Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2009

Δελτίον Τύπου: Ψήφισμα Γενικοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου 2009Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 28ῃ Αὐγούστου 2009
 Ἀριθ. Πρωτ. 82 

ΔΕΛΤΙΟN  ΤΥΠΟΥ

            Μέσα στὴν ἀναστάτωση τὴν ὁποία προκάλεσαν οἱ πρόσφατες πυρκαϊές, ποὺ κατέκαψαν τὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ καὶ ἄλλες περιοχὲς τῆς Πατρίδος μας, οἱ Ἐφημέριοι τῆς ἀκριτικῆς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ἐπραγματοποίησαν τὸ 15ο Ἐτήσιο Συνέδριό τους στὴν . Μονὴ ΤαξιαρχῶνΓκούρας») κοντὰ στὸ Ἀηδονοχώρι Κονίτσης. Τὸ Συνέδριο, ποὺ τελοῦσε ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. ΑΝΔΡΕΟΥ, ἦταν πραγματικὰ ἕνα νησάκι γαλήνης, προσευχῆς, πνευματικῆς ἀνατάσεως καὶ γόνιμου προβληματισμοῦ, μὲ σπουδαῖες εἰσηγήσεις  γύρω ἀπὸ τὰ θέματα καὶ τὶς ἀλήθειες  τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπέναντι στὸν Μονοφυσιτισμὸ καὶ τὸν Παπισμό.

            Τὸ Συνέδριο διήρκεσε δύο (2) ἡμέρες : Πέμπτη 27 καὶ Παρασκευὴ 28 Αὐγούστου. Τὸ πρωΐ τῆς Πέμπτης οἱ αἰδεσιμώτατοι πατέρες συναντήθηκαν στὴν Ἱ. Μονὴ Μολυβδοσκέπαστης, ὅπου τελέσθηκε τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Στὴν συνέχεια μετέβησαν στὴν Ἱ. Μονὴ Ταξιαρχῶν («Γκούρας»). Μετὰ τὴν τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ ἀκολούθησε ἡ εἰσήγηση :  «Τὶ εἶναι οἱ Μονοφυσῖτες», ἐνῷ τὸ ἀπόγευμα ἔγιναν ἄλλες δύο εἰσηγήσεις μὲ θέμα ἡ πρώτη «Τὸ σχίσμα τοῦ 1054 μ.Χ.» καὶ ἡ δεύτερη «Ἡ Σύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας καὶ ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός». Μετὰ ἀπὸ κάθε Εἰσήγηση ἀκολουθοῦσε συζήτηση, ἡ ὁποία βοηθοῦσε σημαντικὰ στὴν βαθύτερη κατανόηση τῶν θεμάτων.

            Τὸ Συνέδριο ἔκλεισε μὲ τὴν Θ. Λειτουργία καὶ τὸ μνημόσυνο τῶν κεκοιμημένων (κατὰ τὸ τελευταῖο ἔτος) Ἐφημερίων, καθὼς καὶ μὲ ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω ἀπὸ τὴν πρακτικὴ ἀντιμετώπιση ἱερατικῶν θεμάτων, ἐνῷ προσεφέρθη, ὡς εὐλογία, ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη καλλιτεχνικὸ τεῦχος καὶ ὡραία εἰκόνα τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἐκ Κονίτσης. Στὸ τέλος, οἱ αἰδεσιμώτατοι σύνεδροι ἐνέκριναν ὁμοφώνως τὸ ἀκόλουθο

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

            « 1) Ἐκφράζουμε τὴν ὀδύνη μας, ἀλλὰ καὶ τὴν συμπάθεια καὶ συμπαράστασή μας πρὸς τοὺς κατοίκους τῶν περιοχῶν, ποὺ ἐπλήγησαν ἀπὸ τὶς πρόσφατες καταστροφικὲς πυρκαϊές.

            2) Διαδηλώνουμε τὴν ἐμμονή μας στὰ δόγματα καὶ στὴν πίστη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία , μὲ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, διακονοῦμε.
            3) Διακηρύσσουμε τὴν ἀπόλυτη ἀντίθεσή μας πρὸς τὶς συμπροσευχὲς μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιταγὴ τῶν Ἱερῶν Κανόνων.
            4) Ἀγωνιοῦμε γιὰ τὸ μέλλον τῆς Παιδείας μας, ποὺ ἐνῷ ἔχει βγάλει ἀπὸ τὰ Σχολεῖα τοὺς Πνευματικοὺς καὶ τείνει νὰ καταργήσῃ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀντίθετα ἔχει ἀποφασίσει νὰ εἰσαγάγῃ τὴν σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση στὰ παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ σχολείου. Φοβούμαστε ὅτι τὸ τελευταῖο αὐτὸ θὰ ἐπιφέρῃ μεγάλη φθορὰ στὰ Ἑλληνόπουλα γιατί, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, εἶναι πρόβλημα τεράστιο καὶ τὸ ποιὸς θὰ διδάξῃ τὸ «μάθημα» αὐτό, γιὰ τὸ ὁποῖο πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι εἶναι, ἀποκλειστικά, θέμα τῶν γονέων.
            5) Ἀπευθύνουμε θερμοτάτη ἔκκληση πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς Βορειοηπειρῶτες νὰ μείνουν ἑνωμένοι καὶ μονοιασμένοι μπροστὰ στὶς δόλιες μεθοδεύσεις τῶν Ἀλβανῶν καὶ τῶν «Τσάμηδων».
            6) Χαιρετίζουμε τοὺς Κυπρίους  ἀδελφοὺς καὶ τοὺς διαβεβαιώνουμε ὅτι τοὺς περιβάλλουμε μὲ ἀμέριστη τὴν ἀγάπη μας.  Τέλος,
            7) Ὑποβάλλουμε τὰ βαθύτατα σεβάσματά μας πρὸς τὸ σεπτὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, γιὰ τὸ ὁποῖο θερμὰ προσευχόμεθα, ὥστε νὰ δώσῃ ὁ Θεὸς αἴσια λύση στὰ πολλὰ καὶ δυσεπίλυτα προβλήματά του ».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).