Σάββατο, 2 Αυγούστου 2008

Έγκύκλιος 124η: Δεκαπεντάυγουστος στὴν Μολυβδοσκέπαστη
Ἀριθ. Πρωτ. 79
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 1ῃ Αὐγούστου 2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 124η


ΘΕΜΑ: «Ὁ Δεκαπενταύγουστος στὴν Μονὴ Μολυβδοσκέπαστης».
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ἡ περίοδος τοῦ Δεκαπενταυγούστου μᾶς καλεῖ σὲ ἐγρήγορση καὶ ἀνάταση πνευματική. Εἰδικώτερα, τὸ διήμερο 14 καὶ 15 Αὐγούστου μᾶς φέρνει στὴν πανάρχαια Μονὴ τῆς Παναγίας τῆς Μολυβδοσκέπαστης, γιὰ τὴν καθιερωμένη Ἀγρυπνία καὶ τὴν ὁλονύκτια προσευχὴ πρὸς τὴν Παναγία μας, τὴν στοργικὴ Μητέρα ὅλων τῶν Χριστιανῶν.
Ἡ Ἀγρυπνία, ὅπως πάντοτε, θὰ εἶναι ἀφιερωμένη κυρίως στὰ ἐθνικὰ θέματα, τὰ ὁποῖα βρίσκονται σὲ κρίσιμη καμπή : Τὸ Βορειοηπειρωτικό, μὲ τὴν ἔξαρση, ἰδίως, τοῦ λεγόμενου «τσάμικου ζητήματος» · ἡ διένεξη μὲ τὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων γιὰ τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας τῆς FYROM · τὸ Κυπριακό, μὲ ἄδηλη τὴν πορεία τῶν διπραγματεύσεων Ἑλληνοκυπρίων καὶ Τουρκοκυπρίων · ἡ προσπάθεια ὑποβαθμίσεως τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν καὶ ἡ καθιέρωση ἀνήκουστων τρόπων στὴν καθημερινὴ ζωὴ τῶν πολιτῶν · οἱ ἀλλεπάλληλες σεισμικὲς δονήσεις, κυρίως στὴν Πελοπόννησο, ποὺ ἔπληξαν ἔντονα τὶς ἀπὸ πέρυσι ἤδη πυρόπληκτες περιοχές · ἡ ἀνεξέλεγκτη δράση τῶν κουκουλοφόρων ἀναρχικῶν · ἡ ἀνησυχητικὴ αὔξηση τῶν θυμάτων τῶν ναρκωτικῶν καὶ ἡ εἰσαγωγὴ στὴν Χώρα μας τεραστίων ποσοτήτων χασίς, κυρίως ἀπὸ τὴν Ἀλβανία · οἱ ληστεῖες καὶ τὰ ποικίλα ἐγκλήματα, ποὺ ἔχουν γίνει καθημερινὸ ἀνάγνωσμα καὶ θέαμα στὸν Τύπο καὶ στὰ Μ.Μ.Ε. · ἡ αὔξηση τῶν διαζυγίων καὶ ὁ τεράστιος ἀριθμὸς τῶν ἐγκληματικῶν ἐκτρώσεων, οἱ ὁποῖες ξεπερνοῦν - κατὰ τοὺς εἰδικούς - τὶς 300.000 κάθε χρόνο · Ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα ἀκόμη (ὅπως γιὰ παράδειγμα οἱ κραυγαλέες κοινωνικὲς ἀδικίες καὶ ἀνισότητες), μᾶς καλοῦν σὲ ἐγρήγορση καὶ προσευχή.
-Β-
Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἔχει διαβεβαιώσει, ὅτι «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. ιε΄ 5). Χωρίς, δηλαδή, τὴν δική μου βοήθεια, μόνοι σας δὲν θὰ πετύχετε τὴν λύση κανενὸς προβλήματος. Τὸ δυνατὸ μυαλὸ τοῦ μεγάλου καὶ ἁγίου Προκατόχου μου, ἀοιδίμου Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, εἶχε βαθειὰ ἐννοήσει τὸν λόγο αὐτὸν τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, ἐδῶ καὶ περίπου σαράντα (40) χρόνια, καθιέρωσε αὐτὴ τὴν Ἀγρυπνία γιὰ τὰ ἐθνικά, κυρίως, θέματα, δίνοντας συγχρόνως καὶ τὸ νόημα τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ τόπου τῆς Μονῆς , ὡς τόπου προσευχῆς, περισυλλογῆς καὶ κατανύξεως.
-Γ-
Βέβαια, τὰ πρῶτα χρόνια ἡ συμμετοχὴ τῶν πιστῶν ἦταν πολὺ μικρή. Ὅμως, ἡ θερμουργὸς πίστη καὶ ἡ ἄκαμπτη θέληση τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχη ἔφεραν τὸ σημερινὸ θαυμαστὸ
ἀποτέλεσμα. Τὴν ἀθρόα, δηλαδή, συμμετοχὴ τῶν χριστιανῶν, ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν ἐπαρχία καὶ τὴν ἐν γένει περιοχή μας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλους τόπους καί, μάλιστα, μακρινούς, ποὺ ἔρχονται καὶ νὰ προσευχηθοῦν, ἀλλὰ καὶ νὰ πληροφορηθοῦν ὑπεύθυνα γιὰ ὅλα τὰ ζητήματα, ποὺ ἀπασχολοῦν ἤ καὶ ταλαιπωροῦν τὴν Ἑλληνική μας Πατρίδα. Γιατὶ μόνο ὅταν ὁ χριστιανὸς εἶναι σωστὰ ἐνημερωμένος, μπορεῖ νὰ ἀντιδρᾷ καὶ νὰ ἀπαιτῇ τὶς ἑκάστοτε σωστὲς λύσεις τῶν ποικίλων προβλημάτων, ἀτομικῶν, κοινωνικῶν καὶ ἐθνικῶν.
-Δ-
Ἡ Ἐκκλησία ἔχει χρέος καὶ καθῆκον νὰ ἀπευθύνεται στὸ ποίμνιό της μὲ τὸν λόγο τῆς ἀληθείας ποὺ διαθέτει. Κι’ ἄν αὐτὸ τὸ ἔκανε σὲ δυσχείμερους καιρούς, πολὺ περισσότερο ὑποχρεώνεται σήμερα νὰ τὸ πράττῃ. Ἀλλοίμονο ἄν ἡ Ἐκκλησία σιωπήσῃ. Θὰ εἶναι ἀνάξια τῆς ἀποστολῆς καὶ τῆς εὐθύνης της. Θὰ εἶναι ὄχι ἡ «πιστὴ ἄχρι θανάτου» (Ἀποκ. β΄ 10), ἀλλὰ ἡ «χλιαρή», κατὰ τὴν βεβαίωση τῆς «Ἀποκαλύψεως», γιὰ τὴν ὁποία ὁ Κύριος ἔχει ἤδη βγάλει τὴν καταδικαστικὴ ἀπόφασή Του : «μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου» (Ἀποκ. γ΄ 16). Θὰ σὲ ἀποδοκιμάσω μὲ τὸν πιὸ κατηγορηματικὸ τρόπο.
Γι’ αὐτό, λοιπόν, καὶ μεῖς εἴμαστε ἀταλάντευτα ἀποφασισμένοι νὰ συνεχίσουμε τὴν ἐπαφὴ μὲ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἐνημέρωσή του. Ἴσως, βέβαια, αὐτὸ δὲν ἀρέσει σὲ κάποιους κύκλους. Γιὰ μᾶς, ὅμως, ἀρκεῖ ὅτι τὸ θέλει καὶ τὸ ἐπιδοκιμάζει ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ὁποῖος «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκ. στ΄ 2).
-Ε-
Τὸ πρόγραμμα τῆς Ἀγρυπνίας ἔχει ὡς ἑξῆς :
α) Τὸ ἑσπέρας τῆς παραμονῆς, ἡμέρας Πέμπτης 14 Αὐγούστου καὶ περὶ ὥραν 9ην μ.μ. θὰ ἀρχίσῃ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ. Θὰ προηγηθῇ ἐπιμνημόσυνη Δέηση στὸν τάφο τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ.
β) Πρὸς τὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Μητροπολίτης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ θὰ ἐκφωνήσῃ τὴν καθιερωμένη ὁμιλία ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν θεμάτων.
γ) Στὴν συνέχεια θὰ τελεσθῇ τρισάγιο γιὰ τοὺς ἐν πολέμοις πεσόντας, θὰ ψαλῇ ἡ Παράκληση καὶ οἱ «Χαιρετισμοί» τῆς Θεοτόκου, ὁ Ὄρθρος καί, τέλος, θὰ γίνῃ ἡ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ποὺ θὰ τελειώσῃ γύρω στὶς 5.30 τὸ πρωῒ τῆς 15ης Αὐγούστου.
Ἀργότερα θὰ τελεσθῆ καὶ δεύτερη Θεία Λειτουργία.
Θὰ σᾶς περιμένω ὅλους νὰ συμπροσευχηθοῦμε πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο μέσα στὴν ἡσυχία τῆς νύχτας καὶ στὸ κατανυκτικὸ περιβάλλον τῆς Μονῆς.
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ