναστάσιμο Φῶς  ἦλθε πάλι, γιὰ νὰ φωτίσῃ τὰ πυκνὰ σκοτάδια, ποὺ ἔχει ἁπλώσει γύρω μας ἡ ἀπιστία καὶ ἡ ποικιλόμορφη διαφθορά. Ἦλθε, γιὰ νὰ δώσῃ κουράγιο καὶ δύναμη σὲ ὅλους ὅσοι ἀγωνίζονται τὸν καλὸ ἀγῶνα τῆς χριστιανικῆς ἀρετῆς. Ἦλθε, γιὰ νὰ φωτίσῃ καὶ νὰ ζεστάνῃ τὴν χριστιανικὴ οἰκογένεια, ἡ ὁποία "πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως" ὑπονομεύεται ἀπὸ νόμους ἀντιχριστιανικούς, ὅπως αὐτὸς ποὺ ψηφίστηκε, τελευταῖα, ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, γιὰ τὸν ὁποῖο καυχήθηκε ὁ Πρωθυπουργός μας, ὅτι, ἐπιτέλους, ἡ Ἑλλάδα θὰ μεταβληθῇ σύντομα σὲ Σόδομα καὶ Γόμορρα. Δηλαδή, δὲν τὸ εἶπε ἀκριβῶς ἔτσι, ἀλλὰ εἶναι βέβαιο πὼς ἐκεῖ θὰ φθάσουμε, ἀργὰ ἤ γρήγορα, μὲ τὸ ἐπαίσχυντο σύμφωνο συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων ...
-Β-
            Ὁ Χριστὸς πολεμεῖται, ἡ Ἐκκλησία βάλλεται, ἡ ἀπιστία μοιάζει νὰ ἔχῃ στήσει γιὰ καλὰ τὸν θρόνο της στὴν Πατρίδα μας. Κι' ἀπὸ κοντά, δείχνεται μιὰ πρωτοφανὴς ἀδιαφορία γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα, ποὺ ἔχουν τὰ πολλὰ καὶ μεγάλα προβλήματά τους. Ἀφήνω τὴν Θράκη, τὸ Σκοπιανό, τὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Κύπρο. Καὶ μένω στὴν Βόρειο Ἤπειρο, ἡ ὁποία διέρχεται μιὰ ἀπὸ τὶς χειρότερες στιγμές της : Μὲ πρόσφατο νόμο τῆς ἀλβανικῆς Βουλῆς, οἱ Βορειοηπειρῶτες ποὺ ζοῦν μακριὰ ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους, δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ψηφίσουν καί, οὐσιαστικά, διαγράφονται καὶ δὲν θεωροῦνται Βορειοηπειρῶτες. Παράλληλα, οἱ περιβόητοι "Τσάμηδες", μὲ ὑποκίνηση τῆς ἀλβανικῆς Κυβερνήσεως, ἔκαναν ἤδη προσφυγὴ στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης, διεκδικῶντας μεγάλες ἐκτάσεις γῆς στὴν Θεσπρωτία καὶ ἀποζημιώσεις ἑκατομμυρίων ΕΥΡΩ...
-Γ-
            Κι' ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὶ γιὰ ὅλα αὐτά ; Δυστυχῶς, ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή. Φλυαρία συνεχὴς γιὰ πακέτα χρημάτων, γιὰ "κόκκινες γραμμές", γιὰ ὑποσχέσεις ψεύτικες, γιὰ "κούρεμα" τῶν ἔτσι καὶ ἀλλιῶς πενιχρότατων συντάξεων, γιὰ νέους φόρους, γιὰ πλειστηριασμοὺς ἀκινήτων καὶ ἄλλα ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός. Ἀλλὰ γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο κανένας λόγος, καμμιὰ προοπτική. Καὶ εἶναι ἐξοργιστικὸ ν' ἀκούῃ κανείς, κάθε τρεῖς καὶ λίγο, γιὰ "ὑπερήφανη ἐξωτερικὴ πολιτική", ἐνῷ εἰσπράττουμε μόνο τὴν χλεύη καὶ τὴν ἀδιαφορία τῶν "ἀσπόνδων" φίλων καὶ συμμάχων μας. Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ πολιτικοί μας συνεχίζουν τὶς κοκορομαχίες τους, τὰ ποικίλα ἐγκλήματα αὐξάνονται, τὰ ναρκωτικά - παρὰ τὶς φιλότιμες προσπάθειες τῆς Ἀστυνομίας - ἔχουν πάρει ἀνησυχητικὲς διαστάσεις. Ὅλα μοιάζουν, κάποιες φορές, νὰ τὰ ἔχῃ καλύψει τὸ ἀδιαπέραστο σκοτάδι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς !
-Δ-
            Ἀλλὰ ὄχι !  Ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀκούγεται θριαμβευτική : "Ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων". Οἱ ἐχθροί μου μὲ ἐσταύρωσαν, ἐσφράγισαν τὸν τάφον μου καὶ ἔβαλαν στρατιωτικὴ φρουρά. Καὶ νόμισαν ἔτσι ὅτι ἡσύχασαν ἀπὸ τὴν παρουσία μου. Πόσο λάθος ἔκαναν !  Τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ἅδου διερράγησαν, ὁ τάφος ἄνοιξε μὲ θαυμαστὸ τρόπο. Κι' ἐγώ, ποὺ οἱ ἐχθροί μου νόμιζαν ὅτι μὲ εἶχαν ἐξουθενώσει, "ζῶν εἰμι", ζῶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Εἶμαι ὁ νικητὴς καὶ ὁ ἀσάλευτος βράχος ἐπάνω στὸν ὁποῖο θὰ μένῃ ἀκλόνητη ἡ Ἐκκλησία μου. "Καὶ πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς" (Ματθ. ιστ΄ 18). Ὁ θάνατος καὶ οἱ ὠργανωμένες δυνάμεις τοῦ κακοῦ δὲν θὰ ὑπερισχύσουν καὶ δὲν θὰ κατανικήσουν τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία θὰ παραμένῃ αἰώνια καὶ ἀθάνατη.
-Ε-
            Ναί, ἀδελφοί μου. Ὁ Χριστὸς Ἀνέστη ! Οἱ καρδιὲς ἄς γεμίσουν μὲ θάρρος, μὲ ἐλπίδα, μὲ δύναμη, μὲ χαρά. Τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, ἀνέσπερο καὶ ἱλαρό, φωτίζει τὶς ψυχές, τὸν κόσμο, τὴν ζωή μας. Δὲν θὰ νικήσουν οἱ δυνάμεις τοῦ κακοῦ, ἀφοῦ ἤδη ὁ Χριστὸς ἔχει θριαμβεύσει. Γι' αὐτό, ἀπευθύνω πρὸς ὅλους σας τὸ μήνυμα τῆς νίκης : ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !  Τὸ ἴδιο καὶ στοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς : ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !  Κάποτε, ἀκούγατε αὐτὸν τὸν νικητήριο παιᾶνα, ποὺ ἔστελνε ἀπὸ τὸ ἀκριτικὸ Μαυρόπουλο ὁ Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, πίσω ἀπὸ τὰ κλειστὰ παραθυρόφυλλα τῶν σπιτιῶν σας. Τώρα, τὸ ἀκοῦτε ἐλεύθερα. Καὶ νὰ γνωρίζετε, ὅτι σύντομα θὰ ἔλθῃ "τὸ ποθούμενο". Ἡ ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ψηλὰ οἱ καρδιές. ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !

Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ