Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Δελτίον Τύπου: 16ου Γενικοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου Ι.Μ.Δ.Π.Κ.
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 3ῃ Σεπτεμβρίου 2010
Ἀριθ. Πρωτ. 40  

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ


 Μέσα στὸ κατανυκτικὸ περιβάλλον τῆς Ἱ. Μονῆς Ταξιαρχῶν («Γκούρας»), κοντὰ στὸ Ἀηδονοχώρι Κονίτσης, πραγματοποιήθηκε κι’ ἐφέτος τὸ καθιερωμένο ἐτήσιο (16ο) Ἱερατικὸ Συνέδριο τῆς Μητροπόλεώς μας, 2 καὶ 3 Σεπτεμβρίου 2010.
 Οἱ αἰδεσιμώτατοι Ἐφημέριοι ἔζησαν τὸ διήμερο αὐτὸ μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα χριστιανικῆς ἁπλότητος καὶ ἀγάπης. Εἶχαν δὲ τὴν εὐκαιρία νὰ ἀκούσουν ἀξιόλογες εἰσηγήσεις, μὲ θέματα παρμένα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, γιὰ μιὰ βαθύτερη γνωριμία μὲ τὸ Ἱερὸ Βιβλίο, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀνταλλάξουν σκέψεις καὶ ἀπόψεις πάνω στὰ σύγχρονα θέματα. Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου, οἱ Ἱερεῖς μας ἐνέκριναν ὁμόφωνα τὸ ἀκόλουθο

ΨΗΦΙΣΜΑ
 « 1) Ὁμολογοῦμεν μαζὶ μὲ τὸν θεόπνευστο Προφητάνακτα Δαβίδ, ὅτι καὶ σήμερα ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἁγία Γραφή, εἶναι λυχνάρι καὶ φῶς δυνατὸ στὴν πορεία τῆς ζωῆς μας.
 2) Αἰσθανόμαστε βαθειὰ τὴν ἀγωνία τοῦ λαοῦ μας γιὰ τὴν οἰκονομικὴ δυσπραγία, ποὺ μαστίζει ὅλες τὶς κοινωνικὲς τάξεις.
 3) Ἡ πεῖρα μᾶς ἔχει διδάξει, ὅτι αὐτὸ ποὺ κυρίως χρειαζόμαστε ὅλοι μας εἶναι ἡ μετάνοια καὶ ἡ ἐπιστροφὴ στὴν εὐαγγελικὴ ἁπλότητα.
 4) Ἀγωνιοῦμε γιὰ τὴν ἐπιχειρούμενη ὑποβάθμιση τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων. Τὸ Βορειοηπειρωτικό, τὸ Κυπριακό, τὸ λεγόμενο «Μακεδονικό», ἡ Θράκη καὶ τὸ Αἰγαῖο μας δὲν πρέπει μὲ κανένα τρόπο νὰ ἀφεθοῦν στὴν τύχη τους. Διαφορετικά, ἡ εὐθύνη μας θὰ εἶναι τεράστια ἀπέναντι στὴν Ἱστορία.
 5) Παρακαλοῦμε εὐλαβῶς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο νὰ διαφωτίσῃ τὸν Κλῆρο καὶ τὸν Λαό, σχετικὰ μὲ τὰ ὅσα θρυλοῦνται γιὰ τὸ ΑΜΚΑ καὶ τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη». Κι’ ἀκόμη, νὰ μᾶς ἐνημερώσῃ γύρω ἀπὸ τὰ θέματα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν διαλόγων μὲ τοὺς παπικοὺς καὶ τοὺς λοιποὺς αἱρετικοὺς τῆς δυτικῆς, κυρίως, χριστιανοσύνης. Ἀκούγονται καὶ γράφονται πολλά, γύρω ἀπὸ τὰ ζητήματα αὐτά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργῆται σύγχυση στὰ μέλη τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἡ ὑπεύθυνη καὶ ξεκαθαρισμένη θέση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου θὰ καθησυχάζῃ καὶ θὰ ἠρεμῇ τὶς συνειδήσεις τῶν χριστιανῶν μας. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν ἐπιχειρούμενη ἀπόδοση τῶν λειτουργικῶν κειμένων στὴν καθομιλουμένη, γεγονὸς ποὺ ἔχει προκαλέσει μεγάλο σκανδαλισμὸ στὸν λαό μας. Τέλος,
 6) Ὑποβάλλουμε τὰ βαθύτατα σεβάσματά μας πρὸς τὸ σεπτὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, καθὼς ἐπίσης καὶ πρὸς τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἐκζητῶντας τὶς θεοπειθεῖς προσευχές τους γιὰ τὸ πολύμοχθο ἔργο μας στὴν προσφιλῆ μας ἀκριτικὴ Ἐπαρχία ».  


( Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)