Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2009

Διαμαρτυρία Σεβασμιωτάτου κ.κ. Ἀνδρέου γιὰ ττὸ φημολογούμενο σχέδιο μεταφορᾶς τῶν Συνοριακῶν Φυλάκων Δελβινακίου, Κονίτσης, Κεφαλοβρύσου, Καστανῆς καὶ Πυρσογιάννης, στὰ Ἰωάννινα


Ἰανουάριος 2009



Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Δρυϊνουπόλεως , Πωγωνιανς & Κονίτσης

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ



ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ  ΕΝΤΟΝΩΣ



Πρὸς κάθε ἁρμόδιο



          Μιὰ εἴδηση ποὺ εἶχε κυκλοφορήσει πρὸ καιροῦ, μοῦ εἶχε φανῆ ἀπίστευτη. Ἡ εἴδηση ἔλεγε, ὅτι ὑπάρχει σχέδιο μεταφορᾶς τῶν Συνοριακῶν Φυλάκων Δελβινακίου, Κονίτσης, Κεφαλοβρύσου, Καστανῆς καὶ Πυρσογιάννης, στὰ Ἰωάννινα.

          Ἤδη, ὅμως, τὰ πράγματα δείχνουν ὅτι ἡ εἴδηση αὐτὴ ἐπιβεβαιώνεται. Γιατί, σταδιακά, ἡ δύναμη τῶν Συνοριακῶν Φρουρῶν ἔχει ἐμφανῶς μειωθῆ. Ἐλάχιστοι ἔχουν μείνει στοὺς ἀνωτέρω Σταθμούς, μέχρις ὅτου φύγουν καὶ αὐτοὶ …

          Ἀλλὰ ἄν σκεφθῇ κανεὶς ὅτι καὶ ἡ στρατιωτικὴ δύναμη στὴν περιοχή μας ἔχει δραματικὰ συρρικνωθῆ, τότε ἡ ἀκριτική μας Ἐπαρχία παραμένει οὐσιαστικὰ ἀθωράκιστη. Γιατί, ὅταν ἄρχισαν νὰ κλείνουν τὰ στρατιωτικὰ φυλάκια (μόλις τελευταῖα ἔκλεισε καὶ τὸ Φυλάκιο Καστανῆς), σὲ σχετικὲς διαμαρτυρίες μου, εἶχε δοθεῖ ἡ διαβεβαίωση ὅτι τὴν φύλαξη τῶν συνόρων τὴν ἀναλαμβάνουν ἐφεξῆς οἱ Συνοριακοὶ Φύλακες. Καὶ εἶναι γεγονός, ὅτι γιὰ κάποιο διάστημα, πράγματι, οἱ Συνοριακοὶ περιήρχοντο τὴν Ἐπαρχία μας. Ἡ παρουσία τους ἦταν ἐμφανής. Ἐδῶ καὶ καιρό, ὅμως, δὲν φαίνονται οὔτε «γιὰ δεῖγμα», μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκαλῆται ἕνα αἴσθημα ἔντονης ἀνασφάλειας στὸν ἀκριτικὸ πληθυσμό. Γι’ αὐτό :



Ἡ ἀκριτική μας Ἐπαρχία ἐκπέμπει  S.O.S.



          Γιατίἄν μέχρι τώραπαρουσιάζονταν ἀλλεπάλληλα κρούσματα «εἰσαγωγῆς»ἀπὸ τὴν Ἀλβανία τόννων ναρκωτικῶνσυμμοριῶν ποικίλων κακοποιῶνἐμπόρων λευκῆς σαρκός,ἀλλὰ καὶ διακινήσεως κλεμμένων αὐτοκινήτων κ.λ.π.,μπορεῖ κανεὶς νὰ φαντασθῇ μὲ βεβαιότητα τὶ πρόκειται ἐφεξῆς νὰ ἐπακολουθήσῃ ...

          Ἐξ ὀνόματος, λοιπόν, αὐτοῦ τοῦ χιλιοπροδομένου λαοῦ μας διαμαρτύρομαι ἐντόνως. Ἄν οἱ ποικιλώνυμοι «ἁρμόδιοι» ἔχουν ἀποφασίσει τὸ τέλος τῆς ἀκριτικῆς μας Ἐπαρχίας, τοὺς λέω καθαρὰ καὶ ξάστερα, ὅτι εἶναι «μακριὰ νυχτωμένοι». Ἡ Ἐπαρχία μας δὲν προτίθεται νὰ δεχθῇ «νὰ τὴν αὐτοκτονήσουν». Στὴν ἀναισθησία καὶ στὰ ἀσύστολα ψεύδη τῶν «ἁρμοδίων» ἀπαντᾷ ἀπερίφραστα ΟΧΙ.Τὰ ἀνόσια καὶ αὐτόχρημα ἐγκληματικὰ αὐτὰ σχέδια δὲν θὰ περάσουν. Σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο, μάλιστα, ἀξίζει νὰ σημειωθῇ ὅτι ὑπάρχουν Συνοριακοὶ ἀπὸ τὴν Ἐπαρχία μας, ποὺ ἤδη ἔχουν φτιάξει οἰκογένειες καὶ διαμένουν ἐδῶ, καὶ ποὺ δὲν θέλουν μὲ κανένα τρόπο νὰ μετακινηθοῦν στὰ Ἰωάννινα ἤ, πιθανῶς, καὶ σὲ ἄλλες περιοχές.

          Ζητοῦμε, λοιπόν, ἀπὸ τὴν Πολιτεία νὰ μᾶς πῇ ὑπεύθυνα καὶ τίμια τὶ σκέπτεται καὶ τὶ σχεδιάζει γιὰ τὴν Ἐπαρχία μας. Ἐλπίζουμε νὰ τὸ πράξῃ. Ἐάν, ὅμως, κωφεύσῃ, τότε ὁ λαός μας μὲ ἐπι κεφαλῆς τὸν Ἐπίσκοπό του, θὰ ἀγωνισθῇ νόμιμα μέν, ἀλλὰ θαρραλέα καὶ ἀποφασιστικά, γιὰ νὰ κρατηθῇ ὁ τόπος αὐτός, ποὺ εἶναι ποτισμένος μὲ πλῆθος αἷμα Ἑλληνικό. Τὸ χρωστᾶμε κυρίως στὶς γενιὲς ποὺ ἔρχονται. Γι’ αὐτὸ δὲν μποροῦμε καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀδρανήσουμε. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη καὶ τὴν προστασία τῆς Παναγίας μας, ὁ κατὰ πάντα δίκαιος ἀγώνας μας θὰ ἔχῃ θετικὸ ἀποτέλεσμα. Νὰ τὸ δώσῃ ὁ Θεός !

Περιμένοντας τὴν ὅποια ἀπάντηση, διατελῶ ἄγρυπνος ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τοῦ χρέους,



 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ  Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  ΑΝΔΡΕΑΣ