Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Ἐπιστολή πρός Ἀρχιεπίσκοπον περί Διαλόγου εἰς Κύπρο

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  25ῃ Σεπτεμβρίου 2009
Ἀριθ.  Πρωτ. 96
Ἐξ. ΕΠΕΙΓΟΝ


Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ. κ. Ἱερώνυμον
Πρόεδρον Ἱερᾶς Συνόδου
Εἰς Ἀθήνας

             Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,
             Ἐξ ἐγκύρου πηγῆς ἐπληροφορήθην, ὅτι εἰς τὴν συνάντησιν τῶν Ἐπιτροπῶν «Διαλόγου» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθῇ εἰς Κύπρον τὸν προσεχῆ μῆνα Ὀκτώβριον, πρόκειται νὰ συζητηθῇ τὸ θέμα τοῦ πρωτείου καὶ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ πάπα.
            Εἰδικώτερον ὡς πρὸς τὸ πρωτεῖον, ἐπίμονοι φῆμαι λέγουν ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι πρόκειται νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ πρωτεῖον ὡς «πρωτεῖον τιμῆς» τοῦ πάπα, ὅπως καὶ ἦτο πράγματι, προτοῦ οἱ παπικοὶ ἀποσχισθοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. Ἐν τούτοις, ὅμως, ὁ πάπας θὰ συνεχίζῃ νὰ τὸ θεωρῇ ὡς «πρωτεῖον ἐξουσίας». Ὁπότε τὶ πρόκειται νὰ συμβῇ ; Θὰ ὑπάρξῃ, μήπως, κάποιος ἀπαράδεκτος συμβιβασμός ; Προσωπικῶς ἀδυνατῶ παντελῶς νὰ παραδεχθῶ τοιοῦτόν τι.
            Καὶ μὲ τὸ περιβόητον «ἀλάθητον» τὶ θὰ γίνῃ ;
            Φρονῶ, ὅθεν, Μακαριώτατε ὅπως : α) Γνωστοποιήσητε εἰς τὴν σεπτὴν Ἱεραρχίαν τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα θὰ συγκροτοῦν τὴν Ὀρθόδοξον Ἐπιτροπὴν «Διαλόγου», ὥστε νὰ μὴ πάθωμεν τυχὸν νέον ἐξευτελισμόν, ὡς ἐκεῖνον τὸν ὁποῖον ὑπέστημεν πρό τινων ἐτῶν εἰς τὸ Μπάλαμεντ.  β) Γνωστοποιήσητε ἐὰν ἐδόθη εἰς τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἡ ὀρθή - ὀρθόδοξος κατευθυντήριος γραμμή, εἰς ἥν δέον νὰ παραμείνουν ἀμετακίνητα.
            Ἡ ἐνημέρωσις πρέπει νὰ γίνῃ ἀνυπερθέτως εἰς τὴν σεπτὴν Ἱεραρχίαν τὸ συντομώτερον δυνατὸν καὶ δὴ ἅμα τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Ἱεροῦ Σώματος.

            Τὰ γεγονότα τρέχουν. Ἡ ἀγωνία Κλήρου καὶ Λαοῦ ὁσημέραι αὐξάνεται. Σᾶς θερμοπαρακαλῶ, μὴ ἀδρανήσωμεν. «Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί». Ἔχομεν μεγάλην εὐθύνην ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας.

            Ἐπὶ δὲ τούτοις,  Διατελῶ

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς
  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ