Σάββατο, 15 Αυγούστου 2009

Ἐγκύκλιος 132α: "Τὰ θέματα τοῦ Ἔθνους στὴν Παναγία μας"

 
 
 
 
 
 
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 15ῃ Αὐγούστου 2009
Ἀριθ. Πρωτ. 74
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 132α 

ΘΕΜΑ: Τὰ θέματα τοῦ Ἔθνους στὴν Παναγία μας.

 Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
 Τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος ἔχει μιὰ ἰδιαίτερη ἀγάπη καὶ εὐλάβεια πρὸς τὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τὴν θεωρεῖ Μητέρα του καὶ Προστάτη καὶ Βοηθό του, καὶ στὶς καλές, ἀλλὰ, κυρίως, στὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς πολυκύμαντης ἱστορίας του.
 Ὄχι μόνο στὴν ὑπερχιλιόχρονη Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία, μὰ καὶ στὰ τετρακόσια καὶ πεντακόσια χρόνια τῆς ἀπαίσιας καὶ φοβερῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, ἡ Θεοτόκος ἦταν ἡ καταφυγὴ καὶ ἡ ἐλπίδα τῶν χριστιανῶν. Γιατί, ἄν «ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν» ἐφύλαξε, ὅμως «ἐν τῇ κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπε». Μὲ τὴν ἀναχώρησή της ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμο, ἔγινε πολὺ πιὸ δραστικὴ ἡ βοήθεια καὶ ἡ μεσιτεία της στὰ μικρὰ ἤ μεγάλα προβλήματα τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ, ὅπως εἶναι γνωστὸ, «πολὺ ἰσχύει δέησις μητρὸς πρὸς εὐμένειαν δεσπότου». Ὁ Δεσπότης Χριστὸς ἀκούει πάντοτε μὲ εὐμένεια τὴν Μητέρα Του, ἡ ὁποία δέεται καὶ παρακαλεῖ γιὰ τὸν κάθε πιστό γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν κοινωνία, ποὺ συχνὰ ταλαιπωροῦνται ἀπὸ τὴν κακότητα, τὴν ἀπλησία, τὴν ἀδικία καὶ τὴν ἐγκληματικὴ μανία, ποὺ προκαλοῦν «πονηροὶ ἄνθρωποι καὶ γόητες», «πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β΄ Τιμ. γ΄13).
-Β-
 Ὑπάρχουν , ὅμως, καὶ σοβαρὰ θέματα, ποὺ ἀπασχολοῦν ἔντονα τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος. Τὸ  Κυπρικακό, ἡ Θράκη, τὸ Σκοπιανό, τὸ Αἰγαῖο, καί, βέβαια, τὸ Βορειοηπειρωτικό, ποὺ τοὺς τελευταίους καιροὺς βρίσκεται σὲ μιὰ ἰδιαίτερα κρίσιμη καμπή. Ἀκόμη, εἶναι ἡ ὑπογεννητικότητα, ποὺ μαζὶ μὲ τὶς ἐγκληματικὲς ἐκτρώσεις συνιστοῦν τὸ περιλάλητο δημογραφικὸ πρόβλημα. Εἶναι οἱ κραυγαλέες κοινωνικὲς ἀδικίες, ποὺ ξεσηκώνουν τὶς διάφορες ὁμάδες σὲ ἀπεργιακὲς κινητοποιήσεις μέ, κατὰ κανόνα, δίκαια αἰτήματα. Ἔτσι ἔρχεται συχνὰ στὴν σκέψη μας ὁ εὐαγγελικὸς λόγος : "ὅς μὲν πεινᾷ ὅς δὲ μεθύει" (Α΄ Κορ. ια΄ 21). Εἶναι, ἀκόμη, τὰ τυχερὰ παιχνίδια, στὰ ὁποῖα παρασύρονται ἀρκετοί, ἐνῷ, ἐξ αἰτίας τους παρατηροῦνται ἀτασταλίες καὶ καταχρήσεις, προκειμένου νὰ ἐξευρεθῇ τὸ ἀπαραίτητο γιὰ τὸν παμφάγο"τζόγο" χρῆμα...
 Τοὺς τελευταίους καιροὺς ἔχει πάρει τὶς διαστάσεις πραγματικῆς θεομηνίας ἡ - μέσῳ, κυρίως, τοῦ διαδικτύου - διακίνηση τῆς παιδικῆς πορνογραφίας, γιὰ τὴν ὁποία διατίθενται καὶ διακινοῦνται τεράστια χρηματικὰ ποσά, ἐνῷ οἱ ληστεῖες τραπεζῶν, ταμιευτηρίων καὶ σπιτιῶν, κυρίως στὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα, ἀλλὰ καὶ τὰ ποικίλα ἐγκλήματα καὶ  δολοφονίες  ἔχουν αὐξηθῆ σὲ βαθμὸ πολὺ ἀνησυχητικό.  Τέλος , ἡ  διακίνηση μεγάλων  ποσοτήτων   ναρκωτικῶν , ἡ  περίπου  ἀνεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση  καὶ ἡ ξεχαρβαλωμένη, γενικῶς, Παιδεία, συνιστοῦν μερικὰ ἀπὸ τὰ βασικώτερα προβλήματα τῆς Πατρίδας μας.
-Γ-
 Ὅπως εἶναι φυσικὸ καὶ ἑπόμενο, ὅλα αὐτὰ προκαλοῦν ἀγωνία καὶ ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ παρόν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ μέλλον. Τὰ ἐρωτήματα, πολλά : Τὶ γίνεται ; Πῶς καὶ γιατὶ φθάσαμε ὥς ἐδῶ ; Γιατὶ ἀντιμετωπίζονται ὅλα μὲ ἀδράνεια ἤ καὶ μὲ ἐξοργιστικὴ ἀδιαφορία. Πῶς θὰ ξεπεραστοῦν τὰ ἀδιέξοδα ; Εὔλογη καὶ δικαιολογημένη, ἐν πολλοῖς, ἡ ἀγωνία τῶν χριστιανῶν μας. Καὶ ἰδιαίτερα ἐκείνων, ποὺ ὡς οἰκογενειάρχες μεγαλώνουν παιδιὰ μέσα σ' αὐτὸ τὸ ἀλλοπρόσαλλο καὶ ἀβέβαιο κλῖμα.
 Μέχρι σ' ἕνα βαθμό, συμμεριζόμαστε τὶς ἀνησυχίες καὶ τὴν ἀγωνία τῶν χριστιανῶν μας, ἄν, μάλιστα, ληφθῇ ὑπ' ὄψιν καὶ ἡ ἀνεργία, ποὺ μαστίζει πολλοὺς νέους ἀνθρώπους, καὶ ἡ οἰκονομικὴ στενότητα.
 Ὅμως, ἄς μὴ τὸ ξεχνᾶμε, ἀδελφοί μου. Οἱ χριστιανοὶ ἔχουμε Μητέρα μὲ πολλὴ στοργὴ καὶ ἀγάπη πρὸς ὅλους μας. Ἔχουμε τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τὴν Παναγία μας. Καὶ σ' Αὐτὴν μποροῦμε πάντοτε, κάθε ὥρα καὶ στιγμή, νὰ καταφεύγουμε καὶ νὰ ζητοῦμε τὴν βοήθεια καὶ τὴν μεσιτεία Της.
-Δ-
 Ἰδιαίτερα, ἐν τούτοις, στὴν ὁλονύκτια Ἀγρυπνία, ποὺ γίνεται τὸ βράδυ τῆς 14ης πρὸς τὴν 15η Αὐγούστου, στὴν πανάρχαια Μονὴ τῆς Μολυβδοσκέπαστης. Ὅλη τὴ νύκτα, κάτω ἀπὸ τὸν ἔναστρο οὐρανό, μὲ τὶς γλυκύφθογγες ψαλμωδίες, τὴν εὐωδία τοῦ θυμιάματος καὶ τὶς ποικίλες ἀκολουθίες, ποὺ ἡ μία διαδέχεται τὴν ἄλλη, μὲ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἔχουμε μιὰ μοναδικὴ εὐκαιρία ἐκτενοῦς καὶ θερμῆς προσευχῆς, χωρὶς νὰ μᾶς πιέζουν ὁ χρόνος, οἱ βιοτικὲς μέριμνες καὶ οἱ ποικίλοι προσωπικοὶ ἤ οἰκογενειακοὶ περισπασμοί. Ἄς μὴ ξεχνᾶμε δέ, ὅτι μαζί μας συμπροσεύχεται καὶ ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, τοῦ ὁποίου ὁ ἁπλοῦς καὶ ἀπέριττος τάφος εὑρίσκεται - σύμφωνα μὲ τὴν δική του ἐπιθυμία - μέσα στὸν περίβολο τῆς Μονῆς. Ἐκεῖνος εἶχε καθιερώσει τὴν Ἀγρυπνία. Καὶ εἶχε κάνει τὴν Μολυβδοσκέπαστη ἕνα στρατόπεδο προσευχῆς κι' ἕνα μετερίζι γερὸ γιὰ τοὺς μεγάλους ἀγῶνες του ὑπὲρ τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου.
- Ε-
 Ἡ Ἀγρυπνία θὰ ἀρχίσῃ στὶς 9 τὸ βράδυ τῆς 14ης Αὐγούστου καὶ θὰ λήξῃ στὶς 5.30 - 6 τὸ πρωΐ τῆς 15ης Αὐγούστου μὲ τὴν πρώτη, ἀρχιερατική, Θεία Λειτουργία. Σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας καὶ στὴν πρώτη Θεία Λειτουργία θὰ χοροστατήσῃ καὶ θὰ προστῇ, ἀντίστοιχα, ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  κ. ΑΝΔΡΕΑΣ.
 Ἀργότερα, θὰ τελεσθῇ καὶ δεύτερη Θεία Λειτουργία.
 Θὰ σᾶς περιμένω ὅλους, γιὰ νὰ δώσουμε ἕνα βροντερὸ "παρών" ἐνάντια στὴν κρισιμότητα καὶ στὴν πνευματικὴ "μιζέρια" τῶν καιρῶν.

 Χρόνια πολλά, ἅγια, εὐλογημένα. Ἡ Παναγία βοήθεια καὶ σκέπη μας.

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ