Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

Δελτίον Τύπου: περὶ τῶν ἐκκρεμότητων στο Β/Ηπειρωτικό
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  3ῃ Δεκεμβρίου 2008

Ἀριθ. Πρωτ. 165

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,

ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :


 « Πολλὲς εἶναι οἱ ἐκκρεμότητες γύρω ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἐπισημαίνουμε τὶς βασικότερες ἀπὸ αὐτές, γιὰ νὰ λάβουν γνώση καὶ οἱ Ἑλλαδῖτες καὶ οἱ Βορειοηπειρῶτες, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἀναλάβουν οἱ ἀντίστοιχες  ἡγεσίες καὶ ὁ λαὸς τὶς εὐθῦνες τους. Ἔτσι, λοιπόν, ἔχουμε :

          α) Τὸ ζήτημα ποὺ ἔχει προκύψει μὲ τὰ βιβλία τῆς Γεωγραφίας  καὶ τῆς Ἱστορίας γιὰ τὰ ὁποῖα ἡ ἀλβανικὴ ἡγεσία δὲν δέχεται νὰ ἀποσυρθοῦν καὶ νὰ δοθοῦν στὰ Βορειοηπειρωτόπουλα, βιβλία μὲ καθαρῶς ἐθνικὸ περιεχόμενο, καθότι τὰ  ὑπάρχοντα βιβλία, γραμμένα ἀπὸ ἀλβανοὺς ἤ ἀλβανόψυχους, ἔχουν περιεχόμενο κραυγαλέως ἀνθελληνικό. Ἡ εὐθύνη, ἐν προκειμένῳ, τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, εἶναι τεράστια. Χρειάζεται δυναμικὴ ἐπέμβαση, ὥστε νὰ σταματήσῃ ἡ ἀπροκάλυπτη ἀλβανικὴ προπαγάνδα..

          β) Τὸ ζήτημα τῶν κοιμητηρίων τῶν Ἑλλήνων Στρατιωτῶν, ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος κατὰ τὸ ἔπος τοῦ 1940-41. Οἱ Ἀλβανοὶ φαίνεται ὅτι, μετὰ ἀπὸ πολλὲς πιέσεις, δέχονται νὰ γίνῃ κοιμητήριο καὶ στὴν Κλεισούρα, πέραν ἐκείνου ποὺ ὑπάρχει ἤδη στοὺς Βουλιαράτες. Ἀρνοῦνται, ὅμως, κατηγορηματικά, τὴν δημιουργία ἀναλόγου κοιμητηρίου καὶ στὴν Κορυτσᾶ, προφανῶς γιὰ νὰ μὴ τονίζεται ἡ Ἑλληνικότητα τῆς περιοχῆς, τὴν ὁποία οἱ Ἀλβανοί δὲν τὴν θεωροῦν ὡς «μειονοτικὴ ζώνη». Φρονοῦμε ὅτι καὶ γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ πρέπει νὰ ὑπάρξῃ δυναμικὴ ἡ Ἑλληνικὴ ἀντίδραση. Τὸ ἀπαιτεῖ ἡ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἀλλὰ καὶ οἱ ἥρωές μας, ποὺ ἔδωσαν τὴν ζωή τους καὶ τὰ νειᾶτα τους, τὸν Νοέμβριο τοῦ 1940, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Κορυτσᾶς.

          γ) Τὸ ἰδιοκτησιακὸ ζήτημα τῶν Βορειοηπειρωτῶν : Ἐμεῖς ἐπανειλημμένως  ἔχουμε διαμαρτυρηθῇ γιὰ τὶς ἐνέργειες τῶν Ἀλβανῶν, οἱ ὁποῖοι αὐθαίρετα ἁρπάζουν τὶς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ, μάλιστα, ἐκείνων ποὺ βρίσκονται προσωρινὰ στὴν Ἑλλάδα. Εἶναι φανερό, ὅτι πρόκειται γιὰ μελετημένο ἀλβανικὸ σχέδιο ἀφελληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀφοῦ ὅσοι καταλαμβάνουν τὶς περιουσίες τῶν Βορειοηπειρωτῶν εἶναι Κοσσοβάροι ἤ Ἀλβανοὶ τοῦ Βορρᾶ. Δὲν παραλείπουμε νὰ τονίσουμε καὶ τὸ ζήτημα τῆς περιουσίας τῆς Ἀλβανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία, παρὰ τὶς κατὰ καιροὺς ὐποσχέσεις, οἱ Ἀλβανοὶ δὲν τὴν ἔχουν ἐπιστρέψει, ἀλλὰ τὴν κατακρατοῦν, συνεχίζοντας τὴν τακτικὴ τοῦ ἀλήστου μνήμης Ἐμβὲρ Χότζα. Τέλος,

          δ) Τὸ ζήτημα τῆς «διπλῆς ὑπηκοότητας» τῶνΒορειοηπειρωτῶν. Ἄν καὶ προχωράει μὲ βραδὺ ρυθμό, ἐν τούτοις ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος νὰ ἐξελιχθῇ δυσμενῶς εἰς βάρος τῶν ἀδελφῶν μας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἐάν, δηλαδή, παράλληλα πρὸς τὴν διπλῆ ὑπηκοότητα, δὲν κατοχυρωθῇ ἡ δυνατότητα τῶν Βορειοηπειρωτῶν νὰ μὴ χάσουν τὰ ἰδιοκτησιακά τους δικαιώματα, τότε γίνεται φανερὸ ὅτι κινδυνεύει ἄμεσα ἡ Ἑλληνικότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Εἶναι ἑπομένως, τεράστια ἡ εὐθύνη τῶν Βορειοηπειρωτῶνμήπως χαθοῦν ὅλα ὅσα οἱ πρόγονοί τους μὲ τόσες θυσίες καὶ μὲ πολλοὺς ἀγῶνες διετήρησαν. Καὶ μαζὶ μὲ αὐτά – τὸ σπουδαιότερο – καὶ ἡ Ἐθνικὴ ταυτότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου...

          Οἱ καιροὶ εἶναι δύσκολοι καὶ πονηροί. Γύρω μας γίνεται κοσμογονία. Ἡ ἀδράνεια ἤ ἡ ἀδιαφορία μας συνιστᾷ θανάσιμο κίνδυνο γιὰ τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα. Χωρὶς ἀναβολὴ καὶ ἰδιοτελεῖς μικροϋπολογισμούς, ἄς ἀναλάβουμε τὶς εὐθῦνες καὶ τὸ χρέος μας γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου ».


(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου