Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008

Δελτίον Τύπου: Περὶ ἀνεγέρσεως Μνημείου στὸ Γράμμο ἀπὸ τὸ ΚΚΕ

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  25ῃ Σεπτεμβρίου 2008
Ἀριθ. Πρωτ.  112


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
 ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :
          «Στὸ φύλλο τῆς 25ης Σεπτεμβρίου 2008 τῆς Γιαννιώτικης Ἐφημερίδας «ΠΡΩΪΝΟΣ  ΛΟΓΟΣ» δημοσιεύεται, στὴν πρώτη σελίδα, ρεπορτάζ, ποὺ μᾶς πληροφορεῖ τὰ ἑξῆς : «Στὸ Γράμμο, στὸ «βουνὸ τῆς ἧττας», ὅπως τὸ ὀνομάζουν οἱ ἴδιοι οἱ κομμουνιστές, θὰ ἀποκαλυφθεῖ στὶς 5 Ὀκτωβρίου ἀπὸ τὴν Γενικὴ Γραμματέα (τοῦ Κ.Κ.Ε.) Ἀλέκα Παπαρήγα ἡ προτομὴ τοῦ ἀείμνηστου Καθηγητῆ τῆς Χειρουργικῆς Πέτρου Κόκκαλη (πατέρα τοῦ ἐπιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη). Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Κόμματος ἀποφάσισε νὰ τιμήσει μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸν γιατρὸ Πέτρο Κόκκαλη, «γιὰ τὴν προσφορά του στὸ λαϊκὸ κίνημα»».
          Τὸ ρεπορτάζ, ποὺ ἔχει τὴν ὑπογραφὴ «Η.», ἀφοῦ ἀπαριθμεῖ τὶς δραστηριότητες τοῦ Πέτρου Κόκκαλη κατὰ τὴν περίοδο τοῦ συμμοριτοπολέμου καὶ τὴν φυγή του (μετὰ τὴν συντριβὴ τῆς ἀνταρσίας) καὶ τὴν ἐγκατάστασή του στὴν Ἀνατολικὴ Γερμανία, καταλήγει στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ τότε (1962) Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ἔδωσε τὴν ἄδεια νὰ ταφῇ ὁ Κόκκαλης στὸ Α΄ Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν, προσθέτοντας ὅτι τὸν νεκρὸ ἀποχαιρέτισαν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κομμουνιστικὴ ἡγεσία, «χιλιάδες ἐπωνύμων καὶ ἀνωνύμων».
          Ἡ εἴδηση εἶναι συνταρακτική. Τὸ Κ.Κ.Ε. γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ προκαλεῖ : Ὄχι μόνο τὰ παλληκάρια τοῦ Ἐθνικοῦ Στρατοῦ, ποὺ ἔπεσαν στὸν Γράμμο γιὰ νὰ μὴν ἐνταχθῇ ἡ Ἑλλάδα στὸ ἀπάνθρωπο «σιδηροῦν παραπέτασμα», ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπιζῶντες ἀγωνιστὲς καὶ τοὺς συγγενεῖς τῶν ἡρωϊκῶν θυμάτων.
          Τίθεται, λοιπόν, εὐθέως τὸ ἐρώτημα : Ἐκδηλώσεις, ὅπως αὐτὴ ποὺ ἑτοιμάζει τὸ Κ.Κ.Ε., εἶναι «γιορτὲς λήθης καὶ συμφιλιώσεως» ἤ προκαλοῦν τὴν ἀγανάκτηση καὶ διευρύνουν τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὸν λαό μας ; Τὸ Κ.Κ.Ε., στηριζόμενο στὴν σκανδαλώδη ἀνοχὴ τῆς Κυβερνήσεως, νομίζει ὅτι μπορεῖ νὰ γράφῃ τὴν Ἱστορία κατὰ τὰ κέφια του. Εἶναι, ὅμως, «μακριὰ νυχτωμένο». Γιατὶ ἡ Ἑλληνικὴ ψυχὴ ἀγρυπνεῖ. Καὶ ἕνα τέτοιο ἀνοσιούργημα δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψῃ ποτέ ».
( Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως )

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2008

Ἐγκύκλιος 126η: Ἑορτασμὸς Ἁγίου νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ ἐκ Κονίτσης

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2008

Ἀριθ. Πρωτ. 111
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 126η
ΘΕΜΑ: Πικρὴ ἡ ρίζα, γλυκὺς ὁ καρπός.
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
Ὁ τοπικός μας Ἅγιος, ὁ Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης, ὑπῆρξε, πράγματι ἕνας ὁλόγλυκος καρπὸς μιᾶς ρίζας πικρῆς, κατάπικρης. Γιατὶ σὲ ὅλους εἶναι γνωστό, ὅτι ὁ Ἰωάννης δὲν λεγόταν ἀπ’ ἀρχῆς Ἰωάννης, ἀφοῦ ἦταν Τοῦρκος καὶ μωαμεθανός. Χασὰν ἦταν τὸ ὄνομά του.
Ὅμως, «τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ» (Ἰωάν. γ΄8). Ἡ χάρη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ δὲν ξεχωρίζει φυλὲς καὶ ἔθνη καὶ θρησκεῖες. Ὁ Θεὸς «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. β΄ 4). Θέλει ὅλοι νὰ σωθοῦν, ὅλοι νὰ γνωρίσουν τὴν μοναδικὴ ἀλήθεια, ὅτι κανένας ἄλλος δὲν προσφέρει τὴν σωτηρία καὶ τὴν ἀπολύτρωση παρὰ μόνο ὁ Χριστός.
-Β-
Ἔτσι, λοιπόν, καὶ ὁ Χασὰν ὑπῆρξε τὸ χαμένο πρόβατο, ποὺ ἔψαξε καὶ τὸ βρῆκε ὁ Χριστός, «ὁ καλὸς Ποιμήν». Τὸ βρῆκε καὶ τὸ ἔβγαλε ἀπὸ τὴν πλάνη καὶ τὸ σκοτάδι τοῦ μωαμεθανισμοῦ καὶ τὸ ἀσφάλισε μέσα στὸ μαντρὶ τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ βρῆκε στὸ Ἀγρίνιο (ποὺ τότε λεγόταν Βραχώρι). Ἦταν ἡ εὐλογημένη ὥρα. Ἦταν καὶ ἡ καλὴ προαίρεση καὶ ἡ θέλησή του. Κι’ ὁ Χασὰν μέσα στὴν κολυμβήθρα τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ «ἀπέπτυσε» τὸν σατανᾶ καὶ τὴν πομπὴ καὶ τὰ ἔργα του, βγῆκε νέος ἄνθρωπος, «καινὴ κτίσις». Καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννης. Ἔτσι θὰ μείνῃ γνωστὸς στὸ Μαρτυρολόγιο τῆς Ἐκκλησίας.
-Γ-
Ἔπειτα ; Ἔπειτα ἦλθε ἡ ὀργὴ τοῦ πατέρα γιὰ τὴν ἀλλαξοπιστία τοῦ γιοῦ · ἦλθε ἡ σύλληψη, οἱ ὑποσχέσεις γιὰ πλούτη καὶ τιμὲς ἄν θὰ ξαναγινόταν μουσουλμάνος · ἀκολούθησαν τὰ βασανιστήρια, καί, τέλος, ὁ ἀποκεφαλισμὸς τοῦ Ἰωάννη, ποὺ ἔμεινε σταθερὸς στὴν πίστη του πρὸς τὸν Χριστὸ μέχρι τέλους. Τὄνοιωθε βαθειὰ μέσα του, πόσο ἀληθινὸς ἦταν ὁ λόγος τοῦ ἀπ. Παύλου πὼς ὅσα καλὰ κι’ ἄν ἔχῃ τοῦτος ὁ κόσμος, εἶναι ὅλα «σκύβαλα» (Φιλιπ. γ΄ 8), τιποτένια,
δηλαδή, πράγματα, σκουπίδια, μπροστὰ στὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἀπὸ τὶς 23 Σεπτεμβρίου τοῦ 1814, ἡμέρα τοῦ μαρτυρικοῦ του θανάτου, ὁ Ἰωάννης βρίσκεται πλέον ἀσφαλισμένος καὶ μᾶς περιμένει στὴν χαρὰ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.
-Δ-
Ἡ Μητρόπολή μας, τιμῶντας τὸν Νεομάρτυρα συμπολίτη μας Ἅγιο Ἰωάννη, θὰ τελέσῃ καὶ φέτος ἀνάλογες ἐκδηλώσεις κατὰ τὸ ἀκόλουθο Πρόγραμμα:
α) Τὴν Δευτέρα, 22α Σεπτεμβρίου, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, καὶ ὥρα 7μ.μ., θὰ ψαλῇ ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, μὲ ἀρτοκλασία.
β) Τὴν Τρίτη, 23η Σεπτεμβρίου, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, θὰ τελεσθῇ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
Τόσο ὁ ἑσπερινός, ὅσο καὶ ἡ Θεία Λειτουργία, θὰ τελεσθοῦν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, στὴν Κόνιτσα, ἐν μονοεκκλησίᾳ.
Χρέος μας νὰ τιμήσουμε τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου μας μὲ τὴν ὁλόψυχη συμμετοχή μας στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις.
Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους, μὲ ὑγεία, χαρὰ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου.
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008

Δελτίον Τύπου: Ψήφισμα Γενικοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου


ν Δελβινακί τ 3 Σεπτεμβρίου 2008.
ριθ. Πρωτ: 100

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Σ τμόσφαιρα πρωτοχριστιανικς γάπης κα μέσα στ θαυμάσιο κα γαλήνιο περιβάλλον τς . Μονς Ταξιαρχν («Γκούρας») ηδονοχωρίου, πραγματοποιήθηκε τ 14ο Γενικ ερατικ Συνέδριο τς κριτικς μας Μητροπόλεως π 1 ως 3 Σεπτεμβρίου 2008. Μ γιογραφικς εσηγήσεις, λλ κα μ θέματα π πτυχν τς σύγχρονης ζως, ο αδεσιμώτατοι Σύνεδροι, π τν προεδρία το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου ΑΝΔΡΕΟΥ, νημερώθηκαν παρκς, κα μ τς συζητήσεις κα τν νταλλαγ πόψεων. Πέρα τν Εσηγήσεων πρχαν (πρωΐπόγευμα κα βράδυ) κα λατρευτικς εκαιρίες, πο κλεισαν μ τν Θεία Λειτουργία τς 3ης Σεπτεμβρίου. Στ τέλος, ο αδεσιμώτατοι νέκριναν μοφώνως τκόλουθο
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
«1) ναγνωρίζουμε τν μεγάλη εθύνη μας ναντι το Θεο κα τν χριστιανν μας, τος ποίους φείλουμε ν διακονομε μ τρόπο φιλάργυρο κα πνεμα θυσίας.
2) Διακηρύσσουμε τν ντίθεσή μας πρς τ ποικίλα σκάνδαλα πο ρχονται στν δημοσιότητα κα δηλητηριάζουν τν πολιτικ κα κοινωνικ ζω το Τόπου.
3) Διαμαρτυρόμαστε ντόνως γι τν εσαγωγ το συμφώνου «λεύθερης συμβίωσης», πο μ μαθηματικ κρίβεια θμεταβάλ τν Πατρίδα μας σ Σόδομα κα Γόμμορα, πως πίσης κα γι τν κατάργηση, οσιαστικά, το μαθήματος τν Θρησκευτικν στ Σχολεα, λλ κα γι τν καύση τν νεκρν.
4) Στέλνουμε χαιρετισμ γωνιστικ στν Κύπρο, στν Βόρειο πειρο κα στν που γς πόδημο λληνισμό.
5) πευθύνουμε μήνυμα πίστεως κα ασιοδοξίας πρς τν λληνικ Λαό,  ποος δοκιμάζει δειν οκονομικ κρίση, λλ κακοινωνικ ναταραχ π τν συνεχιζόμενη κα ν πολλος νεξέλεγκτη εσοδο στν λλάδα λλογενν κα λλόθρησκων λαθρομεταναστν. Τέλος,
6) Προσευχόμαστε  Θες κα  Παναγία ν προστατεύουν τ Γένος τν λλήνων π τος «Τσάμηδες» κα τος ψευτομακεδόνες Σκοπιανούς, καθς κα π λλους φανερος  φανες χθρος το θνους».
κ τς ερς Μητροπόλεως )