Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Ἐγκύκλιος 126η: Ἑορτασμὸς Ἁγίου νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ ἐκ Κονίτσης

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2008

Ἀριθ. Πρωτ. 111
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 126η
ΘΕΜΑ: Πικρὴ ἡ ρίζα, γλυκὺς ὁ καρπός.
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
Ὁ τοπικός μας Ἅγιος, ὁ Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης, ὑπῆρξε, πράγματι ἕνας ὁλόγλυκος καρπὸς μιᾶς ρίζας πικρῆς, κατάπικρης. Γιατὶ σὲ ὅλους εἶναι γνωστό, ὅτι ὁ Ἰωάννης δὲν λεγόταν ἀπ’ ἀρχῆς Ἰωάννης, ἀφοῦ ἦταν Τοῦρκος καὶ μωαμεθανός. Χασὰν ἦταν τὸ ὄνομά του.
Ὅμως, «τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ» (Ἰωάν. γ΄8). Ἡ χάρη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ δὲν ξεχωρίζει φυλὲς καὶ ἔθνη καὶ θρησκεῖες. Ὁ Θεὸς «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. β΄ 4). Θέλει ὅλοι νὰ σωθοῦν, ὅλοι νὰ γνωρίσουν τὴν μοναδικὴ ἀλήθεια, ὅτι κανένας ἄλλος δὲν προσφέρει τὴν σωτηρία καὶ τὴν ἀπολύτρωση παρὰ μόνο ὁ Χριστός.
-Β-
Ἔτσι, λοιπόν, καὶ ὁ Χασὰν ὑπῆρξε τὸ χαμένο πρόβατο, ποὺ ἔψαξε καὶ τὸ βρῆκε ὁ Χριστός, «ὁ καλὸς Ποιμήν». Τὸ βρῆκε καὶ τὸ ἔβγαλε ἀπὸ τὴν πλάνη καὶ τὸ σκοτάδι τοῦ μωαμεθανισμοῦ καὶ τὸ ἀσφάλισε μέσα στὸ μαντρὶ τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ βρῆκε στὸ Ἀγρίνιο (ποὺ τότε λεγόταν Βραχώρι). Ἦταν ἡ εὐλογημένη ὥρα. Ἦταν καὶ ἡ καλὴ προαίρεση καὶ ἡ θέλησή του. Κι’ ὁ Χασὰν μέσα στὴν κολυμβήθρα τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ «ἀπέπτυσε» τὸν σατανᾶ καὶ τὴν πομπὴ καὶ τὰ ἔργα του, βγῆκε νέος ἄνθρωπος, «καινὴ κτίσις». Καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννης. Ἔτσι θὰ μείνῃ γνωστὸς στὸ Μαρτυρολόγιο τῆς Ἐκκλησίας.
-Γ-
Ἔπειτα ; Ἔπειτα ἦλθε ἡ ὀργὴ τοῦ πατέρα γιὰ τὴν ἀλλαξοπιστία τοῦ γιοῦ · ἦλθε ἡ σύλληψη, οἱ ὑποσχέσεις γιὰ πλούτη καὶ τιμὲς ἄν θὰ ξαναγινόταν μουσουλμάνος · ἀκολούθησαν τὰ βασανιστήρια, καί, τέλος, ὁ ἀποκεφαλισμὸς τοῦ Ἰωάννη, ποὺ ἔμεινε σταθερὸς στὴν πίστη του πρὸς τὸν Χριστὸ μέχρι τέλους. Τὄνοιωθε βαθειὰ μέσα του, πόσο ἀληθινὸς ἦταν ὁ λόγος τοῦ ἀπ. Παύλου πὼς ὅσα καλὰ κι’ ἄν ἔχῃ τοῦτος ὁ κόσμος, εἶναι ὅλα «σκύβαλα» (Φιλιπ. γ΄ 8), τιποτένια,
δηλαδή, πράγματα, σκουπίδια, μπροστὰ στὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἀπὸ τὶς 23 Σεπτεμβρίου τοῦ 1814, ἡμέρα τοῦ μαρτυρικοῦ του θανάτου, ὁ Ἰωάννης βρίσκεται πλέον ἀσφαλισμένος καὶ μᾶς περιμένει στὴν χαρὰ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.
-Δ-
Ἡ Μητρόπολή μας, τιμῶντας τὸν Νεομάρτυρα συμπολίτη μας Ἅγιο Ἰωάννη, θὰ τελέσῃ καὶ φέτος ἀνάλογες ἐκδηλώσεις κατὰ τὸ ἀκόλουθο Πρόγραμμα:
α) Τὴν Δευτέρα, 22α Σεπτεμβρίου, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, καὶ ὥρα 7μ.μ., θὰ ψαλῇ ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, μὲ ἀρτοκλασία.
β) Τὴν Τρίτη, 23η Σεπτεμβρίου, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, θὰ τελεσθῇ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
Τόσο ὁ ἑσπερινός, ὅσο καὶ ἡ Θεία Λειτουργία, θὰ τελεσθοῦν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, στὴν Κόνιτσα, ἐν μονοεκκλησίᾳ.
Χρέος μας νὰ τιμήσουμε τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου μας μὲ τὴν ὁλόψυχη συμμετοχή μας στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις.
Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους, μὲ ὑγεία, χαρὰ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου.
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια: