Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς πάντοτε ἐπίκαιρος

                                   ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

      ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ

 

 

ριθ.  Πρωτ.: 698                           

                              ν Δελβινακί τ17ῃ Αὐγούστου  2020

 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  229η


ΘΕΜΑ: “Ὅ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός πάντοτε ἐπίκαιρος”.

 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

-Α-

 18ος αἰώνας ἦταν ἰδιαίτερα σκληρὸς γιὰ τοὺς ραγιάδες, τοὺς σκλαβωμένους Ἕλληνες στὸν Τοῦρκο δυνάστη. Ἰδιαίτερα τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 18ου αἰώνα ἦταν, ὄχι μόνο σκληρό, ἀλλὰ καὶ πολὺ ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν χριστιανικὴ πίστη τῶν ὑποδούλων. Ἡ ἀπέραντη φτώχεια, ἡ δυστυχία, τὸ ἀβέβαιο παρὸν καὶ τὸ σκοτεινὸ μέλλον, ἔκανε πολλοὺς νὰ ἀρνοῦνται τὴν Ὀρθοδοξία καὶ νὰ ἐντάσσωνται στὸ Ἰσλάμ. Νόμιζαν, ὅτι ἔτσι θὰ γλύτωναν τὴν ζωή τους καὶ τήν, μικρὴ πάντως ἤ καὶ ἀσήμαντη, περιουσία τους. Κι’ ὅτι θὰ βοηθοῦσαν τὰ παιδιά τους νὰ βροῦν μιὰ θέση στὸν ἥλιο ...

-Β-

Ὅλα αὐτά, βέβαια, δὲν ἦταν πάντοτε κατορθωτά. Τὶς περισσότερες φορές, ἐπειδὴ οἱ Ἀγαρηνοὶ ἔβλεπαν μὲ καχυποψία τοὺς ἐξωμότες, οἱ τελευταῖοι αὐτοί, συχνὰ ἔχαναν ὄχι μόνο τὶς ὅποιες περιουσίες τους, ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν ζωή τους. Τὸ Ἰσλάμ, ὅπως ἄλλωστε τὸ βλέπουμε καὶ στοὺς καιρούς μας, ἦταν καὶ παραμένει μιὰ θρησκεία ποὺ καλλιεργεῖ τὸ ἀδιάλλακτο μῖσος στοὺς μὴ μουσουλμανικοὺς λαούς. Τὸ χειρότερο, ὅμως, ἦταν ὅτι οἱ ἐξωμότες, μαζὶ μὲ τὴν πίστη τους, ἔχαναν καὶ τὴν ἐθνικὴ - τὴν Ἑλληνική τους συνείδηση. Ἔτσι, διαγραφόταν ἕνας θανάσιμος κίνδυνος γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος. Δηλαδή, ὁλόκληροι πληθυσμοὶ νὰ παύσουν νὰ θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς των Ἕλληνες.

-Γ-

Ὁ κίνδυνος αὐτὸς ἦταν ἰδιαίτερα ὑπαρκτὸς στὸν χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἐπειδή, ἴσως ἐκεῖ, ἡ πίεση ποὺ δεχόταν οἱ ραγιάδες ἦταν πιὸ ἰσχυρή. Γι’ αὐτὸ ἔπρεπε νὰ ὑπάρξῃ κάποια ἀντίδραση, ὥστε νὰ σταματήσῃ αὐτὴ ἡ αἱμορραγία τοῦ Ἔθνους. Διότι κίνδυνος ὑπῆρχε νὰ χαθῇ γιὰ πάντα ἕνα ζωντανὸ κομμάτι τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἡ Πρόνοια, ὅμως, τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀγρυπνοῦσε, ἔστειλε ἐκεῖνες ἀκριβῶς τὶς κρίσιμες στιγμές, τὸν Πατροκοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. Ἕναν ἄνθρωπο, μὲ πίστη σὰν βράχο, μὲ ζῆλο φλογερό, μὲ θέληση ἀνυποχώρητη, μὲ ἀπέραντη ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστό, τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ τοὺς σκλάβους ἀδελφούς του. Πραγματοποίησε τέσσαρες μεγάλες περιοδεῖες σ’ ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια, ἰδιαίτερα στὸν χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου. Μὲ μεγάλα ἐμπόδια, μὲ δυσκολίες πολλές. Ληστές, ἀλβανοί, Τοῦρκοι, Ἑβραῖοι, δημιουργοῦσαν συνεχῶς προσκόμματα στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου. Ὅμως, ὁ Χριστὸς παραμέριζε τὶς ὅποιες δυσκολίες. Ὁ εὐαγγελισμὸς τοῦ λαοῦ προχωροῦσε. Ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ἔμεναν ἀλώβητοι. Βέβαια, τὴν νίκη αὐτὴ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς τὴν ἐπλήρωσε μὲ τὴν ζωή του, στὶς 24 Αὐγούστου 1779. Ἔμεινε, ὅμως, στὴν Ἱστορία ὡς ὁ “Ἅγιος τῶν Σκλάβων” καὶ ὡς ὁ προπομπὸς τῆς μεγάλης Ἐθνικῆς μας Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.

-Δ-

Γι’ αὐτὸ τὸν τιμᾷ ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνισμός, ἐπειδὴ εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρος, ἀφοῦ καὶ σήμερα ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία πολεμοῦνται. Ἰδιαίτερα  ἡ Ἐθνική μας Παιδεία, ποὺ κινεῖται σὲ “ἀχαρτοχράφητα νερά”. Καὶ ἡ Μητρόπολή μας εὐλαβεῖται τὸν Ἅγιο, ἀφοῦ πρὸς τιμήν του ἔχει ἀνεγερθῇ στὴν Κόνιτσα ὁ φερώνυμος περικαλλὴς Ναός. Ἔτσι, λοιπόν, καὶ φέτος, Θεοῦ θέλοντος, θὰ γίνουν, ὅπως κάθε χρόνο, οἱ ἑξῆς ἐκδηλώσεις.

α) Τὴν παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς, Κυριακή, 23 Αὐγούστου 2020, ὥρα 7 μ.μ., ὁ Μέγας Ἑσπερινός.

β) Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, Δευτέρα, 24 Αὐγούστου 2020, ἡ Θεία Λειτουργία, τῇ συμμετοχῇ καὶ ἄλλων Ἱεραρχῶν.

Ἄς δώσουμε ὅλοι τὸ παρών. Θὰ σᾶς περιμένω νὰ συμπροσευχηθοῦμε, μὲ πολλὴ χαρά. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς βοήθειά μας.

 

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

Ὁ ἔντονος ἀλβανικὸς φιλοτουρκισμός ὁδηγεῖ στὴν ἐξόντωση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ

                                            ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ


Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 3ῃ Αὐγούστου 2020      


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης

κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:

«Ὁ ἀνθελληνισμός τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα γιά μιά ἀκόμη φορά «ἐθαυματούργησε» ! Ὅπως ἔγραψε ἡ ἔγκυρη καί μεγάλης κυκλοφορίας ἡμερήσια Γιαννιώτικη ἐφημερίδα «ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» (Σάββατο – Κυριακή 1-2 Αὐγούστου 2020) «ἀκόμη πιό βαθειά βάζει «πόδι» στήν Ἀλβανία ἡ Τουρκία, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ μέ κάθε τρόπο νά ἐκμεταλλευτεῖ τίς ἀδυναμίες τῆς γείτονος καί κυρίως τόν φιλοτουρκισμό πού ἐπιδεικνύει ὁ Ἀλβανός πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα». Ὁ «Π.Λ.» προσθέτει ἀκόμη ὅτι «ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ἐρντογάν εἶναι προφανές, ὅτι χρησιμοποιεῖ τήν Ἀλβανία ὡς «μοχλό πίεσης» κατά τῆς Ἑλλάδος καί αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τήν τελευταία «γενναιοδωρία» του νά δωρίσει ἐξοπλισμό καί στολές γιά τίς ἀνάγκες τῆς Ὑπηρεσίας Ἐκτάκτων Ἀναγκῶν τῆς Ἀλβανίας συνολικῆς ἀξίας 1,5 ἑκ. Εὐρώ, ἐνῷ ἔχουν προηγηθεῖ δωρεές πολεμικοῦ ὑλικοῦ κ.ἄ.».

Ἀποκαλυπτική τῶν τουρκικῶν, ἀλλά καί τῶν ἀλβανικῶν σχεδίων εἶναι ἀναφορά Ἀλβανίδος βουλευτοῦ, «ὅτι ἀπό τό 1988 ἔχουν ψηφισθεῖ ἀπό τήν Ἀλβανική Βουλή 26 στρατιωτικές συμφωνίες καί πρωτόκολλα μέ τήν Τουρκία» ! (ἡ ὑπογράμμιση, δική μου). Καί ὅλα αὐτά, ἐνῷ κατρακυλᾷ συνεχῶς ἡ οἰκονομία τῆς Τουρκίας, γεγονός πού δημιουργεῖ πανικό.

Ὅλες αὐτές οἱ κινήσεις τοῦ Ἔντι Ράμα σέ ἕνα μονάχα ἀποβλέπουν. Σ’ αὐτό πού κατ’ ἐπανάληψη ἔχουμε τονίσει, δηλαδή στήν πίεση πρός τόν Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνισμό καί, τελικῶς, στήν ἐξόντωσή του.

Ἡ κατάσταση στόν προαιωνίως Ἑλληνικό χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου ἔχει γίνει αὐτόχρημα ἐκρηκτική. Ὁ Ράμα μηχανεύεται πολλούς τρόπους γιά νά ἐξοντώσῃ τόν ἐκεῖ Ἑλληνισμό. Καί παρ’ ὅλα ὅσα τοῦ καταλογίζουν οἱ πολιτικοί ἀντίπαλοί του, αὐτός, ἔχοντας τίς πλάτες τῆς Τουρκίας, δέν λογαριάζει κανένα καί τίποτε. Εἶναι δέ ἐξοργιστικό τό γεγονός νά θέλῃ ἡ Ἑλλάδα τήν εἰσδοχή τῆς Ἀλβανίας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση !!! Ἐάν, ὅ μή γένοιτο, συμβῇ κάτι τέτοιο, τότε – καί τό λέγω μέ βαθύτατη θλίψη – θά τεθῇ ταφόπλακα στό ἐθνικό Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα. Ἄς μή λησμονοῦμε, ὅτι τό Βορειοηπειρωτικό τό ἀνέστησε ἀπό τήν ἀφάνειά του καί τό ἔκανε Πανελλήνιο καί Παγκόσμιο θέμα, ὁ μεγάλος καί ἅγιος ὄντως Ἱεράρχης καί ἄμεσος Προκάτοχός μου, ἀοίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κυρός ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ. Δέχθηκε, τότε, ὕβρεις, συκοφαντίες, ἀκόμη καί ἀπειλές γιά τήν ζωή του. Ὅμως μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ καί τίς Πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου δέν κάμφθηκε, δέν ἐλύγισε. Καί, στό τέλος, ὅταν ἔπεσαν τά ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα καί εἶδαν ὅλοι τήν ἀθλιότητα στήν ὁποία εἶχε καταδικάσει Βορειοηπειρῶτες καί Ἀλβανούς τό ἀπάνθρωπο καθεστώς τῶν Χότζα – Ἀλία, εἶπαν ὅλοι ἐν ἑνί στόματι: «ὁ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ δικαιώθηκε».

Κάνω ἔκκληση θερμότατη πρός τήν Κυβέρνηση καί τόν πολιτικό κόσμο τῆς Χώρας μας: - Προσέξτε τήν Βόρειο Ἤπειρο. Προσεύχομαι νά μᾶς φωτίσῃ ὅλους ὁ Χριστός νά πράξουμε τό Χρέος μας στούς ἀδικημένους καί πονεμένους Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς μας, προτοῦ νά εἶναι ἀργά».  

 

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Ἀγρυπνοῦμε δεόμενοι στὴν Παναγία γιὰ τὴν σκέπη τοῦ κόσμου

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

             ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ

 

 Ἀριθ. Πρωτ. 676

                 Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 3 Αὐγούστου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 228

Θέμα:  «Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καί ὁ κόσμος»

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

 

-Α-

Ἰδού, ὅτι ἡ Παναγία μᾶς συγκεντρώνει εἰς τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεώς Της. Ἐκοιμήθη ἡ Θεοτόκος καί ἔφυγε σωματικῶς ἀπό τήν γῆν. Ὅμως, οὔτε μιά στιγμή δέν ἐγκατέλειψε τόν κόσμον, ὅπως πολύ παραστατικά ἀναφέρεται στό Ἀπολυτίκιό Της: «Ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε». Ἡ Παναγία μας! Ὅταν ζοῦσε στόν κόσμο αὐτόν ἔμενε στήν ἀφάνεια, ἀκόμη καί ὅταν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἰδικός Της Υἱός καί Θεός, ἐδοξάζετο ἀπό τόν λαό, ὁ ὁποῖος ὡμολογοῦσε μέ ἱερό θαυμασμό, «ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν» (Λουκᾶ ζ΄ 16). Τά ἱερά εὐαγγέλια ἐλάχιστα μιλοῦν γιά τήν Παναγία. Καί ὅμως! Οἱ Χριστιανοί τήν ἐτίμησαν καί τήν τιμοῦν μέ πίστη, θαυμασμό καί ἀπέραντη υἱϊκή ἀφοσίωση · Τῆς πλέκουν τά ὡραιότερα ἐκκλησιαστικά ἐγκώμια · καί Τῆς ἔχουν ἀφιερώσει μεγαλοπρεπεῖς Ἱερούς Ναούς, Μοναστήρια θαυμαστά καί ταπεινά ἐξωκκλήσια. Κι’ ὅταν ἡ Χάρη Της ἑορτάζεται, ὅπως τώρα, τόν Δεκαπενταύγουστο, πλήθη πιστῶν Ὀρθοδόξων προστρέχουν καί προσεύχονται θερμά, γιά ὅσα τόν καθένα ἀπασχολοῦν.

-Β-

Ὅμως, ὁ κόσμος, στό σύνολό του, δοκιμάζεται ἀπό λοιμούς – ὅπως τώρα τελευταῖα, ὁ περιβόητος κορωνοϊός – ἀπό τήν πεῖνα καί ποικίλα φυσικά φαινόμενα. Κι’ ἀκόμη, ἀπό τά ἄνομα συμφέροντα τῶν λεγομένων «μεγάλων» καί ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ὅπως, γιά παράδειγμα, ἡ Κύπρος, ἡ Βόρειος Ἤπειρος καί ἡ Μέση Ἀνατολή. Εἶναι, πράγματι, θλιβερό, στόν 21ο αἰῶνα, νά βλέπῃ κανείς νά ποδοπατοῦνται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, καί πολλοί λαοί νά ὑποφέρουν ἀπό τήν πεῖνα, τίς ποικίλες ἀρρώστιες καί τόν κατατρεγμό, ἀπό καθεστῶτα ἀνελεύθερα καί δικτατορικά. Ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνοι εἶναι οἱ καιροί μας γιά τήν παιδική καί ἐφηβική ἡλικία, ἀφοῦ – ὅπως μᾶς πληροφοροῦν διεθνεῖς στατιστικές – πολλά παιδιά τά ὁποῖα μένουν ὀρφανά ἀπό γονεῖς, εὔκολα πέφτουν θύματα δουλεμπόρων καί διαφόρων ἀπατεώνων, πού τά σπρώχνουν στά ναρκωτικά, στήν βία, στό ἔγκλημα, καί στήν ἀνηθικότητα. Κι’ ἀπό κοντά, ἀκούονται συνεχῶς πόλεμοι καί ἀπειλές πολέμου, ὅπως συμβαίνει μέ τήν γειτονική μας Τουρκία, ἡ ὁποία ὑποβλέπει καί προκαλεῖ τήν Πατρίδα μας, τήν ὁποία θέλει νά ἐμπλέξῃ σέ πολεμικές περιπέτειες ...

-Γ-

Γι’ αὐτούς, ἀκριβῶς, τούς λόγους, ἡ ἀκριτική Μητρόπολή μας ὀργανώνει καί φέτος – γιά 52ῃ χρονιά – τήν Ἱερά Ἀγρυπνία, στήν πανάρχαια Ἱερά Μονή τῆς Μολυβδοσκέπαστης, σέ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπό τά σύνορα μέ τήν Βόρειο Ἤπειρο. Ἕνα στρατόπεδο προσευχῆς εἶναι ἡ Ἀγρυπνία μας.

Ἄνδρες, γυναῖκες, νέοι, νεάνιδες καί παιδιά ὑψώνουν τίς καρδιές τους στόν Οὐρανό καί δέονται καί παρακαλοῦν τήν Παναγία μας, τόσο γιά τά ἀτομικά τους ζητήματα, ὅσο καί γιά τά γενικώτερα προβλήματα, πού ταλανίζουν τόν κόσμο καί τήν Ἑλλάδα μας, καί, μάλιστα, γιά τήν ἀδικημένη Βόρειο Ἤπειρο. Ἡ προσευχή, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ Κύριος, εἶναι ὅπλο παντοδύναμο καί ἀκαταμάχητο. Κι’ ὅπως τό ἔβλεπε καί τό ζοῦσε καί ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, γι’ αὐτό καί καθιέρωσε αὐτή τήν Ἀγρυπνία πρίν ἀπό πενῆντα δύο (52) ὁλόκληρα χρόνια. Ἐμεῖς, τόν εὐχαριστοῦμε εὐγνωμόνως.

Ἡ Ἀγρυπνία, σύν Θεῷ, θά ἀρχίσῃ τό ἑσπέρας, ὥρα 9 μ.μ., τῆς 14ης Αὐγούστου καί θά λήξῃ μέ τήν Θεία Λειτουργία γύρω στίς 5.30 τό πρωΐ τῆς 15ης Αὐγούστου. Ἀργότερα θά τελεσθῇ καί δεύτερη Θεία Λειτουργία.

Εὐχόμενος νά σᾶς σκέπῃ ὅλους ἡ Σκέπη τῆς Παναγίας μας, Διατελῶ

 

Διάπυρος πρός Χριστόν εὐχέτης

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 † Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ