Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2008

Ἐπιστολή στὸν ΥΦ.ΕΘ.Α. σχετικῶς μὲ τὸ ἐνδεχόμενον νὰ «κλείσῃ» τὸ ἐπὶ τῆς μεθορίου Στρατιωτικὸν Φυλάκιον Λυκομόρου

Ἐν Κονίτσῃ τῇ 5ῃ Φεβρουαρίου 2008  
Ἀξιότιμον
κ. Κωνσταντῖνον Τασούλαν
Ὑφυπουργὸν Ἐθνικῆς Ἀμύνης
Λ. Μεσογείων 227
155 61  ΧΟΛΑΡΓΟΝ

              Ἀγαπητέ μοι κύριε Ὑφυπουργέ,
              Τὸν τελευταῖον καιρόν, καθ’ ἅπασαν τὴν Ἐπαρχίαν Κονίτσης, κυκλοφορεῖ μία φήμη, ἡ ὁποία, ἐκ πρώτης ὄψεως, φαίνεται ἀπίθανος, δὲν ἀποκλείεται, ὅμως, νὰ ἔχεται ἀληθείας. Ἡ φήμη, λοιπόν, λέγει ὅτι εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης ὑπάρχει σκέψις νὰ «κλείσῃ» τὸ ἐπὶ τῆς μεθορίου Στρατιωτικὸν Φυλάκιον Λυκομόρου.
            Προσωπικῶς δὲν θέλω νὰ τὸ πιστεύσω. Ἄν, ὅμως, παρὰ ταῦτα, δὲν πρόκηται περὶ φήμης, ἀλλὰ περὶ εἰλημμένης ἤδη ἀποφάσεως, σᾶς τονίζω ὅτι ἡ τοιαύτη ἀπόφασις εἶναι αὐτόχρημα ἐγκληματική. Διότι τὸ Φυλάκιον Λυκομόρου ἀφ’ ἑνὸς μὲν εἶναι ἀσπὶς προστασίας τῆς Κονίτσης ἐκ τῶν Ἀλβανῶν λαθρομεταναστῶν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἀνάχωμα διὰ τὰ ναρκωτικά, τὰ ὁποῖα, πιστεύω ὅτι γνωρίζετε, κατὰ τόννους εἰσάγονται εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἄλλοθεν βεβαίως, ἀλλά, κυρίως, ἀπὸ τὴν περιοχὴν τοῦ Λυκομόρου, ἐξ Ἀλβανίας.
            Γνωρίζων τὴν ἀγάπην καὶ τὸ ἐνδιαφέρον σας διὰ τὴν ἀκριτικὴν Κόνιτσαν, ὑποβάλλω θερμοτάτην ἔκκλησιν ὅπως μὴ πραγματοποιηθῇ τὸ «κλείσιμον» τοῦ Λυκομόρου.            Ἐάν, ὅμως, παρὰ ταῦτα, ἡ Κυβέρνησις προχωρήσῃ εἰς τὸ ἐγκληματικὸν αὐτὸ σχέδιον, δηλώνω ἀπεριφράστως, ὅτι ἐφεξῆς θὰ διακόψω πᾶσαν ἐπαφὴν μὲ κυβερνητικὰ στελέχη, τὰ ὁποῖα θὰ ἐπισκεφθοῦν, τυχόν, τὴν ἀκριτικήν μου Ἐπαρχίαν.
            Ὁ ἐμπαιγμὸς καὶ ἡ περιφρόνησις τῶν ἀκριτῶν μας πρέπει, ἐπὶ τέλους, νὰ σταματήσῃ. «Ὥς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει».
            Ἀναμένων, λίαν συντόμως, τὴν ἀπάντησίν σας,
             Διατελῶ Εὐχέτης ἐν Χριστῷ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
   + Ὁ  Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης   Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ