Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

Ἐγκύκλιος 139η: "Βορειοηπειρωτικό : Ἀναμένοντας τὴν λύση του"
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 19 Ἀπριλίου 2010
Ἀριθ. Πρωτ. 14
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 139η

ΘΕΜΑ: Βορειοηπειρωτικό : Ἀναμένοντας τὴν λύση του.

 Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
-Α-
 Μὲ θλίψη πολλὴ καὶ ἀθυμία γράφω τὴν παροῦσα Ἐγκύκλιο γιὰ νὰ σᾶς ὑπενθυμίσω τὴν ἐπέτειο τῆς ὑπογραφῆς τοῦ "Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας" (17 Μαΐου 1914), ποὺ ὑπῆρξε τὸ ἐπιστέγασμα τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος (17 Φεβρουαρίου 1914).
 Ἡ θλίψη μου προέρχεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς διασπάσεως τῆς ἡγεσίας τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ σὲ μιὰ ἰδιαίτερα κρίσιμη φάση τῆς πορείας τοῦ ἐθνικοῦ αὐτοῦ θέματος. Μικροφιλότιμα, φιλοδοξίες, ἴσως καὶ μικροσυμφέροντα, εἶχαν σὰν συνέπεια τὴν ἐκτροπὴ τοῦ ἐθνικοῦ θέματος ἀπὸ τὴν σταθερὴ γραμμή, ποὺ ὑπῆρχε μέχρι τελευταῖα, καὶ ποὺ δὲν ἦταν ἄλλη ἀπὸ τὴν ἐπιδίωξη τοῦ σεβασμοῦ ἐκ μέρους τῆς Ἀλβανίας ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου.
-Β-
 Γιατὶ δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε, ὅτι οἱ γείτονές μας ἐπιδιώκουν μὲ διάφορα τεχνάσματα νὰ πάρουν στὴν κατοχή τους τὴν γῆ, ποὺ ἀνήκει δικαιωματικὰ στοὺς Βορειοηπειρῶτες. Κι' ἀκόμη θέτουν, εὐκαίρως - ἀκαίρως, τὸ ζήτημα τῆς "Μεγάλης Ἀλβανίας", ὅπως καὶ τῆς "Τσαμουριᾶς", ἀπειλῶντας, μάλιστα, ὅτι θὰ προσφύγουν σὲ διεθνεῖς ὀργανισμούς, γιὰ νὰ "δικαιωθοῦν" ! Νὰ δικαιωθοῦν, ποιοί ; Ἐκεῖνοι, ποὺ κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἰταλογερμανικῆς Κατοχῆς ἔπνιξαν στὸ αἷμα καὶ ρήμαξαν τὴν Θεσπρωτία !
-Γ-
 Κι' ἐνῷ οἱ Ἀλβανοί, ἀπροκάλυπτα καὶ προκλητικά, βυσσοδομοῦν κατὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τῆς Ἑλλάδος γενικώτερα, χωρὶς καθόλου νὰ κρύβουν τὰ ἀνόσια σχέδιά τους, ἡ ἡγεσία τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἔχει χωρισθῆ σὲ δύο στρατόπεδα, ἐνῷ οἰ γείτονες ἐπιχαίρουν, ἐφαρμόζοντας τὸ "διαίρει καὶ βασίλευε", ἡ δὲ ἐν Ἑλλάδι πολιτικὴ Ἡγεσία "ἄβουλη καὶ μοιραία" παρακολουθεῖ τὰ τεκταινόμενα, ἀφοῦ ἔχει καὶ μεγάλο μερίδιο εὐθύνης γιὰ τὴν παροῦσα κατάσταση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ ...
-Δ-
 Ἀλλ' ἀκριβῶς ,  ἐπειδὴ  τὰ  πράγματα , μέσα ,  ἔχουν πάρει αὐτὴν τὴν ἀξιολύπητη τροπή, ἡ Ἱερὰ  Μητρόπολις  Δρυϊνουπόλεως ,  Πωγωνιανῆς  καὶ  Κονίτσης ,  ἐφαρμόζοντας  πιστὰ  τὴν
παρακαταθήκη τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ὀργανώνει καὶ ἐφέτος τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ "Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας", ποὺ ἐδικαίωνε πανηγυρικὰ τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό. Εἶναι ἐκδηλώσεις χρέους καὶ μνήμης : Χρέους γιὰ ὅσους ἀγωνίστηκαν ἐνάντια στὰ κατεστημένα συμφέροντα τῶν τότε Μεγάλων Δυνάμεων · καὶ μνήμης τῶν ὁραμάτων καὶ τῶν διακηρύξεων τοῦ μακαριστοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ὁ ὁποῖος μὲ τὸν ἀνυποχώρητο ἀγῶνα του μετέτρεψε τὸ μέχρι τότε "νεκρό" Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα σὲ πρῶτο ἐθνικὸ θέμα.
-Ε-
 Ἔτσι, λοιπόν, τὴν Κυριακή, 16 Μαΐου 2010, στὸ Δελβινάκι, θὰ τελεσθῆ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, μνημόσυνο τῶν πρωτεργατῶν καὶ τῶν πεσόντων στὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα καὶ τρισάγιον ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Στὴν συνέχεια, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ θὰ ἐκφωνήσῃ τὴν καθιερωμένη ὁμιλία, μὲ τὴν ὁποία θὰ παρουσιάσῃ τὴν τρέχουσα κατάσταση στὸν χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ χρέος τῶν Βορειοηπειρωτῶν καὶ τῶν Ἑλλαδιτῶν παραγόντων καὶ ὅλων ὅσοι ἀγαποῦμε τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλλάδα.
 Εἶναι ὑποχρέωσή μας νὰ συμμετάσχουμε στὴν ἐκδήλωση αὐτή, ὥστε ἡ φωνή μας, "ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν", νὰ φθάσῃ ὅσο γίνεται πιὸ μακριά, νὰ ξυπνήσῃ συνειδήσεις, νὰ προβληματίσῃ καὶ νὰ κινήσῃ σὲ ἐθνικὴ δραστηριοποίηση, τοὐλάχιστον ἐκείνους ἐκ τῶν ἁρμοδίων, ποὺ ἀντιλαμβάνονται τὴν κρισιμότητα καὶ τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν.
            Ὁ Χριστὸς νὰ σᾶς χαριτώνῃ καὶ εὐλογῇ.  ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !
 Τὴν Κυριακή, 16η Μαΐου 2010 , ὅλοι στὸ Δελβινάκι.
 Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  +  Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ