Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

"Σχεδιάζουν τὸ κλείσιμο τῆς Μαθητικῆς Ἐστίας Κονίτσης"


 
Ἐν  Κονίτσῃ τῆ 20ῇ Ἰουνίου 2011 

Ἐρίτιμον
κ. Ἄνναν Διαμαντοπούλου
Ὑπουργὸν Παιδείας, Διὰ Βίου Μάθησης καὶ Θρησκευμάτων
Ἀνδρέου Παπανδρέου 37
151 80  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ

            Ἐρίτιμος κυρία Ὑπουργός,
            Τελευταίως, οἱ μαθηταὶ ποὺ διαμένουν καὶ σιτίζονται εἰς τὴν «Μαθητικὴν Ἑστίαν» Κονίτσης, μοῦ ἐκοινοποίησαν ἐπιστολήν των, ἀπευθυνθεῖσαν πρὸς ὑμᾶς. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ εἶναι ἕνα S.O.S. τῆς ἀκριτικῆς μας Ἐπαρχίας, καί, μάλιστα, ἐξόχως δραματικόν. Διότι ἐάν, τελικῶς, ἡ «Μαθητικὴ Ἑστία» Κονίτσης καταργηθῆ, ἐλέῳ «Καλλικράτη», ἐρωτᾶται : Ποῦ θὰ διαμένουν αὐτὰ τὰ παιδιὰ καὶ ποῦ θὰ σιτίζονται, προκειμένου νὰ ὁλοκληρώσουν τὰς σπουδάς των εἰς τὸ Γυμνάσιον καὶ τὰ Λύκεια (Γενικὸν καὶ ΕΠΑ.Λ.) ;
            Ἐφιστῶ τὴν προσοχήν σας εἰς τὸ σπουδαῖον - διὰ τὴν περιοχήν μας - αὐτὸ ζήτημα. Ἐπὶ τέλους, ἄς μὴ τὰ ζυγίζωμεν ὅλα μὲ τὴν περιβόητον οἰκονομίαν, ὅταν εἶναι γνωστὸν πόσον ἀλόγιστος σπατάλη τοῦ δημοσίου χρήματος γίνεται. Ὅθεν, δὲν ζητῶ, ἀλλὰ ἀπαιτῶ νὰ ἀφήσετε τὰ ἀνόσια σχέδια περὶ καταργήσεως τῆς «Μαθητικῆς Ἑστίας» Κονίτσης. Ἡ ἀκριτκή μας Ἐπαρχία, ποὺ κάποτε ἔσωσε τὴν τιμὴν τῆς Ἑλλάδος, πρέπει νὰ ζήσῃ. Καὶ ὀφείλει τὸ Κέντρον νὰ ἐπιδείξῃ στοργὴν καὶ ἀγάπην πρὸς αὐτὰ τὰ παιδιά, ποὺ ἐπιμένουν νὰ παραμένουν καὶ νὰ σπουδάζουν ἐδῶ, εἰς τὸν τόπον των, τὸν ὁποῖον ὑπεραγαποῦν. Θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι δὲν φιλοδοξεῖτε νὰ γίνετε «νεκροθάπτης» τῆς Ἐπαρχίας μας.
  
Εὐχέτης ἐν Χριστῷ     
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
  Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανς κα Κονίτσης   Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ 

Κοινοποίησις: κ. Παναγιώτην Μανούρην, Διευθύνοντα Σύμβουλον τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Νεότητος, Τσόχα 36,  115 21  Ἀθῆναι.